Protokoll utskottssammanträde 2018/19:8

Finansutskottets protokoll 2018/19:8Finansutskottet


Protokoll

Utskottssammanträde 2018/19:8

Datum

2018-11-06

Tid

kl. 11.00-12.36

Närvarande

Se bilaga 1

§ 1

Information från ränteexperter

Ränteexperterna Christina Nyman, Handelsbanken och
Lars EO Svensson Handelshögskolan. informerade utskottet och svarade på frågor.

§ 2

EU:s långtidsbudget
Statssekreterare Max Elger informerade utskottet om EU:s långtidsbudget och läget i MFF-förhandlingarna.

§ 3

EU:s årsbudget 2019

Utskottet överlade med statssekreterare Max Elger om EU:s årsbudget 2019.

Underlag för överläggningen utgjordes av en översänd promemoria, en kommenterad dagordning för Ekofin budget 16 november 2018, och en presentation av Max Elger (dnr. 737-2018/19).

Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens redovisade ståndpunkt.

§ 4

Anmälningar

Utskottet beslutade att kalla:

  • Finansminister Magdalena Andersson för överläggning om kapitalhöjning i Europeiska investeringsbanken till sammanträdet den 8 november ca kl. 11.05.
  • Finansminister Magdalena Andersson för överläggning om InvestEU-programmet, Reformstödsprogrammet och Investeringsstabiliserings-funktionen till sammanträdet den 20 november.
  • Finansmarknadsministern, riksbankschefen, GD Finans-inspektionen och riksgäldsdirektören till en öppen utfrågning om finansiell stabilitet den 5 februari 2019 kl. 9-11.30.
  • Kanslimeddelanden
  • Inställd IMF-lunch 13 november – IMF har valt att skjuta på Artikel 4-konsultationen till dess att ny regering tillträtt.
  • Inbjudan (dnr. 699-2018/19) till besöket på Riksbanken den 21 november kl. 18 - 21 Anmälan genom svar på kalenderinbjudan från kansliet senast den 15 november.
  • Riksbanken publicerade sin andra delrapport om bankens e-kronaprojekt den 26 oktober och rapporten har delats för kännedom.
  • Riksrevisionens granskningsplan för 2018/19 publicerades den 31 oktober och planen har delats till utskottet.

§ 5

Justering av protokoll

Protokoll 2018/19:7 justerades.

§ 6

Finansiella företags uppgifter till brottsutredande myndigheter (FiU15)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2017/18:291.

Utskottet justerade betänkande 2018/19:FiU15.

§ 7

Riksrevisionens rapport om finansiell stabilitet (FiU12)

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2017/18:255 och motion 2017/18:4189.

Ärendet bordlades.

§ 8

Riksrevisionens rapport om regeringens styrning av affärsverken (FiU13)

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2017/18:297.

Ärendet bordlades.

§ 9

Ändrade regler för Första-Fjärde AP-fonderna (FiU14)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2017/18:271 och motion 2018/19:40.

Ärendet bordlades.

§ 10

Förbättrande förutsättningar för effektiv resolution av banker (FiU16)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2017/18:292.

Ärendet bordlades.

§ 11

Prövning av ärenden enligt EU:s förordning om värdepapperisering samt volatilitetsjustering för försäkringsföretag (FiU28)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2018/19:7

Ärendet bordlades.

§ 12

Kommissionens arbetsprogram 2019

Utskottet behandlade fråga om yttrande till utrikesutskottet över Kommissionens arbetsprogram 2019 (COM(2018) 800).

Utskottet beslutade att yttra sig.

Ärendet bordlades.

§ 13

Nästa sammanträde
Öppen utfrågning om penningpolitiken

Torsdag den 8 november kl. 09.00 Skandiasalen

Vid protokollet

Pia Sandberg

Justeras

Elisabeth Svantesson

Närvaro och voteringsförteckning – – Bilaga 1 till protokoll 2018/19:8

–

§1

§2

§3-13

Ledamöter

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Elisabeth Svantesson (M) Ordförande

X

X

X

Fredrik Olovsson (S) vice ordförande

X

X

X

Gunilla Carlsson (S)

X

X

X

Niklas Wykman (M)

X

X

X

Oscar Sjöstedt (SD)

X

-

-

Adnan Dibrani (S)

-

-

-

Emil Källström (C)

X

X

X

Ulla Andersson (V)

X

X

X

Jessika Roswall (M)

X

X

-

Dennis Dioukarev (SD)

X

X

X

Ingela Nylund Watz (S)

X

X

X

Jakob Forssmed (KD)

X

-

-

Ingemar Nilsson (S)

X

X

X

Mats Persson (L)

-

X

X

Sven-Olof Sällström (SD)

X

X

X

Janine Alm Ericson (MP)

X

X

X

Jan Ericson (M)

X

X

X

Suppleanter

Björn Wiechel (S)

X

X

X

Mattias Karlsson i Luleå (M)

O

O

X

Eva Lindh (S)

O

O

O

Cecilie Tenfjord Toftby (M)

Mattias Bäckström Johansson (SD)

Johan Andersson (S)

Lars Thomsson (C)

Ida Gabrielsson (V)

O

O

O

Jörgen Warborn (M)

Charlotte Quensel (SD)

O

X

-

Monica Haider (S)

Christian Carlsson (KD)

Teres Lindberg (S)

Joar Forssell (L)

Staffan Eklöf (SD)

Maria Ferm (MP)

Sten Bergheden (M)

Jörgen Grubb (SD)

Mikael Strandman (SD)

Arman Teimouri (L)

Gulan Avci (L)

Sofia Nilsson (C)

Tony Haddou (V)

Larry Söder (KD)

Andreas Carlsson (KD)

N= Närvarande X= ledamöter som deltagit i handläggningen

V= Votering O= ledamöter som härutöver varit närvarande