Protokoll utskottssammanträde 2018/19:6

Socialutskottets protokoll 2018/19:6

RIKSDAGEN

SOCIALUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:6

DATUM

2018-11-08

TID

09.30–11.15

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Information från Utredningen om jämlik tandhälsa

Särskilda utredaren Veronica Palm med medarbetare, informerade om utredningen Ett tandvårdssystem för jämlik tandhälsa.
Deltagare, se bilaga 2.

§ 2

Information från Statens institutionsstyrelse (SiS)

Företrädare för SiS informerade om de problem som enligt media uppgifter finns på LVM-hem. Deltagare, se bilaga 3.

§ 3

Beredningsfråga

Kanslichefen informerade om att presidiet föreslår att utskottet vid ärendeberedning som huvudregel bör ha två beredningstillfällen och
ett justeringstillfälle.

Utskottet beslutade enligt förslaget.

§ 4

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:5.

§ 5

Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen

Utskottet behandlade fråga om yttrande till konstitutionsutskottet.

Utskottet beslutade att inte yttra sig.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 6

Kommissionens arbetsprogram för 2019

Utskottet behandlade fråga om yttrande till utrikesutskottet.

Utskottet beslutade att inte yttra sig.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 7

Ny lag om tobak och liknande produkter (SoU3)

Utskottet behandlade proposition 2017/18:156 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 8

Kanslimeddelanden

Kanslichefen informerade kort om arbetsplanen.

§ 9

Inkomna skrivelser

Inkomna skrivelser enligt bilaga 4 anmäldes.

§ 10

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdag den 13 november 2018 kl. 11.00.

Vid protokollet

Justeras den 13 november 2018


SOCIALUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1
till protokoll 2018/19:6

§1

§ 2

§ 3-4

§ 5-10

§

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Acko Ankarberg Johansson (KD, ordf.

X

X

X

X

Kristina Nilsson (S), vice ordf.

X

X

X

X

Camilla Waltersson Grönvall (M)

X

X

X

X

Ann-Christin Ahlberg (S)

X

X

X

X

Johan Hultberg (M)

X

X

X

X

Per Ramhorn (SD)

X

X

X

X

Mikael Dahlqvist (S)

X

X

X

X

Anders W Jonsson (C)

X

X

X

X

Karin Rågsjö (V)

X

O

X

X

Ulrika Heindorff (M)

X

X

X

X

Carina Ståhl Herrstedt (SD)

Yasmine Larsson (S)

X

X

X

X

Dag Larsson (S)

X

X

X

X

Lina Nordquist (L)

X

X

X

X

Christina Östberg (SD)

Åsa Lindhagen (MP)

X

X

X

X

Michael Anefur (KD)

X

X

X

X

SUPPLEANTER

Mats Wiking (S)

Ulrika Jörgensen (M)

Magnus Manhammar (S)

John Weinerhall (M)

Clara Aranda (SD)

X

X

X

X

Marianne Pettersson (S)

Sofia Nilsson (C)

O

O

-

O

Maj Karlsson (V)

O

X

O

O

Mattias Karlsson i Luleå (M)

O

-

-

-

Ann-Christine From Utterstedt (SD)

X

X

X

X

Eva Lindh (S)

Pia Steensland (KD)

O

O

O

O

Heléne Björklund (S)

Barbro Westerholm (L)

O

O

O

O

Linda Lindberg (SD)

Jonas Eriksson (MP)

Kristina Axén Olin (M)

Cassandra Sundin (SD)

Jennie Åfeldt (SD)

Bengt Eliasson (L)

Emma Carlsson Löfdahl (L)

Per Lodenius (C)

Lorena Delgado Varas (V)

Roland Utbult (KD)

Jakob Forssmed (KD)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.