Protokoll utskottssammanträde 2018/19:6

Utbildningsutskottets protokoll 2018/19:6

UTBILDNINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:6

DATUM

2018-11-08

TID

10:00–11:30

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

Information från Skolinspektionen

Generaldirektör Helén Ängmo, biträdande generaldirektör Tommy Lagergren och chefsjurist Christina Ridderman Karlsson informerade om Skolinspektionens verksamhet och särskilt om myndighetens granskning av skolor med konfessionella inslag.

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:5.

Inkomna EU-dokument och EU-blad

Inkomna EU-dokument och EU-blad anmäldes enligt bilaga 3.

En nationell strategi för ESS och den omgivande kunskapsmiljön (UbU4)

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2017/18:262 och motion.

Utskottet justerade betänkande 2018/19:UbU4.

M-ledamöterna anmälde en reservation.

Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen (UbU1y)

Utskottet fortsatte behandlingen av frågan om yttrande till konstitutionsutskottet över riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen.

Utskottet justerade yttrande 2018/19:UbU1y.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

OECD-nätverk

Utskottet fortsatte behandlingen av frågan om att ingå i ett riksdagsinternt OECD-nätverk.

Utskottet beslutade att utse Gunilla Svantorp (S) och Roger Haddad (L) till nätverket.

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum tisdagen den 13 november 2018 kl. 11.00.

Vid protokollet

Lotta Lann

Justeras tisdagen den 13 november 2018

Matilda Ernkrans


UTBILDNINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2018/19:6

§ 1

§ 2-6

§ 7

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Matilda Ernkrans (S), ordförande

X

X

X

Roger Haddad (L), vice ordförande

X

X

X

Erik Bengtzboe (M)

X

X

X

Pia Nilsson (S)

X

X

X

Maria Stockhaus (M)

X

X

X

Patrick Reslow (SD)

X

X

X

Caroline Helmersson Olsson (S)

X

X

Fredrik Christensson (C)

O

O

O

Daniel Riazat (V)

X

X

X

Marie-Louise Hänel Sandström (M)

X

X

X

Robert Stenkvist (SD)

X

X

X

Gunilla Svantorp (S)

X

X

X

Jimmy Loord (KD)

X

X

X

Tomas Kronståhl (S)

X

X

X

Michael Rubbestad (SD)

X

X

X

Annika Hirvonen Falk (MP)

X

X

X

Juno Blom (L)

X

X

SUPPLEANTER

Linus Sköld (S)

O

O

X

Noria Manouchi (M)

O

O

O

Johan Andersson (S)

Jan Ericson (M)

Jörgen Grubb (SD)

O

O

O

Roza Güclü Hedin (S)

Ulrika Heie (C)

O

Ilona Szatmari Waldau (V)

O

O

O

Hans Rothenberg (M)

Ebba Hermansson (SD)

Anna Wallentheim (S)

Alexandra Völker (S)

Lina Nordquist (L)

Clara Aranda (SD)

Leila Ali-Elmi (MP)

Saila Quicklund (M)

Linda Lindberg (SD)

Richard Jomshof (SD)

Robert Hannah (L)

Joar Forssell (L)

Åsa Lindhagen (MP)

Niels Paarup-Petersen (C)

X

X

X

Linda Westerlund Snecker (V)

Pia Steensland (KD)

Ingemar Kihlström (KD)

Marie Axelsson (S)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande