Protokoll utskottssammanträde 2018/19:9

Finansutskottets protokoll 2018/19:9Finansutskottet


Protokoll

Utskottssammanträde 2018/19:9

Datum

2018-11-08

Tid

kl. 09.00-10.45.11.08-11.23

Närvarande

Se bilaga 1

§ 1

Öppen utfrågning om den aktuella penningpolitiken

Riksbankschef Stefan Ingves och vice riksbankschef Martin Flodén informerade och svarade på ledamöternas frågor.

§ 2

Överläggning om EIB

Utskottet överlade med Finansminister Magdalena Anderson om EIB.

Underlag för överläggningen utgjordes av en översänd överläggnings promemoria, PPT-bilder och EIB:s rekommendationer CM 4848/18 samt muntlig information. (dnr. 757-2018/19).

Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens nu redovisade ståndpunkt.

§ 3

Nästa sammanträde

Tisdagen den 13 november kl. 11.00

Vid protokollet

Sylvia Fredlund

Justeras

Elisabeth Svantesson


Närvaro och voteringsförteckning – – Bilaga 1 till protokoll 2018/19:9

– – –

§ 1

§ 2-3

Ledamöter

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Elisabeth Svantesson (M) Ordförande

X

X

Fredrik Olovsson (S) vice ordförande

X

X

Gunilla Carlsson (S)

X

X

Niklas Wykman (M)

X

X

Oscar Sjöstedt (SD)

-

X

Adnan Dibrani (S)

X

X

Emil Källström (C)

-

-

Ulla Andersson (V)

X

X

Jessika Roswall (M)

X

X

Dennis Dioukarev (SD)

X

X

Ingela Nylund Watz (S)

X

-

Jakob Forssmed (KD)

X

X

Ingemar Nilsson (S)

X

X

Mats Persson (L)

X

X

Sven-Olof Sällström (SD)

-

X

Janine Alm Ericson (MP)

X

X

Jan Ericson (M)

X

X

Suppleanter

Björn Wiechel (S)

O

X

Mattias Karlsson i Luleå (M)

O

Eva Lindh (S)

O

O

Cecilie Tenfjord Toftby (M)

Mattias Bäckström Johansson (SD)

Johan Andersson (S)

Lars Thomsson (C)

X

X

Ida Gabrielsson (V)

Jörgen Warborn (M)

Charlotte Quensel (SD)

X

O

Monica Haider (S)

Christian Carlsson (KD)

Teres Lindberg (S)

Joar Forssell (L)

Staffan Eklöf (SD)

Maria Ferm (MP)

Sten Bergheden (M)

Jörgen Grubb (SD)

Mikael Strandman (SD)

Arman Teimouri (L)

Gulan Avci (L)

Sofia Nilsson (C)

Tony Haddou (V)

Larry Söder (KD)

Andreas Carlsson (KD)

N= Närvarande X= ledamöter som deltagit i handläggningen

V= Votering O= ledamöter som härutöver varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.