Protokoll utskottssammanträde 2018/19:9

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2018/19:9

RIKSDAGEN

SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:9

DATUM

2018-11-15

TID

10.30–11.15

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:8.

§ 2

Föräldrapenning för fler familjekonstellationer och reserverad grundnivå (SfU11)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2017/18:276.

Utskottet justerade betänkande 2018/19:SfU11.

S-, SD-,V-, KD-, L- och MP-ledamöterna anmälde reservationer.

C-ledamoten anmälde ett särskilt yttrande.

§ 3

Riksrevisionens rapport om att nekas sjukersättning och aktivitetsersättning (SfU12)

Utskottet behandlade skrivelse 2018/19:8 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 4

Rådsrekommendationer om social trygghet för arbetstagare och egenföretagare

Utskottet överlade med regeringen, statssekreterare Agneta Karlsson, åtföljd av bl.a. departementssekreteraren Valter Lindmark, Socialdepartementet.

Underlaget utgjordes av kommissionens förslag till rådets rekommendation om tillgång till socialt skydd för

arbetstagare och egenföretagare, COM(2018) 132 samt en överläggningspromemoria upprättad av Socialdepartementet den 12 november 2018.

Regeringens ståndpunkt angiven i promemorian var

Regeringen bedömer att rådsrekommendationen kan bidra till en positiv utveckling av det sociala skyddet i EU:s medlemsstater och att den lämnar utrymme för medlemsstaterna att utforma eventuella behövliga reformer. Regeringen bedömer att rådsrekommendationen respekterar fördelningen av befogenheter mellan EU och medlemsstaterna och att de föreslagna formerna för uppföljning av rekommendationen är proportionerliga.

Regeringen anser att Sverige kan stödja rekommendationen i sin nuvarande form.

Vidare anser regeringen att Sverige inte bör godta kompromisser som innehåller skrivningar som kan inverka negativt på medlemsstaternas befogenheter att utforma sina sociala trygghetssystem och den svenska arbetsmarknadsmodellen. Sverige bör inte heller godta ändringsförslag som inskränker arbetsmarknadens parters autonomi eller det nationella arbetstagarbegreppet.

Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens redovisade ståndpunkt.

§ 5

EU-frågor på det socialpolitiska området

Statssekreterare Agneta Karlsson, Socialdepartementet, informerade utskottet om den europeiska planeringsterminen och huvudbudskapet från sysselsättningskommittén och kommittén för social trygghet om en digitaliserad arbetsmarknad.

§ 6

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 20 november kl. 11.00.

Vid protokollet

Justeras den 20 november 2018


SOCIALFÖRSÄKRINGS-UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2018/19:9

§ 1–2

§ 3–7

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Johan Forssell (M), ordf.

X

X

Rikard Larsson (S), vice ordf.

X

X

Carina Ohlsson (S)

X

X

Katarina Brännström (M)

X

X

Paula Bieler (SD)

Teresa Carvalho (S)

X

X

Solveig Zander (C)

X

X

Nooshi Dadgostar (V)

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

X

X

Julia Kronlid (SD)

X

X

Kadir Kasirga (S)

X

X

Hans Eklind (KD)

O

X

Björn Petersson (S)

X

X

Emma Carlsson Löfdahl (L)

X

X

Jonas Andersson i Skellefteå (SD)

Maria Ferm (MP)

X

X

Arin Karapet (M)

X

X

SUPPLEANTER

Emilia Töyrä (S)

O

O

Ann-Sofie Alm (M)

Marianne Pettersson (S)

O

O

Josefin Malmqvist (M)

O

O

Jennie Åfeldt (SD)

Paula Holmqvist (S)

Johanna Jönsson (C)

Christina Höj Larsen (V)

X

X

Ellen Juntti (M)

Linda Lindberg (SD)

X

X

Åsa Karlsson (S)

Pia Steensland (KD)

X

O

Dag Larsson (S)

Fredrik Malm (L)

Anne Oskarsson (SD)

X

X

Annika Hirvonen Falk (MP)

Marléne Lund Kopparklint (M)

Clara Aranda (SD)

Mikael Strandman (SD)

Mats Persson (L)

Barbro Westerholm (L)

Jonny Cato Hansson (C)

Ciczie Weidby (V)

Jimmy Loord (KD)

Sofia Damm (KD)

Janine Alm Ericson (MP)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande