Protokoll utskottssammanträde 2019/20:10

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2019/20:10

RIKSDAGEN

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:10

DATUM

2019-11-12

TID

11.00–11.24

11.35–11.40

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2019/20:9.

§ 2

Mottagande av motion

Utskottet beslutade att ta emot motion 2019/20:418 av Ulrika Heie och Per Lodenius (båda C) från socialutskottet.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 3

Mottagande av motion

Utskottet beslutade att ta emot motion 2019/20:2677 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 7 från utbildningsutskottet.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 4

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv (AU2)

Utskottet behandlade proposition 2019/20:1 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 5

Arbetsmarknadspolitik och arbetslöshetsförsäkringen (AU4)

Utskottet behandlade motioner.

Ärendet bordlades.

§ 6

Kanslimeddelanden

Kanslichefen anmälde förändringar i sammanträdesplanen.

§ 7

Förslag till utskottsinitiativ om reformeringen av Arbetsförmedlingen

V-ledamoten föreslog ett utskottsinitiativ om reformeringen av Arbetsförmedlingen. Enligt förslaget bör riksdagen anmoda regeringen att snarast presentera en ny, trovärdig tidsplan och budget för reformeringen av Arbetsförmedlingen för riksdagen, och i väntan på att detta sker stoppa den pågående processen.

Utskottet beslutade med röstsiffrorna 9 (S-, C-, L- och MP-ledamöterna) mot 1 (V-ledamoten) att inte ta något initiativ. Utskottet konstaterade att reformeringen av Arbetsförmedlingen är en fråga som regeringen och samarbetspartierna hanterar inom ramen för Januariavtalet. M-, SD- och KD-ledamöterna avstod från ställningstagande.

V-ledamoten reserverade sig mot beslutet och ansåg att utskottet borde ha tagit initiativ enligt det framlagda förslaget.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 8

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den
3 december 2019 kl. 11.00.

Vid protokollet

Justeras den 3 december 2019

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2019/20:10

§1-8

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Anna Johansson (S), ordf.

X

Gulan Avci (L), förste vice ordf.

X

Mats Green (M), andre vice ordf.

Patrik Björck (S)

X

Saila Quicklund (M)

X

Magnus Persson (SD)

X

Helén Pettersson (S)

X

Martin Ådahl (C)

X

Ali Esbati (V)

X

Josefin Malmqvist (M)

X

Ebba Hermansson (SD)

X

Johan Andersson (S)

X

Sofia Damm (KD)

Serkan Köse (S)

X

Alexander Christiansson (SD)

X

Leila Ali-Elmi (MP)

X

Maria Nilsson (L)

X

SUPPLEANTER

Johanna Haraldsson (S)

O

Katarina Brännström (M)

O

Marianne Pettersson (S)

O

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Henrik Vinge (SD)

Ann-Christin Ahlberg (S)

Alireza Akhondi (C)

Ciczie Weidby (V)

O

Helena Bouveng (M)

X

Sara Gille (SD)

Patrik Engström (S)

Désirée Pethrus (KD)

X

Kadir Kasirga (S)

Juno Blom (L)

Sven-Olof Sällström (SD)

Rebecka Le Moine (MP)

Vakant (M)

Cassandra Sundin (SD)

Linda Lindberg (SD)

Roger Haddad (L)

Robert Hannah (L)

Annika Hirvonen Falk (MP)

Annika Qarlsson (C)

Christina Höj Larsen (V)

Hans Eklind (KD)

Camilla Brodin (KD)

Roza Güclu Hedin (S)

N = Närvarande

V = Votering

X = ledamöter som deltagit i handläggningen
O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.