Protokoll utskottssammanträde 2018/19:7

Näringsutskottets protokoll 2018/19:7

RIKSDAGEN

NÄRINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:7

DATUM

2018-11-15

TID

10.00–11.50

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:6.

§ 2

Kommerskollegium, Business Sweden, Exportkreditnämnden

Generaldirektör Anna Stellinger och ställföreträdande generaldirektör Oscar Wåglund Söderström, Kommerskollegium, verkställande direktör Ylva Berg och vice verkställande direktör Ulrika Cederskog Sundling, Business Sweden och generaldirektör Anna-Carin Jatko och chefen för affärsområde stora företag Marie Aglert, Exportkreditnämnden, lämnade information om verksamheterna.

§ 3

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 20 november 2018 kl. 11.00.

Vid protokollet

Bibi Junttila

Justeras den 20 november 2018

Lars HjälmeredNÄRINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2018/19:7

§ 1

§ 2

§ 3

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Lars Hjälmered (M), ordf.

X

X

X

Jennie Nilsson (S), vice ordf.

X

X

X

Mattias Jonsson (S)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

X

X

X

Mattias Bäckström Johansson (SD)

X

X

X

Monica Haider (S)

X

X

X

Helena Lindahl (C)

X

X

X

Birger Lahti (V)

O

O

O

Lotta Olsson (M)

X

X

X

Tobias Andersson (SD)

X

X

X

Mathias Tegnér (S)

X

X

Camilla Brodin (KD)

X

X

X

Åsa Eriksson (S)

X

X

X

Arman Teimouri (L)

X

X

X

Eric Palmqvist (SD)

X

X

X

Lorentz Tovatt (MP)

Annika Qarlsson (C)

X

X

SUPPLEANTER

Patrik Engström (S)

X

X

X

David Josefsson (M)

O

O

O

Anders Lönnberg (S)

Saila Quicklund (M)

Charlotte Quensel (SD)

Gunilla Svantorp (S)

Peter Helander (C)

Lorena Delgado Varas (V)

X

X

X

Lars Beckman (M)

Josef Fransson (SD)

Johanna Haraldsson (S)

Christian Carlsson (KD)

Joakim Sandell (S)

Maria Arnholm (L)

Matheus Enholm (SD)

Amanda Palmstierna (MP)

Edward Riedl (M)

Gulan Avci (L)

Johan Pehrson (L)

Elisabeth Falkhaven (MP)

Staffan Eklöf (SD)

Ann-Christine From Utterstedt (SD)

Rickard Nordin (C)

Ilona Szatmari Waldau (V)

Hampus Hagman (KD)

Kjell-Arne Ottosson (KD)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.