Protokoll utskottssammanträde 2019/20:10

Försvarsutskottets protokoll 2019/20:10

FÖRSVARSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:10

DATUM

2019-11-26

TID

11.00–11.45

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Information om Totalförsvarsövning 2020

Projektledare för TFÖ 2020 Anna Karphammar och avdelningschef Camilla Asp, båda från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), projektledare för TFÖ 2020 överste Mikael Johnsson från Försvarsmakten samt t.f. övningsledare för riksdagsförvaltningen för TFÖ 2020 Ann-Kristin Coucy och senior rådgivare Göran Forsell, båda från Riksdagsförvaltningen, informerade om Totalförsvarsövning 2020.

Ledamöternas frågor besvarades.

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2019/20:9.

§ 3

EU-frågor

Kansliet informerade om inkomna EU-dokument:

– Kommissionens genomförandebeslut av den 18.11.2019 om ändring av genomförandebeslut (EU) 2019/570 vad gäller rescEU-resurser, C(2019) 8130, samt en bilaga till C(2019) 8130.

– Regeringskansliet, Infrastrukturdepartementet. Kommenterad dagordning inför Rådets möte (transport, telekommunikationer och energi) den 3 december 2019.

§ 4

Reseberättelse

Reseberättelsen från utskottets resa till Bryssel den 28–29 oktober 2019 anmäldes för utskottet. Utskottet beslutade att lägga reseberättelsen till handlingarna.

§ 5

Anmälningar

Anmäldes inkomna skrivelser enligt bilaga 2.

§ 6

Kanslimeddelanden

Kanslichefen informerade om:

– Att en uppdaterad preliminär sammanträdes- och aktivitetsplan för återstoden av hösten 2019 finns tillgänglig.

§ 7

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 28 november 2019
kl. 10.00.

Vid protokollet

Annika Tuvelid

Justeras torsdagen den 28 november 2019

Beatrice Ask


FÖRSVARSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2019/20:10

§ 1

§ 2-7

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Beatrice Ask (M), ordförande

X

X

Niklas Karlsson (S), vice ordförande

X

-

Paula Holmqvist (S)

X

X

Jan R Andersson (M)

X

X

Roger Richthoff (SD)

X

X

Mattias Ottosson (S)

X

X

Daniel Bäckström (C)

X

X

Hanna Gunnarsson (V)

Jörgen Berglund (M)

X

X

Sven-Olof Sällström (SD)

X

X

Kalle Olsson (S)

X

X

Mikael Oscarsson (KD)

X

X

Alexandra Völker (S)

X

X

Allan Widman (L)

X

X

Caroline Nordengrip (SD)

X

X

Elisabeth Falkhaven (MP)

X

X

Alexandra Anstrell (M)

X

X

SUPPLEANTER

ClasGöran Carlsson (S)

O

X

Lars Püss (M)

O

-

Heléne Björklund (S)

O

-

Magdalena Schröder (M)

Staffan Eklöf (SD)

Mattias Jonsson (S)

Lars Thomsson (C)

O

-

Yasmine Posio (V)

X

X

Hans Rothenberg (M)

Björn Söder (SD)

Marlene Burwick (S)

Robert Halef (KD)

Björn Petersson (S)

Maria Nilsson (L)

Anne Oskarsson (SD)

Janine Alm Ericson (MP)

Pål Jonson (M)

Lars Andersson (SD)

Yasmine Eriksson (SD)

Joar Forssell (L)

Fredrik Malm (L)

Mikael Larsson (C)

Lotta Johnsson Fornarve (V)

Lars Adaktusson (KD)

Ingemar Kihlström (KD)

Rasmus Ling (MP)

Anders Österberg (S)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande