Protokoll utskottssammanträde 2018/19:7

Trafikutskottets protokoll 2018/19:7

RIKSDAGEN

TRAFIKUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:7

DATUM

2018-11-27

TID

10.30-12.00

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

§ 2

§ 3

§ 4

§ 5

EU-Information inför telerådsmöte


Digitaliseringsmininster Peter Eriksson med medarbetare från Näringsdepartementet informerade inför TTE-rådet (tele) den 4 december 2018.

EU-Information inför transportrådsmöte


Infrastrukturminister Tomas Eneroth med medarbetare från Näringsdepartementet informerade inför TTE-rådet (transport) den 3 december 2018.

Överläggning med regeringen


Utskottet överlade med statsrådet Tomas Eneroth, Näringsdepartementet, om kommissionens förslag om förvaltning av vägars säkerhet, COM(2018) 274.

Underlaget utgjordes av regeringens kommenterade dagordning inför transportrådsmötet den 3 december 2018.

Regeringens ståndpunkt var att Sverige kan ställa sig bakom ordförandeskapets förslag om allmän inriktning. Regeringen har under förhandlingarna verkat för att direktivets tillämpningsområde inte ska utvidgas till att gälla utanför TEN-T, och motiverat detta utifrån subsidiaritetsprincipen. Vidare har regeringen verkat för att de förfaranden som direktivet ställer krav på ska justeras i en riktning mot ett proaktivt arbetssätt. Sverige har i förhandlingarna fått genomslag för ett antal frågor kopplade till regelverket för TEN-T och det utvidgade tillämpningsområdet har kommit att begränsas i viss utsträckning.

Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens redovisade ståndpunkt.

Kommissionens förordning om järnvägsbuller

Statsrådet Tomas Eneroth, Näringsdepartementet, informerade m.a.a. EU-kommissionens aviserade översyn av kommissionens förordning om järnvägsbuller (Kommissionens förordning (EU) nr 1304/2014).

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:6.

§ 6

Inkomna skrivelser

Anmäldes till utskottet inkomna skrivelser enligt bilaga 2.

§ 7

§ 8

Övriga frågor

Ordföranden framförde sina egna och utskottets hjärtliga gratulationer till Anders Åkesson (C) med anledning av dennes 60-års dag.

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 29 november 2018 kl. 11.00.

Vid protokollet

Justeras den 29 november 2018

Jens Holm

TRAFIKUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 till protokoll

2018/19:7

§ 1-8

LEDAMÖTER

Jens Holm (V), ordf.

Anders Åkesson (C), vice ordf

X

Anna-Caren Sätherberg (S)

X

Jessica Rosencrantz (M)

X

Jasenko Omanovic (S)

X

Edward Riedl (M)

X

Jimmy Ståhl (SD)

X

Teres Lindberg (S)

X

Sten Bergheden (M)

X

Thomas Morell (SD)

X

Johan Büser (S)

X

Magnus Jacobsson (KD)

X

Elin Gustafsson (S)

X

Helena Gellerman (L)

X

Patrik Jönsson (SD)

X

Emma Berginger (MP)

X

Anders Hansson (M)

X

SUPPLEANTER

Denis Begic (S)

O

Sofia Westergren (M)

O

Gunilla Carlsson (S)

Boriana Åberg (M)

Caroline Nordengrip (SD)

Per-Arne Håkansson (S)

Mikael Larsson (C)

O

Jessica Thunander (V)

John Weinerhall (M)

Ann-Christine From Utterstedt (SD)

Mikael Dahlqvist (S)

Kjell-Arne Ottosson (KD)

Carina Ödebrink (S)

Arman Teimouri (L)

Maria Arnholm (L)

Jörgen Grubb (SD)

Lorentz Tovatt (MP)

Betty Malmberg (M)

Robert Hannah (L)

Mats Persson (L)

Yasmine Eriksson (SD)

Staffan Eklöf (SD)

Daniel Bäckström (C)

Vasiliki Tsouplaki (V)

Hampus Hagman (KD)

Magnus Oscarsson (KD)

TRAFIKUTSKOTTET 2018-11-27 Bilaga 2 till protokoll

2018/19:7

Skrivelse angående framtiden för järnvägen Lysekil-Munkedal
dnr: 854 -2018/19, Arbetsgruppen för Bohusbanan

Skrivelse angående begränsning av färdtjänstresor
dnr: 894-2018/19, privatperson

Skrivelse angående trafiksäkerheten på väg 76 i Norrtälje kommun
dnr: 868-2018/19, privatperson

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.