Protokoll utskottssammanträde 2018/19:7

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2018/19:7

RIKSDAGEN

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:7

DATUM

2018-11-06

TID

11.00 – 12.10

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Beslut om närvaro

Utskottet beslutade att Anders Grönwall, S-kansliet, Esbjörn Wahlberg, C-kansliet och Anna Jonsson, MP-kansliet fick närvara under punkten 2.

§ 2

Information om den gemensamma jordbrukspolitiken

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht, Näringsdepartementet, med medarbetare informerade om den gemensamma jordbrukspolitiken.

§ 3

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:6

§ 4

Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen

Utskottet behandlade fråga om yttrande till konstitutionsutskottet med anledning av konstitutionsutskottets granskning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen.

Utskottet beslutade att yttra sig.

Ärendet bordlades.

§ 5

Kommissionens arbetsprogram 2019

Utskottet behandlade fråga om yttrande till utrikesutskottet med anledning av kommissionens arbetsprogram 2019.

Utskottet beslutade att, under förutsättning att dokumentet hänvisas till utrikesutskottet för granskning, yttra sig.

Ärendet bordlades.

§ 6

Uppföljning av regeringens resultatredovisning under riksmötet 2018/19

På uppföljnings- och utvärderingsgruppens förslag beslutade utskottet att följa upp regeringens resultatredovisning för utgiftsområdena 20 och 23 i de budgetpropositioner som kan komma att lämnas till riksdagen under riksmötet 2018/19.

§ 7

Inkomna EU-dokument

Inkomna EU-dokument m.m. enligt bilaga 2 anmäldes och lades till handlingarna.

§ 8

Inkomna skrivelser

Två inkomna skrivelser enligt bilaga 3 anmäldes och lades till handlingarna.

§ 9

Budgetplanering

Kanslichefen informerade om tänkbara tidplaner för budgetarbetet.

§ 10

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 15 november 2018 kl. 08.00.

Vid protokollet

Justeras den 15 november 2018

Kristina YngweMILJÖ- OCH JORDBRUKS- UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 till

prot. 2018/19:7

§ 1

§ 2

§ 3 – 10

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Kristina Yngwe (C), ordf.

X

X

X

Maria Gardfjell (MP), vice ordf.

X

X

X

Hanna Westerén (S)

X

X

X

Maria Malmer Stenergard (M)

O

O

X

Isak From (S)

X

X

X

Åsa Coenraads (M)

X

X

X

Runar Filper (SD)

Magnus Manhammar (S)

X

X

X

Elin Segerlind (V)

X

X

X

Betty Malmberg (M)

X

X

X

Martin Kinnunen (SD)

X

Malin Larsson (S)

X

X

X

Magnus Oscarsson (KD)

X

X

Marlene Burwick (S)

X

X

X

Tina Acketoft (L)

X

X

X

Mats Nordberg (SD)

X

X

X

Ulrika Heie (C)

X

X

X

SUPPLEANTER

Markus Selin (S)

O

O

O

Marléne Lund Kopparklint (M)

X

X

O

Monica Haider (S)

David Josefsson (M)

O

O

O

Yasmine Eriksson (SD)

O

X

X

Elin Lundgren (S)

Rickard Nordin (C)

Birger Lahti (V)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Staffan Eklöf (SD)

X

X

X

Mats Wiking (S)

Kjell-Arne Ottosson (KD)

O

O

X

Tomas Kronstål (S)

Joar Forssell (L)

Anne Oskarsson (SD)

Elisabeth Falkhaven (MP)

Lars Püss (M)

Helena Gellerman (L)

Arman Teimouri (L)

Rebecka Le Moine (MP)

Amanda Palmstierna (MP)

Cassandra Sundin (SD)

Richard Jomshof (SD)

Magnus Ek (C)

Jens Holm (V)

Magnus Jacobsson (KD)

Roland Utbult (KD)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande


MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET

Bilaga 2

till protokoll

2018/19:7

Till MJU inkomna EU-dokument m.m. 2018

Beteckning

Rubrik

COM- dokument

 

COM-dokument. (Kommissionens utkast till lagförslag och andra meddelanden från kommissionen inklusive det förberedande arbetet till lagförslag såsom grön- och vitböcker, rapporter m.m.)

Beteckning

Rubrik

COM(2018) 673

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN En hållbar bioekonomi för Europa: En starkare koppling mellan ekonomin, samhället och miljön

COM(2018) 697

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN Sammanfattning av den sammanfattande rapporten om tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 649/2012 om export och import av farliga kemikalier

COM(2018) 706

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Tillämpningen av unionens konkurrensregler på jordbrukssektorn

COM(2018) 710

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om fastställande för 2019 av fiskemöjligheterna för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i Svarta havet

COM(2018) 711

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET Lägesrapport om genomförandet av EU:s handlingsplan mot olaglig handel med vilda djur och växter

COM(2018) 716

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET EU och Parisavtalet om klimatförändringar: Lägesrapport om framstegen i samband med partskonferensen i Katowice (i enlighet med artikel 21 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 525/2013 av den 21 maj 2013 om en mekanism för att övervaka och rapportera utsläpp av växthusgaser och för att rapportera annan information på nationell nivå och unionsnivå som är relevant för klimatförändringen och om upphävande av beslut nr 280/2004/EG)

COM(2018) 717

Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i det sjunde partsmötet för avtalet om bevarande av afro-eurasiska flyttande vattenfåglar vad gäller vissa ändringar av bilaga 3 till avtalet

COM(2018) 731

Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union, in the thirty-eighth meeting of the Standing Committee of the Convention on the conservation of European wildlife and natural habitats, with regards to amendments to Appendices II and III

C-dokument för kännedom. (Handlingar som rör rättsakter från kommissionens eget ansvarsområde, bl.a. genomförandeakter och delegerade akter som lämnats till rådet och parlamentet för kännedom).

Beteckning

Rubrik

C(2018) 5370

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 15.10.2018

om villkor för erkännande av elektroniska sundhetscertifikat som utfärdats av nationella växtskyddsmyndigheter i tredjeländer

C(2018) 6641

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 15.10.2018 om upprättande av förteckningen över unionsinspektörer som får genomföra inspektioner enligt rådets förordning (EG) nr 1224/2009

C(2018) 6718

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) …/… av den 18.10.2018 om ändring av delegerad förordning (EU) 2017/86 om upprättande av en utkastplan för vissa demersala fisken i Medelhavet

C(2018) 6778

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 18.10.2018

om ändring av bilagorna I och II till beslut 2006/766/EG vad gäller import av musslor och fiskeriprodukter från Peru och Myanmar för användning som livsmedel

C(2018) 6793

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) …/… av den 18.10.2018 med fastställande av närmare bestämmelser för genomförandet av landningsskyldigheten för vissa demersala fisken i Nordsjön för perioden 2019–2021

C(2018) 6794

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) …/… av den 18.10.2018 om upprättande av en utkastplan för vissa demersala fisken i sydvästliga vatten för perioden 2019–2021

C(2018) 6961

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 18.10.2018 om ändring av bilagan till genomförandebeslut 2014/709/EU om djurhälsoåtgärder för att bekämpa afrikansk svinpest i vissa medlemsstater

C(2018) 6981

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 26.10.2018 om ändring av bilagorna I och II till beslut 2003/467/EG vad gäller förklaring av vissa regioner i Italien som officiellt fria från tuberkulos och brucellos när det gäller nötkreatursbesättningar

C(2018) 7019

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) …/… av den 30.10.2018 om ändring av förordning (EU) nr 1031/2010 vad gäller auktioneringen av 50 miljoner outnyttjade utsläppsrätter från reserven för marknadsstabilitet till förmån för innovationsfonden och förteckning av en auktionsplattform som ska förordnas av Tyskland

C(2018) 7044

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) …/… av den 30.10.2018 om ändring av delegerad förordning (EU) nr 807/2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU), samt om införande av övergångsbestämmelser

C(2018) 7117

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT

av den 23.10.2018 om ändring av bilagan till genomförandebeslut (EU) 2017/247 om skyddsåtgärder i samband med utbrott av högpatogen aviär influensa i vissa medlemsstater

C(2018) 7236

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT

av den 25.10.2018 om månatliga utbetalningar från EGFJ för utgifter som verkställts av utbetalningsställen i medlemsstaterna i september 2018

C(2018) 7333

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 30.10.2018 om ändring av bilagan till genomförandebeslut 2014/709/EU om djurhälsoåtgärder för att bekämpa afrikansk svinpest i vissa medlemsstater

Övriga överlämnade dokument som rör EU-arbetet för kännedom

Rådsrapporter

Rapport från Miljö-råd 9 oktober 2018

Rapport från rådets möte (miljöministrarna) den 9 oktober 2018

Rapport informellt jordbruksminister-möte 23-25 september 2018

Rapport från informellt jordbruksministermöte, Schloss Hof,

Österrike, 23–25 september 2018

Rapport från Jordbruks- och fiskeråd 15 oktober 2018

Rapport från jordbruks-och fiskerådet den 15 oktober 2018

Antagna dokument

Dokument antagna av Europa-parlamentet 10-13 september 2018

Yttranden från andra nationella parlament

12963/18

Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council setting CO2 emission performance standards for new heavy-duty vehicles [8922/18 - COM (2018) 284 Final] - Opinion1 on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality - The Spanish Parliament

13404/18

Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulations (EU) No 1308/2013 establishing a common organisation of the markets in agricultural products, (EU) No 1151/2012 on quality schemes for agricultural products and foodstuffs, (EU) No 251/2014 on the definition, description, presentation, labelling and the protection of geographical indications of aromatised wine products, (EU) No 228/2013 laying down specific measures for agriculture in the outermost regions of the Union and (EU) No 229/2013 laying down specific measures for agriculture in favour of the smaller Aegean islands [9556/18 + REV 1 (en, de, fr) + COR 1 - COM(2018) 394 final/2] - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality - Italian Chamber of Deputies

13162/18

Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on

the reduction of the impact of certain plastic products on the environment

[9465/18 + COR 1 + ADD 1 - COM(2018) 340 final] - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality – the Irish Parliament

13210/18

Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing rules on support for strategic plans to be drawn up by Member States under the Common agricultural policy (CAP Strategic Plans) and financed by the European Agricultural Guarantee Fund (EAGF) and by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) and repealing Regulation (EU) No 1305/2013 of the European Parliament and of the Council and Regulation (EU) No 1307/2013 of the European Parliament and of the Council [9645/18 - COM (2018) 392 final] Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the financing, management and monitoring of the common agricultural policy and repealing Regulation (EU) No 1306/2013 [9634/18 - COM (2018) 393 final] Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulations (EU) No 1308/2013 establishing a common organisation of the markets in agricultural products, (EU) No 1151/2012 on quality schemes for agricultural products and foodstuffs, (EU) No 251/2014 on the definition...

13345/18

Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on unfair trading practices in business-to-business relationships in the food supply chain [doc. 7809/18- COM(2018)173] - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality- Italian Chamber of deputies

13366/18

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on minimum requirements for water reuse [9498/18 ENV 360 SAN 169 CONSOM 160 AGRI 254 CODEC 890 + ADD 1 - COM(2018) 337 final + Annex - Opinion on the application of the Priciples of Subsidiarity and Proportionality - Austrian Bundesrat

13411/18

Proposal for a REGULATION establishing rules on support for strategic plans to be drawn up by Member States under the Common agricultural policy (CAP Strategic Plans) and financed by the European Agricultural Guarantee Fund (EAGF) and by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) and repealing Regulation (EU) No 1305/2013 of the European Parliament and of the Council and Regulation (EU) No 1307/2013 of the European Parliament and of the Council [COM (2018) 392 final]

Proposal for a REGULATION on the financing, management and monitoring of the common agricultural policy and repealing Regulation (EU) - COM (2018) 393 final]

Proposal for a REGULATION amending Regulations (EU) No 1308/2013 establishing a common organisation of the markets in agricultural products, (EU) No 1151/2012 on quality schemes for agricultural products and foodstuffs, (EU) No 251/2014 on the definition, description, presentation, labelling and the protection of geographical indications of aromatised wine products, (EU) No 228/2013 laying down specific measures for agriculture in the outermost regions of the Union and (EU) No 229/2013 laying down specific measures for agriculture in favour of the smaller Aegean islands [- COM (2018) 394 final]

- Letter from the Chairman of the Joint Committee on Agriculture, Food and the Marine of the Irish House of Oireachtas and the Committee's political contribution on the legislative proposals for the Common Agricultural Policy post 2020

13509/18

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing a Programme for the Environment and Climate Action (LIFE) and repealing Regulation (EU) No 1293/2013 [9651/1/18 REV 1 - COM(2018) 385 final/2 + 9651/18 ADD 1] - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality - Romanian Chamber of Deputies

13543/18

Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on unfair trading practices in business-to-business relationships in the food supply chain [doc. 7809/18- COM(2018)173] - Letter from the Chairman of the Joint Committee on Agriculture, Food and the Marine of the Irish Houses of Oireachtas to the President of the European Council and the Committee's political contribution on the legislative proposals for the Common Agricultural Policy post 2020 - Parliament of Ireland

Färdplaner

Färdplaner för fiskeavtal med Mauretanien

Meddelande om färdplaner gällande fiskepartnerskapsavtal med Mauretanien och budgetstöd till tredjeländer för statsbyggnad

Färdplaner för utvärdering av EU:s miljöpolitik

Meddelande om färdplan om 2019 års utvärdering av EU:s miljöpolitik, jordbrukspolitikens effekter på vatten samt om internationellt utvecklingssamarbete inom yrkesutbildning

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.