Protokoll utskottssammanträde 2018/19:8

Skatteutskottets protokoll 2018/19:8

RIKSDAGEN

SKATTEUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:8

DATUM

2018-11-29

TID

10.00-11.35

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Skatteverket

Generaldirektör Katrin Westling Palm, sektionschef Charlotta Wesslau och chef för skatteavdelningen Marie Carlsson, Skatteverket, informerade och besvarade frågor om Skatteverkets verksamhet.

§ 2

Medgivande att närvara

Utskottet medgav att föredragande Caroline Jender Pamrin från EU-nämndens kansli fick närvara under sammanträdet vid punkterna 2-5 på föredragningslistan.

§ 3

Aktuella EU-frågor

Statssekreterare Leif Jakobsson, finansrådet Linda Haggren, kanslirådet Marc Gren samt ämnesrådet Ann-Christine Ålander, Finansdepartementet informerade om aktuella skattefrågor.

§ 4

Digital beskattning

Utskottet överlade med statssekreterare Leif Jakobsson åtföljt av finansrådet Linda Haggren, kanslirådet Marc Gren samt ämnesrådet Ann-Christine Ålander, Finansdepartementet.

I ärendet förelåg PM med underlag inför överläggning daterad 2018-11-27 med diarienummer Fi2018/03679/SKA. Underlag inför överläggning i skatte- och tullfrågor torsdagen den 29 november 2018.

Regeringen redovisade följande som svensk ståndpunkt:

Det är inte acceptabelt om stora multinationella företag genom aggressiv skatteplanering betalar låg eller ingen skatt. OECD:s BEPS-arbete, som Sverige deltar aktivt i, syftar till att motverka sådan skatteplanering.

Kommissionens två förslag om beskattning av digital ekonomi handlar inte om skatteplanering utan om företagsbeskattningssystemet i förhållande till en del av de nya affärsmodeller som har uppkommit till följd av den ökande digitaliseringen av ekonomin. Kommissionen menar att det finns en avvikelse mellan var värdeskapande i företagen sker och var företagen beskattas. Regeringen anser inte att kommissionen presenterat en analys som stöder denna utgångspunkt.

Det pågående arbetet inom OECD är av avgörande betydelse för att uppnå en global samsyn om företagsbeskattning av den digitala ekonomin. Regeringen är negativ till att använda en omsättningsbaserad punktskatt för att åtgärda de eventuella problemen med var faktisk företagsbeskattning sker. Det är viktigt att fördelningen av befogenhet mellan EU och medlemsstaterna i skattefrågor respekteras och att dubbelbeskattning undviks. En eventuell övergångsåtgärd bör därför vara snävare än den nu föreslagna, med en mer traditionell skattebas. Det är också viktigt att säkerställa att en eventuell åtgärd verkligen blir en övergångsåtgärd.

Regeringen kan inte ställa sig bakom ett direktivförslag som föregriper OECD:s arbete. Först efter att OECD-arbetet har slutförts kan diskussionerna om eventuella åtgärder inom EU återupptas.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 5

Ändringar i punktskattedirektivet samt vissa följdändringar

Utskottet överlade med statssekreterare Leif Jakobsson åtföljt av finansrådet Linda Haggren, kanslirådet Marc Gren samt ämnesrådet Ann-Christine Ålander, Finansdepartementet.

I ärendet förelåg PM med underlag inför överläggning daterad 2018-11-27 med diarienummer Fi2018/03679/SKA. Underlag inför överläggning i skatte- och tullfrågor torsdagen den 29 november 2018.

Regeringen redovisade följande som svensk ståndpunkt:

Förslagen till ändringar vad avser förhållandet mellan punktskatte- och tullförfaranden kan accepteras.

Vad gäller förslagen till ändringar av bestämmelserna om flyttningar av beskattade varor bör behoven av att säkerställa en enhetlig, rättssäker och förenklad tillämpning och förhindra skattefusk beaktas.

Det är viktigt att behålla medlemsstaternas inflytande på skatteområdet och försiktighet bör därför iakttas vad gäller delegation av befogenheter till kommissionen att komplettera ett direktiv. Det bör dock i detta fall kunna accepteras att kommissionen ges befogenhet att genom delegerade akter komplettera direktivet med detaljerade bestämmelser kring innehåll och form för de dokument som utbyts i det datoriserade systemet och ersättningsdokumenten.

Vad gäller förslaget till gemensam tröskel för naturliga partiella förluster måste fördelarna med en enhetlig behandling inom unionen vägas mot medlemsstaternas intresse av inflytande på skatteområdet. Befogenhet för kommissionen att anta kompletterande bestämmelser bör medges endast under förutsättning att tillräckliga ramar för befogenheten uppställts i direktivet.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 6

Rådslutsatser om kommissionens första tvåårsrapport om framstegen i utvecklingen och styrningen av EU:s tullunion

Utskottet överlade med statssekreterare Leif Jakobsson åtföljt av finansrådet Linda Haggren, kanslirådet Marc Gren samt ämnesrådet Ann-Christine Ålander, Finansdepartementet

I ärendet förelåg PM med underlag inför överläggning daterad 2018-11-27 med diarienummer Fi2018/03679/SKA. Underlag inför överläggning i skatte- och tullfrågor torsdagen den 29 november 2018.

Slutsatserna välkomnas generellt, särskilt uppmaningen till kommissionen och medlemsstaterna att fortsätta utveckla de frågor som tas upp i kommissionens rapport om it-strategin för tullen samt att arbetet med att utveckla användningen av de indikatorer som används för att mäta resultaten för tullunionen ska fortsätta.

Ansvarsfördelningen mellan EU och medlemsstaterna bör respekteras och skrivningar som kan ses som kostnadsdrivande bör undvikas.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 7

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:7.

§ 8

Kanslimeddelanden

Inkomna skrivelser enligt bilaga 2 anmäldes.

§ 9

EU-dokument

Inkomna EU-dokument enligt bilaga 3 anmäldes.

§ 10

Övriga frågor

Utskottet beslutade

  • att begära information i frågor som kan bli aktuella med anledning av beredningen av utskottets yttrande till finansutskottet över proposition 2018/19:1 Budgetpropositionen för 2019 (Förslag till statens budget för 2019, finansplan och skattefrågor) samt de motioner som kan komma att väckas i de delar de berör inkomstsidan på skatteutskottets ämnesområde.
  • att vid en sådan eventuell beredning bjuda in finansutskottets ledamöter till denna del av utskottets sammanträde

§ 11

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 4 december 2018 kl. 11.00 i Skandiasalen.

Vid protokollet

Justeras den 4 december 2018


SKATTEUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2018/19:8

§ 1

§ 2-7

§ 8-11

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Jörgen Hellman (S) ordförande

X

X

X

Per Åsling (C) vice ordförande

X

X

X

Cecilia Widegren (M)

X

X

Hillevi Larsson (S)

X

X

X

Helena Bouveng (M)

X

X

X

Bo Broman (SD)

X

X

X

Peter Persson (S)

X

X

X

Tony Haddou (V)

X

X

X

Boriana Åberg (M)

X

X

X

David Lång (SD)

X

X

X

Patrik Lundqvist (S)

X

X

X

Hampus Hagman (KD)

X

X

X

Anna Vikström (S)

X

X

X

Joar Forssell (L)

X

X

X

Eric Westroth (SD)

X

X

X

Rebecka Le Moine (MP)

X

X

X

Kjell Jansson (M)

X

X

X

SUPPLEANTER

Sultan Kayhan (S)

O

O

O

Jörgen Berglund (M)

O

O

O

Erik Ezelius (S)

Viktor Wärnick (M)

Johnny Skalin (SD)

Eva Lindh (S)

Helena Vilhelmsson (C)

O

O

O

Håkan Svenneling (V)

Jessika Roswall (M)

Dennis Dioukarev (SD)

Laila Naraghi (S)

Christian Carlsson (KD)

O

Ola Möller (S)

O

Mats Persson (L)

Jörgen Grubb (SD)

Janine Alm Ericson (MP)

Sofia Westergren (M)

Ann-Christine From Utterstedt (SD)

Anne Oskarsson (SD)

Maria Nilsson (L)

Emma Carlsson Löfdahl (L)

Emma Berginger (MP)

Ida Gabrielsson (V)

Jakob Forssmed (KD)

Magnus Jacobsson (KD)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

2018-10-17

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.