Protokoll utskottssammanträde 2018/19:7

Justitieutskottets protokoll 2018/19:7

RIKSDAGEN

JUSTITIEUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:7

DATUM

2018-11-08

TID

10.00-12.10

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Besök av generaldirektör Martin Holmgren och Claes Tidanå t.f. ekonomidirektör, Domstolsverket

§ 2

Förslag till förordning om förhindrande av spridning av terrorisminnehåll online - subsidiaritetsprövning

Utskottet inledde subsidiaritetsprövningen av COM(2018) 640.

Ärendet bordlades.

§ 3

Förslag till förordning om den europeiska gräns- och kustbevakningen - subsidiaritetsprövning

Utskottet inledde subsidiaritetsprövningen av COM(2018) 631.

Ärendet bordlades.

§ 4

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:6.

§ 5

Kommissionens arbetsprogram 2019

Utskottet behandlade fråga om yttrande till utrikesutskottet över Kommissionens arbetsprogram 2019, COM(2018) 800.

Utskottet beslutade att inte yttra sig.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 6

Förslag till förordning om säkrare identitetskort för unionsmedborgare och dokument rörande uppehållsrätt

Utskottet överlade med statssekreterare Catharina Espmark, Justitiedepartementet, med medarbetare om förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om säkrare identitetskort för unionsmedborgare och uppehållshandlingar som utfärdas till unionsmedborgare och deras familjemedlemmar när de utövar rätten till fri rörlighet COM(2018) 212.

Underlaget utgjordes av faktapromemoria 2017/18:FPM90 Förordning om id-kort och dokument för uppehållsrätt. Regeringens förslag till svensk ståndpunkt framgick av promemorian.

Företrädarna för S, M, SD, C, V, KD, L och MP förklarade att de ställer sig bakom regeringens ståndpunkt.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 7

Förslag till direktiv om finansiell information för att bekämpa brott

Utskottet överlade med statssekreterare Catharina Espmark, Justitiedepartementet, med medarbetare om förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om fastställande av bestämmelser för att underlätta användning av finansiell information och andra uppgifter för att förebygga, upptäcka, utreda eller lagföra vissa brott och om upphävande av rådets beslut 2000/642/RIF, COM(2018) 213.

Underlaget utgjordes av faktapromemoria 2017/18:FPM89. Regeringens förslag till svensk ståndpunkt framgick av promemorian.

Företrädarna för S, M, SD, C, V, KD, L och MP förklarade att de ställer sig bakom regeringens ståndpunkt.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 8

Ecris: systemet för lokalisering av domar mot tredjelandsmedborgare (Ecris-TCN)

Utskottet överlade med statssekreterare Catharina Espmark, Justitiedepartementet, med medarbetare om förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett centraliserat system för identifiering av medlemsstater som innehar uppgifter om fällande domar mot tredjelandsmedborgare och statslösa personer för att komplettera och stödja det europeiska informationssystemet för utbyte av uppgifter ur kriminalregister (Ecris-TCN-systemet) och om ändring av förordning (EU) nr 1077/2011, COM(2017) 344.

Underlaget utgjordes av faktapromemoria 2016/17:FPM119 Förordning om systemet för lokalisering av domar mot tredjelandsmedborgare (Ecris-TCN), Rådspm Ecris-TCN (dnr. 663-2017/18), och Promemoria Ecris-TCN (dnr. 756-2018/19).

Regeringens förslag till svensk ståndpunkt framgick av promemorian (dnr. 756-2018/19).

Företrädarna för S och MP förklarade att de ställer sig bakom regeringens ståndpunkt.

Företrädarna för M, SD, C, KD och L förklarade att de ställer sig bakom regeringens ståndpunkt men anförde att regeringen tydligare borde klargöra sin ståndpunkt när det gäller om Ecris-TCN systemet bör omfatta alla dömda tredjelandsmedborgare eller inte. Ståndpunkten är utformad med två olika alternativ beroende på hur förhandlingarna fortskrider och företrädarna menar att det tydligare bör framgå att det är det första alternativet som är den svenska ståndpunkten.

Företrädaren för V anmälde en avvikande mening och förklarade att hon inte kan ställa sig bakom regeringen ståndpunkt utan motsätter sig en utvidgning som innebär att även dömda EU-medborgare med tredjelandsmedborgarskap ska registreras i Ecris-TCN. En sådan ordning skulle innebära en diskriminering av EU-medborgare som samtidigt har ett tredjelandsmedborgarskap (EU-TCN) i förhållande till EU-medborgare som har flera EU-medborgarskap (EU-EU).

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 9

Inkomna skrivelser

Inkomna skrivelser anmäldes, se bilaga 2.

§ 10

Utskottsinitiativ

Adam Marttinen (SD) föreslog ett utskottsinitiativ enligt bilaga 3.

Ärendet bordlades.

§ 11

Nästa sammanträde

Torsdagen den 15 november 2018 kl. 10.00

Vid protokollet

Amanda Forsberg

Justeras den 15 november 2018

Fredrik Lundh SammeliJUSTITIEUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2018/19:7

§ 1

§ 2-5

§ 6-11

§

§

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Fredrik Lundh Sammeli (S), ordf.

X

X

X

Andreas Carlson (KD) vice ordf.

X

X

X

Tomas Tobé (M)

-

-

-

Petter Löberg (S)

X

X

X

Carl-Oskar Bohlin (M)

-

-

-

Adam Marttinen (SD)

X

X

X

Maria Strömkvist (S)

X

-

X

Johan Hedin (C)

X

X

X

Linda Westerlund Snecker (V)

X

X

X

Kristina Axén Olin (M)

X

X

X

Katja Nyberg (SD)

X

X

X

Joakim Sandell (S)

X

X

X

Carina Ödebrink (S)

X

X

X

Johan Pehrson (L)

-

-

-

Henrik Vinge (SD)

X

X

X

Rasmus Ling (MP)

X

X

X

Ingemar Kihlström (KD)

X

X

X

SUPPLEANTER

Gustaf Lantz (S)

O

O

O

Josefin Malmqvist (M)

X

X

X

Hans Hoff (S)

Alexandra Anstrell (M)

Richard Jomshoff (SD)

Serkan Köse (S)

Jonny Cato Hansson (C)

Jessica Thunander (V)

Arin Karapet (M)

X

X

X

Fredrik Lindahl (SD)

Sanne Lennström (S)

Robert Halef (KD)

Heléne Björklund (S)

Juno Blom (L)

Jennie Åfeldt (SD)

Annica Hjerling (MP)

Noria Manouchi (M)

Lars Andersson (SD)

Clara Aranda (SD)

Robert Hannah (L)

Lina Nordquist (L)

Annika Hirvonen Falk (MP)

Helena Vilhelmsson (C)

Hanna Gunnarsson (V)

Magnus Oscarsson (KD)

Tuve Skånberg (KD)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som har varit närvarande Förteckningen uppdat. 2018-10-16

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.