Protokoll utskottssammanträde 2018/19:8

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2018/19:8

RIKSDAGEN

SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:8

DATUM

2018-11-08

TID

10.30–12.00

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:7.

§ 2

EU-frågor på det migrationspolitiska området

Statssekreteraren Lars Westbratt, åtföljd av dels planeringschefen Ola Henriksson, ämnesrådet Henry Mårtensson, Justitiedepartementet, dels kanslirådet Nina Larsaeus, Utrikesdepartementet informerade utskottet om EU:s partnerskapsram med tredjeländer och de två koncepten ”landstigningsarrangemang” och ”kontrollerade center”.

§ 3

Ändrat förslag till förordning om Europeiska unionens asylbyrå

Utskottet inledde subsidiaritetsprövningen av KOM(2018) 633.

Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

SD-ledamöterna reserverade sig och ansåg att förslaget strider mot subsidiaritetsprincipen.

§ 4

Förslag till direktiv om gemensamma normer och förfaranden för återvändande av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i medlemsstaterna (omarbetning)

Utskottet inledde subsidiaritetsprövningen av KOM(2018) 634.

Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

§ 5

Förslag till förordning om ändring av förordning (EU) nr 516/2014 vad gäller förnyade åtaganden för de återstående belopp som anslagits till stöd för genomförandet av rådets beslut (EU) 2015/1523 och (EU) 2015/1601 eller omfördelning av dessa till andra åtgärder inom ramen för de nationella programmen

Utskottet inledde subsidiaritetsprövningen av KOM(2018) 719.

Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

§ 6

Kommissionens arbetsprogram för 2019

Utskottet behandlade fråga om yttrande till utrikesutskottet över EU-kommissionens arbetsprogram för 2019, COM(2018) 800 inklusive bilagor i de delar som berör utskottets beredningsområde.

Utskottet beslutade att inte yttra sig.

§ 7

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 15 november kl. 10.30.

Vid protokollet

Justeras den 15 november 2018


SOCIALFÖRSÄKRINGS-UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2018/19:8

§ 1–2

§ 3–7

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Johan Forssell (M), ordf.

X

X

Rikard Larsson (S), vice ordf.

X

X

Carina Ohlsson (S)

X

X

Katarina Brännström (M)

X

X

Paula Bieler (SD)

X

Teresa Carvalho (S)

X

X

Solveig Zander (C)

O

O

Nooshi Dadgostar (V)

O

O

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

X

X

Julia Kronlid (SD)

Kadir Kasirga (S)

X

X

Hans Eklind (KD)

X

X

Björn Petersson (S)

Emma Carlsson Löfdahl (L)

Jonas Andersson i Skellefteå (SD)

X

X

Maria Ferm (MP)

X

X

Arin Karapet (M)

SUPPLEANTER

Emilia Töyrä (S)

X

X

Ann-Sofie Alm (M)

X

X

Marianne Pettersson (S)

Josefin Malmqvist (M)

Jennie Åfeldt (SD)

Paula Holmqvist (S)

Johanna Jönsson (C)

Christina Höj Larsen (V)

X

X

Ellen Juntti (M)

Linda Lindberg (SD)

X

X

Åsa Karlsson (S)

Pia Steensland (KD)

Dag Larsson (S)

Fredrik Malm (L)

X

X

Anne Oskarsson (SD)

O

X

Annika Hirvonen Falk (MP)

Marléne Lund Kopparklint (M)

O

O

Clara Aranda (SD)

Mikael Strandman (SD)

Mats Persson (L)

Barbro Westerholm (L)

Jonny Cato Hansson (C)

X

X

Ciczie Weidby (V)

Jimmy Loord (KD)

Sofia Damm (KD)

Janine Alm Ericson (MP)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande