Protokoll utskottssammanträde 2018/19:9

Utbildningsutskottets protokoll 2018/19:9

UTBILDNINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:9

DATUM

2018-11-20

TID

11:00–12:00

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

Information från Universitetskanslersämbetet

Generaldirektören Anders Söderholm och avdelningschefen för analysavdelningen Annika Pontén informerade om Universitetskanslersämbetes verksamhet.

Presentation av Riksrevisionens granskningsrapport om Långsiktiga effekter av utökade valmöjligheter till gymnasieskolan från närhetsprincip till betygsprincip (RIR 2018:28)

Riksrevisorn Helena Lindberg, revisionsdirektören Krister Sund och t.f. enhetschefen Sofia Sandgren Massih presenterade Riksrevisionens granskningsrapport om Långsiktiga effekter av utökade valmöjligheter till gymnasieskolan – från närhetsprincip till betygsprincip (RIR 2018:28).

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:8.

Anmälningar

Inkomna skrivelser anmäldes enligt bilaga 2.

Inkomna EU-dokument

Inkomna EU-dokument anmäldes enligt bilaga 3.

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 22 november 2018 kl. 10.00.

Vid protokollet

Lotta Lann

Justeras torsdagen den 22 november 2018

Matilda Ernkrans


UTBILDNINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2018/19:9

§ 1-2

§ 3-6

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Matilda Ernkrans (S), ordförande

X

X

Roger Haddad (L), vice ordförande

X

X

Erik Bengtzboe (M)

X

X

Pia Nilsson (S)

Maria Stockhaus (M)

X

X

Patrick Reslow (SD)

X

X

Caroline Helmersson Olsson (S)

X

X

Fredrik Christensson (C)

X

X

Daniel Riazat (V)

X

X

Marie-Louise Hänel Sandström (M)

X

X

Robert Stenkvist (SD)

X

X

Gunilla Svantorp (S)

X

X

Jimmy Loord (KD)

X

X

Tomas Kronståhl (S)

X

X

Michael Rubbestad (SD)

X

Annika Hirvonen Falk (MP)

X

X

Juno Blom (L)

SUPPLEANTER

Linus Sköld (S)

X

X

Noria Manouchi (M)

Johan Andersson (S)

Jan Ericson (M)

Jörgen Grubb (SD)

O

X

Roza Güclü Hedin (S)

Ulrika Heie (C)

Ilona Szatmari Waldau (V)

O

O

Hans Rothenberg (M)

Ebba Hermansson (SD)

Anna Wallentheim (S)

Alexandra Völker (S)

Lina Nordquist (L)

Clara Aranda (SD)

Leila Ali-Elmi (MP)

Saila Quicklund (M)

Linda Lindberg (SD)

Richard Jomshof (SD)

Robert Hannah (L)

Joar Forssell (L)

Åsa Lindhagen (MP)

Niels Paarup-Petersen (C)

Linda Westerlund Snecker (V)

Pia Steensland (KD)

Ingemar Kihlström (KD)

Marie Axelsson (S)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande