Protokoll utskottssammanträde 2018/19:7

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2018/19:7

RIKSDAGEN

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:7

DATUM

2018-10-25

TID

10.00–11.23

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:6.

§ 2

 • Beslut om vissa arbetsrutiner i arbetsmarknadsutskottet
 • Utskottet beslutade enligt bilaga 2.

§ 3

ILO:s konvention om anständiga arbetsvillkor för hushållsarbetare (AU3)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2017/18:272.

Utskottet justerade betänkande 2018/19:AU3.

§ 4

Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen

Utskottet behandlade fråga om yttrande till konstitutionsutskottet över promemorian Konstitutionsutskottets uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen 2018.

Utskottet beslutade att inte yttra sig.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 5

Information från Arbetsmarknadsutredningen (A 2016:03)

Utredaren Cecilia Fahlberg med medarbetare informerade om arbetsmarknadsutredningen (A 2016:03).

§ 6

Information från Riksrevisionen

Riksrevisor Stefan Lundgren med medarbetare informerade om rapporten A-kassorna, IAF och arbetslöshetsförsäkringen – mer kan göras för att främja likvärdigheten (RIR 2018:27).

§ 7

Kanslimeddelanden

Kanslichefen anmälde nya ärenden på sammanträdesplanen.

§ 8

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 6 november 2018 kl. 11.00.

Vid protokollet

Justeras den 6 november 2018

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2018/19:7

§ 1-5

§ 6

§ 7-8

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Anna Johansson (S), ordf.

X

X

X

Gulan Avci (L), vice ordf.

X

X

X

Jessica Polfjärd (M)

X

X

Patrik Björck (S)

X

X

X

Saila Quicklund (M)

X

X

X

Magnus Persson (SD)

X

X

X

Helén Pettersson (S)

X

X

X

Martin Ådahl (C)

X

Ali Esbati (V)

X

X

X

Ellen Juntti (M)

X

Ebba Hermansson (SD)

X

X

X

Johan Andersson (S)

X

X

X

Sofia Damm (KD)

X

X

X

Annelie Karlsson (S)

Alexander Christiansson (SD)

X

X

X

Leila Ali-Elmi (MP)

Maria Nilsson (L)

X

X

X

SUPPLEANTER

Serkan Köse (S)

X

X

X

Hanif Bali (M)

Johanna Haraldsson (S)

O

O

O

David Josefsson (M)

Henrik Vinge (SD)

Ann-Christin Ahlberg (S)

Alireza Akhondi (C)

Ciczie Weidby (V)

O

O

O

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Sara Seppälä (SD)

Patrik Engström (S)

Christian Carlsson (KD)

O

O

O

Kadir Kasirga (S)

Juno Blom (L)

Sven-Olof Sällström (SD)

Annika Hirvonen Falk (MP)

Jörgen Berglund (M)

Mattias Karlsson i Norrhult (SD)

Linda Lindberg (SD)

Roger Haddad (L)

Robert Hannah (L)

Maria Ferm (MP)

Annika Qarlsson (C)

Christina Höj Larsen (V)

Hans Eklind (KD)

Camilla Brodin (KD)

N = Närvarande

V = Votering

X = ledamöter som deltagit i handläggningen
O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET

Bilaga 2

till protokoll

2018/19:7

Beslut om vissa arbetsrutiner i arbetsmarknadsutskottet

 • Närvaro av EU-nämndens tjänstemän
 • Utskottet beslutade med stöd av 7 kap. 16 § riksdagsordningen att tjänstemän från EU-nämndens kansli fortsättningsvis får närvara vid utskottets sammanträden när utskottet överlägger med regeringen i en EU-fråga eller får information om EU-frågor.
 • Begäran regeringens bedömning i subsidiaritetsärenden
 • Utskottet beslutade att utskottets presidium får besluta att begära information om regeringens bedömning i en subsidiaritetsfråga enligt 10 kap. 10 § riksdagsordningen. Om presidiet inte begär regeringens bedömning i ett ärende ska utskottet informeras om detta.
 • Begäran om information om EU-frågor
 • Utskottet beslutade att utskottets presidium får begära information från regeringen om EU-frågor enligt 10 kap. 8 § riksdagsordningen. Sådana ärenden ska framgå av sammanträdesplanen och anmälas inför utskottet.
 • Begäran om överläggning i EU-frågor
 • Utskottet beslutade att utskottets presidium får begära överläggning med regeringen om EU-frågor enligt 7 kap. 12 § riksdagsordningen. Sådana ärenden ska framgå av sammanträdesplanen och anmälas inför utskottet.
 • Begäran om information från statliga myndigheter
 • Utskottet beslutade att utskottets presidium får begära information från statliga myndigheter enligt 10 kap. 8 § riksdagsordningen. Sådana ärenden ska framgå av sammanträdesplanen och anmälas inför utskottet.
 • Justering av protokoll vid längre uppehåll
 • Utskottet beslutade att ordföranden, eller vice ordförande om ordföranden har förhinder, får justera utskottets protokoll vid längre uppehåll i utskottets arbete.
 • Ordning för suppleanters inträde
 • Utskottet enades om att följande princip ska tillämpas fortsättningsvis om en ledamot är frånvarande när utskottet ska fatta beslut i ett ärende:
 • En frånvarande ledamots plats i utskottet intas av en suppleant som hör till samma parti. Om det inte finns någon suppleant från samma parti som den frånvarande ledamoten ska platsen stå tom.

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.