Protokoll utskottssammanträde 2018/19:8

Försvarsutskottets protokoll 2018/19:8

FÖRSVARSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:8

DATUM

2018-11-20

TID

11.00–11.35

NÄRVARANDE

Se bilaga

§ 1

Kommissionens förslag om Civilskyddsmekanismen

Utskottet överlade med statssekreterare Catharina Espmark, internationell chefsförhandlare Anna-Carin Svensson, ämnesråd Ulf Eliasson, departementssekreterare Mikael Wolfbrandt, och departementssekreterare Julia Fors, samtliga från Justitiedepartementet, och departementsråd Kristian Seth och

departementssekreterare Rickard Lunnerdal, båda från Finansdepartementet, om kommissionens förslag om ändring av beslut nr 1313/2013/EU om en civilskyddsmekanism för unionen COM(2017) 772.

Underlaget utgjordes av en promemoria (dnr 876-2018/19).

Regeringens förslag till svensk ståndpunkt
Givet förhandlingsläget kan Sverige behöva kompromissa i den här frågan. Sverige kan därför behöva acceptera en lägre andel omprioritering av medel än 100 %. Regeringen avser i den fortsatta förhandlingen tillsammans med likasinnade medlemsstater verka för en så stor andel omprioritering av medel som möjligt. Det pågående arbetet ligger i linje med svensk hållning inom detta område. Den europeiska beredskapen och responskapaciteten kommer att stärkas, vilket även kommer att gagna Sverige.

Ordföranden konstaterade att det i utskottet fanns stöd för regeringens redovisade ståndpunkt.

SD-ledamöterna anmälde följande avvikande mening:

Vi har under en längre tid sett behovet att utveckla civilförsvaret, vilket inte minst gäller brandförsvaret efter de senaste åren med svåra skogsbränder. Vi vill dock vara tydliga med att vi inte ser att detta organiseras bäst på EU-nivå utan ser i stället problem och farhågor med ytterligare maktförskjutning till Bryssel. I stället ser vi att en förmåga att hantera kriser, så som bränder, bäst organiseras mellanstatligt och där vi ser det som logiskt att vi sammarbertar i första hand med Norge och Finland som har liknande geografiska förutsättningar. Detta givetvis med en förmåga och avsikt att även kunna hjälpa andra länder i kris. En av de farhågor vi ser med att lägga detta ansvar på EU-kommissionen är att det fortsätter att utvecklas till en ny EU-myndighet. En annan är att Sverige inte bygger upp de resurser som krävs för att ha en grundläggande beredskap för att hantera kriser nationellt eller för den delen bistå andra nationer. Vi anser det vanskligt att förlita sig på andra aktörers goda vilja, och Sveriges riksdag och regering har en skyldighet att gentemot folket tillgodose att ett adekvat brand- och civilförsvar existerar.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 2

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 22 november 2018
kl. 10.00.

Vid protokollet

Annika Tuvelid

Justeras torsdagen den 22 november 2018

Niklas Karlsson


FÖRSVARSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga

till protokoll

2018/19:8

§ 1-2

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Niklas Karlsson (S), ordförande

X

Beatrice Ask (M), vice ordförande

X

Paula Holmqvist (S)

X

Jan R Andersson (M)

X

Roger Richtoff (SD)

X

Mattias Ottosson (S)

X

Daniel Bäckström (C)

Hanna Gunnarsson (V)

X

Pål Jonson (M)

X

Josef Fransson (SD)

X

Kalle Olsson (S)

Mikael Oscarsson (KD)

X

Alexandra Völker (S)

Allan Widman (L)

X

Caroline Nordengrip (SD)

X

Elisabeth Falkhaven (MP)

X

Alexandra Anstrell (M)

X

SUPPLEANTER

ClasGöran Carlsson (S)

X

Lars Püss (M)

O

Heléne Björklund (S)

Lotta Olsson (M)

Mikael Strandman (SD)

Mattias Jonsson (S)

Lars Thomsson (C)

X

Yasmine Posio (V)

Anders Hansson (M)

Björn Söder (SD)

Marlene Burwick (S)

Robert Halef (KD)

Björn Petersson (S)

Maria Nilsson (L)

Paula Bieler (SD)

Annica Hjerling (MP)

Annicka Engblom (M)

Lars Andersson (SD)

Sara Seppälä (SD)

Joar Forssell (L)

Fredrik Malm (L)

Mikael Larsson (C)

Lotta Johnsson Fornarve (V)

Lars Adaktusson (KD)

Ingemar Kihlström (KD)

Marie Axelsson (S)

X

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande