Protokoll utskottssammanträde 2018/19:6

Skatteutskottets protokoll 2018/19:6

RIKSDAGEN

SKATTEUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:6

DATUM

2018-11-22

TID

10.00-10.40

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:5.

§ 2

Kanslimeddelanden

Inkomna skrivelser enligt bilaga 2 anmäldes.

§ 3

Ytterligare ändringar vad gäller automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton och några andra skattefrågor (SkU5)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2018/19:9.

Ärendet bordlades.

§ 4

Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen (SkU2y)

Utskottet fortsatte behandlingen av frågan om yttrande till konstitutionsutskottet över uppföljningen av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen.

Utskottet justerade yttrande 2018/19:SkU2y.

§ 5

Information om uppföljning och utvärdering

Sekretariatschef Thomas Larue och utvärderarna Åsa Wiklund Fredström och Joakim Skotheim från Utvärderings- och forskningssekretariatet informerade om regerverket om uppföljning och utvärdering samt informerade om pågående projekt.

§ 6

Övriga frågor

Utskottet beslutade med stöd av 7 kap. 12 § riksdagsordningen att begära överläggningar med regeringen om förslag till rådets direktiv om allmänna regler för punktskatt (COM(2018) 346) och rådslutsatser om kommissionens första tvåårsrapport om framstegen i utvecklingen och styrningen av EU:s tullunion samt om andra frågor som kan bli aktuella inför Ekofinrådets möte den 4 december 2018.

Utskottet beslutade att besöka Riksrevisionen onsdagen den 13 februari 2019.

§ 7

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 27 november 2018 kl. 11.00.

Vid protokollet

Justeras den 27 november 2018SKATTEUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2018/19:6

§ 1–7

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Jörgen Hellman (S) ordförande

X

Per Åsling (C) vice ordförande

X

Cecilia Widegren (M)

Hillevi Larsson (S)

X

Helena Bouveng (M)

X

Bo Broman (SD)

X

Peter Persson (S)

Tony Haddou (V)

X

Boriana Åberg (M)

X

David Lång (SD)

X

Patrik Lundqvist (S)

X

Hampus Hagman (KD)

X

Anna Vikström (S)

X

Joar Forssell (L)

X

Eric Westroth (SD)

X

Rebecka Le Moine (MP)

X

Kjell Jansson (M)

X

SUPPLEANTER

Sultan Kayhan (S)

X

Jörgen Berglund (M)

X

Erik Ezelius (S)

Viktor Wärnick (M)

Johnny Skalin (SD)

Eva Lindh (S)

Helena Vilhelmsson (C)

Håkan Svenneling (V)

Jessika Roswall (M)

Dennis Dioukarev (SD)

Laila Naraghi (S)

Christian Carlsson (KD)

Ola Möller (S)

Mats Persson (L)

Jörgen Grubb (SD)

Janine Alm Ericson (MP)

Sofia Westergren (M)

Ann-Christine From Utterstedt (SD)

Anne Oskarsson (SD)

Maria Nilsson (L)

Emma Carlsson Löfdahl (L)

Emma Berginger (MP)

Ida Gabrielsson (V)

Jakob Forssmed (KD)

Magnus Jacobsson (KD)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

2018-10-17