Protokoll utskottssammanträde 2019/20:03

Utbildningsutskottets protokoll 2019/20:3

UTBILDNINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:03

DATUM

2019-10-10

TID

10:00–10:15

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2019/20:02.

Anmälningar

Inkomna skrivelser anmäldes enligt bilaga 2.

Inkomna EU-dokument

Inkomna EU-dokument anmäldes enligt bilaga 3.

Utskottet beslutade enligt 7 kap. 12 § RO att överlägga med regeringen om:

  • Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) med ett tillhörande strategiskt innovationsprogram
  • rymdlösningar för ett hållbart Arktis

Utgiftsramar för utgiftsområdena 15 och 16

Utskottet behandlade frågan om yttrande till finansutskottet över proposition 2019/20:1 och motioner.

Ärendet bordlades.

Höständringsbudget för 2019

Utskottet behandlade frågan om yttrande till finansutskottet över proposition 2019/20:2.

Utskottet beslutade att inte yttra sig.

Riksrevisionens rapport om Skolinspektionens uppföljning av brister i skolor (UbU3)

Utskottet behandlade skrivelse 2018/19:144 och motioner.

Ärendet bordlades.

Studiebesök

Utskottet gör ett studiebesök hos Handelsrådet tisdagen den 15 oktober 2019 kl. 11.30.

Vid protokollet

Lotta Lann

Justeras torsdagen den 17 oktober 2019

Gunilla Svantorp


UTBILDNINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2019/20:03

§§ 1-7

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Gunilla Svantorp (S), ordförande

X

Roger Haddad (L), förste vice ordförande

X

Kristina Axén Olin (M), andre vice ordförande

X

Pia Nilsson (S)

X

Maria Stockhaus (M)

X

Patrick Reslow (SD)

X

Caroline Helmersson Olsson (S)

X

Fredrik Christensson (C)

X

Daniel Riazat (V)

X

Marie-Louise Hänel Sandström (M)

X

Robert Stenkvist (SD)

X

Linus Sköld (S)

Gudrun Brunegård (KD)

X

Tomas Kronståhl (S)

X

Michael Rubbestad (SD)

X

Annika Hirvonen Falk (MP)

X

Maria Arnholm (L)

X

SUPPLEANTER

Roza Güclü Hedin (S)

X

Noria Manouchi (M)

O

Malin Larsson (S)

Johan Hultberg (M)

Jörgen Grubb (SD)

O

Ulrika Heie (C)

Ilona Szatmari Waldau (V)

O

Ulrika Heindorff (M)

Ebba Hermansson (SD)

Anna Wallentheim (S)

Alexandra Völker (S)

Lina Nordquist (L)

Clara Aranda (SD)

Leila Ali-Elmi (MP)

Ann-Britt Åsebol (M)

Linda Lindberg (SD)

Richard Jomshof (SD)

Robert Hannah (L)

Joar Forssell (L)

Mats Berglund (MP)

Niels Paarup-Petersen (C)

Linda Westerlund Snecker (V)

Pia Steensland (KD)

Ingemar Kihlström (KD)

Anna Sibinska (MP)

Åsa Lindestam (S)

Sanne Lennström (S)

Per Lodenius (C)

Lars-Arne Staxäng (M)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande