Protokoll utskottssammanträde 2018/19:7

Socialutskottets protokoll 2018/19:7

RIKSDAGEN

SOCIALUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:7

DATUM

2018-11-13

TID

11.00–11.15

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Information från riksdagens EU-representant i Bryssel

Företrädare från riksdagens EU-samordning och EU-representanten informerade om uppdraget och bakgrunden till EU-representant-funktionen. Deltagare, se bilaga 2.

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:6.

§ 3

Redovisning av fördelningen av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2017 (SoU2)

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2017/18:277 och motion.

Utskottet justerade betänkande 2018/19:SoU2.

SD-ledamöterna anmälde en reservation.

§ 4

Framtidens äldreomsorg – en nationell kvalitetsplan (SoU6)

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2017/18:280 och motion.

Utskottet justerade betänkande 2018/19:SoU6.

SD-ledamöterna anmälde en reservation.

§ 5

Bastjänstgöring för läkare (SoU5)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2017/18:274 och motioner.

Utskottet justerade betänkande 2018/19:SoU4.

SD- och V-ledamöterna anmälde reservationer.

§ 6

Inkomna EU-dokument

Inkomna EU-dokument för oktober 2018 anmäldes.

§ 7

Kanslimeddelanden

Kanslichefen informerade kort om arbetsplanen.

§ 8

Inkomna skrivelser

Inkomna skrivelser enligt bilaga 3 anmäldes.

§ 9

Inbjudan till rundabordssamtal i Nordiska rådet

Utskottet behandlade inbjudan till rundabordssamtal i Nordiska rådets regi om förebyggande folkhälsoarbete för att minska skolavhopp, den 7 december 2018 i Oslo.

Ärendet bordlades

§ 10

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdag den 15 november 2018 kl. 09.30.

Vid protokollet

Justeras den 15 november 2018


SOCIALUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1
till protokoll 2018/19:7

§1-10

§

§

§

§

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Acko Ankarberg Johansson (KD, ordf.

X

Kristina Nilsson (S), vice ordf.

X

Camilla Waltersson Grönvall (M)

X

Ann-Christin Ahlberg (S)

X

Johan Hultberg (M)

X

Per Ramhorn (SD)

X

Mikael Dahlqvist (S)

X

Anders W Jonsson (C)

X

Karin Rågsjö (V)

X

Ulrika Heindorff (M)

X

Carina Ståhl Herrstedt (SD)

X

Yasmine Larsson (S)

Dag Larsson (S)

X

Lina Nordquist (L)

X

Christina Östberg (SD)

X

Åsa Lindhagen (MP)

X

Michael Anefur (KD)

X

SUPPLEANTER

Mats Wiking (S)

Ulrika Jörgensen (M)

O

Magnus Manhammar (S)

John Weinerhall (M)

Clara Aranda (SD)

O

Marianne Pettersson (S)

Sofia Nilsson (C)

O

Maj Karlsson (V)

O

Mattias Karlsson i Luleå (M)

Ann-Christine From Utterstedt (SD)

O

Eva Lindh (S)

X

Pia Steensland (KD)

Heléne Björklund (S)

Barbro Westerholm (L)

Linda Lindberg (SD)

Jonas Eriksson (MP)

Kristina Axén Olin (M)

O

Cassandra Sundin (SD)

Jennie Åfeldt (SD)

Bengt Eliasson (L)

Emma Carlsson Löfdahl (L)

Per Lodenius (C)

Lorena Delgado Varas (V)

Roland Utbult (KD)

Jakob Forssmed (KD)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.