Protokoll utskottssammanträde 2018/19:9

Skatteutskottets protokoll 2018/19:9

RIKSDAGEN

SKATTEUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:9

DATUM

2018-12-04

TID

11.00-11.30

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Ordförande noterade att finansutskottets ledamöter och kansli närvarade vid sammanträdet för att ta del av den information som lämnades av Skatteverket.

§ 2

Information om skattefrågor i de motioner som väckts med anledning av budgetpropositionen för 2019

Utskottet hörde Skatteverket om administrationen av ändrade regler i samband med yttrande till finansutskottet om budgetpropositionen för 2019 och de motioner som väckts med anledning av propositionen i de delar de berör inkomstsidan på skatteutskottets ämnesområde.

Skatteverket beskrev utmaningarna med att bl.a. införa ändringar i skattetabeller sent i december, och att detta får följdverkningar för t.ex. Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten men även för företag som är arbetsgivare. Myndigheten lämnade beskedet att de förslag som lämnats i budgetpropositionen samt i de olika partiernas budgetförslag och som föreslås att riksdagen beslutar ska träda i kraft den 1 januari 2019 är möjliga att administrera för Skatteverket, med undantag för förslaget att slopa löneskatten för äldre. I det fallet ansåg Skatteverket att ett ikraftträdande var möjligt först från och med den 1 juli 2019. Myndigheten betonade samtidigt att man inte kunde uttala sig med säkerhet förrän man hade tagit del av den av riksdagen antagna lagtexten.

§ 3

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:8.

§ 4

Kanslimeddelanden

Inkomna skrivelser enligt bilaga 2 anmäldes.

§ 5

Skattefrågor i budgetpropositionen för 2019 (SkU1y)

Utskottet behandlade fråga om yttrande till finansutskottet över proposition 2018/19:1 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 6

Beslut

Utskottet beslutade att sammanträde kan äga rum onsdagen den 5 december kl. 11.00 samtidigt som kammaren sammanträder.

§ 7

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum onsdagen den 5 december 2018 kl. 11.00.

Vid protokollet

Justeras den 6 december 2018SKATTEUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2018/19:9

§ 1–7

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Jörgen Hellman (S) ordförande

X

Per Åsling (C) vice ordförande

X

Cecilia Widegren (M)

X

Hillevi Larsson (S)

X

Helena Bouveng (M)

X

Bo Broman (SD)

X

Peter Persson (S)

X

Tony Haddou (V)

X

Boriana Åberg (M)

David Lång (SD)

X

Patrik Lundqvist (S)

X

Hampus Hagman (KD)

X

Anna Vikström (S)

X

Joar Forssell (L)

X

Eric Westroth (SD)

X

Rebecka Le Moine (MP)

X

Kjell Jansson (M)

X

SUPPLEANTER

Sultan Kayhan (S)

O

Jörgen Berglund (M)

X

Erik Ezelius (S)

Viktor Wärnick (M)

Johnny Skalin (SD)

Eva Lindh (S)

Helena Vilhelmsson (C)

O

Håkan Svenneling (V)

Jessika Roswall (M)

Dennis Dioukarev (SD)

Laila Naraghi (S)

Christian Carlsson (KD)

Ola Möller (S)

Mats Persson (L)

Jörgen Grubb (SD)

Janine Alm Ericson (MP)

Sofia Westergren (M)

Ann-Christine From Utterstedt (SD)

Anne Oskarsson (SD)

Maria Nilsson (L)

Emma Carlsson Löfdahl (L)

Emma Berginger (MP)

Ida Gabrielsson (V)

Jakob Forssmed (KD)

Magnus Jacobsson (KD)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

2018-10-17