Protokoll utskottssammanträde 2018/19:8

Socialutskottets protokoll 2018/19:8

RIKSDAGEN

SOCIALUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:8

DATUM

2018-11-15

TID

09.30–10.15

10.25–10.35

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Information från Socialdepartementet

Statssekreterare Agneta Karlsson med medarbetare informerade inför EPSCO-mötena den 6 och 7 december. Deltagare, se bilaga 2.

§ 2

Presentation av riksdagens utvärderings- och forskningssekretariat

Sekretariatschef Thomas Larue informerade om utvärderings- och forskningsfrågor och RUFS stödfunktion.

§ 3

Presentation av SIP-satsning

Ing-Marie Wieselgren, psykiatrisamordnare vid Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), informerade om den satsning som görs angående s.k. Samordnad Individuell Plan (SIP) för äldre med komplexa vårdbehov. Deltagare, se bilaga 3.

§ 4

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:7.

§ 5

Ny lag om tobak och liknande produkter (SoU3)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2017/18:156 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 6

Kanslimeddelanden

Kanslichefen informerade kort om arbetsplanen.

§ 7

Inbjudan till rundabordssamtal i Nordiska rådet

Utskottet beslutade att ledamöterna Johan Hultberg (M) och Mats Wiking (S) deltar som representanter för utskottet vid rundabords-samtal i Nordiska rådets regi om förebyggande folkhälsoarbete för att minska skolavhopp, den 7 december 2018 i Oslo.

§ 8

Inkomna skrivelser

Inkomna skrivelser enligt bilaga 4 anmäldes.

§ 9

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdag den 22 november 2018 kl. 09.30.

Vid protokollet

Justeras den 27 november 2018


SOCIALUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1
till protokoll 2018/19:8

§1-4

§ 5-9

§

§

§

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Acko Ankarberg Johansson (KD, ordf.

X

X

Kristina Nilsson (S), vice ordf.

X

X

Camilla Waltersson Grönvall (M)

X

X

Ann-Christin Ahlberg (S)

X

X

Johan Hultberg (M)

X

X

Per Ramhorn (SD)

X

X

Mikael Dahlqvist (S)

X

X

Anders W Jonsson (C)

X

X

Karin Rågsjö (V)

X

X

Ulrika Heindorff (M)

X

X

Carina Ståhl Herrstedt (SD)

Yasmine Larsson (S)

Dag Larsson (S)

X

X

Lina Nordquist (L)

Christina Östberg (SD)

Åsa Lindhagen (MP)

X

X

Michael Anefur (KD)

X

X

SUPPLEANTER

Mats Wiking (S)

X

X

Ulrika Jörgensen (M)

O

O

Magnus Manhammar (S)

John Weinerhall (M)

Clara Aranda (SD)

X

X

Marianne Pettersson (S)

Sofia Nilsson (C)

O

O

Maj Karlsson (V)

O

O

Mattias Karlsson i Luleå (M)

Ann-Christine From Utterstedt (SD)

X

X

Eva Lindh (S)

Pia Steensland (KD)

O

O

Heléne Björklund (S)

Barbro Westerholm (L)

X

O

Linda Lindberg (SD)

Jonas Eriksson (MP)

Kristina Axén Olin (M)

Cassandra Sundin (SD)

Jennie Åfeldt (SD)

Bengt Eliasson (L)

O

X

Emma Carlsson Löfdahl (L)

Per Lodenius (C)

Lorena Delgado Varas (V)

Roland Utbult (KD)

Jakob Forssmed (KD)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.