Protokoll utskottssammanträde 2018/19:9

Näringsutskottets protokoll 2018/19:9

RIKSDAGEN

NÄRINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:9

DATUM

2018-11-22

TID

10.00–10.40

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:8.

§ 2

Förordning om programmet för den inre marknaden

Utskottet överlade med statsrådet Ann Linde, Utrikesdepartementet, om kommissionens förslag till förordning om programmet för den inre marknaden, COM(2018) 441 (se bilaga 2).

Ordföranden konstaterade att det fanns stöd i utskottet för regeringens ståndpunkt i promemorian.

Vid sammanträdet närvarade ämnesråd Maisoun Jabali, politiskt sakkunnige Linus Glanzelius, departementssekreterare Elisabeth Terenius, Utrikesdepartementet, departementssekreterarna Björne Hegefeldt, Filippa Axencrantz, Åsa Widebäck och Dennis Rubing, Näringsdepartementet.

Vid sammanträdet närvarade även föredragandena Caroline Jender Pamrin och Kanja Berg, EU-nämndens kansli.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 3

Konkurrenskraftsrådet (KKR)

Statsrådet Ann Linde, Utrikesdepartementet, lämnade information inför konkurrenskraftsrådet (KKR) den 29–30 november 2018.

Vid sammanträdet närvarade ämnesråd Maisoun Jabali, kansliråd Hedvig Landahl, politiskt sakkunnige Linus Glanzelius, departementssekreterare Elisabeth Terenius, Utrikesdepartementet, kansliråd Sofia Nyman och departementssekreterare Dennis Rubing, Näringsdepartementet.

Vid sammanträdet närvarade även föredragande Kanja Berg, EU-nämndens kansli.

§ 4

Utskottets planering

Utskottet informerades om planering av besök m.m.

Utskottet beslutade att genomföra besök i enlighet med förslaget.

§ 5

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 27 november 2018 kl. 11.00.

Vid protokollet

Bibi Junttila

Justeras den 27 november 2018

Lars HjälmeredNÄRINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2018/19:9

§ 1-5

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Lars Hjälmered (M), ordf.

X

Jennie Nilsson (S), vice ordf.

X

Mattias Jonsson (S)

X

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

X

Mattias Bäckström Johansson (SD)

Monica Haider (S)

X

Helena Lindahl (C)

X

Birger Lahti (V)

X

Lotta Olsson (M)

X

Tobias Andersson (SD)

X

Mathias Tegnér (S)

X

Camilla Brodin (KD)

X

Åsa Eriksson (S)

X

Arman Teimouri (L)

X

Eric Palmqvist (SD)

X

Lorentz Tovatt (MP)

X

Annika Qarlsson (C)

SUPPLEANTER

Patrik Engström (S)

O

David Josefsson (M)

O

Anders Lönnberg (S)

Saila Quicklund (M)

Charlotte Quensel (SD)

Gunilla Svantorp (S)

Peter Helander (C)

X

Lorena Delgado Varas (V)

O

Lars Beckman (M)

Josef Fransson (SD)

Johanna Haraldsson (S)

Christian Carlsson (KD)

Joakim Sandell (S)

Maria Arnholm (L)

Matheus Enholm (SD)

Amanda Palmstierna (MP)

Edward Riedl (M)

Gulan Avci (L)

Johan Pehrson (L)

Elisabeth Falkhaven (MP)

Staffan Eklöf (SD)

X

Ann-Christine From Utterstedt (SD)

Rickard Nordin (C)

Ilona Szatmari Waldau (V)

Hampus Hagman (KD)

Kjell-Arne Ottosson (KD)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.