Protokoll utskottssammanträde 2019/20:10

Justitieutskottets protokoll 2019/20:10

RIKSDAGEN

JUSTITIEUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:10

DATUM

2019-11-28

TID

10.00-11.45

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Regeringen informerar inför RIF-råd den 2-3 december 2019

Statssekreterare Catharina Espmark med medarbetare informerade.

Departementsrådet Anna-Carin Svensson med medarbetare informerade.

§ 2

Fråga om överläggning med regeringen

V-ledamoten yrkade att utskottet skulle begära överläggning med regeringen i frågan om genomförande av förordningen om en europeisk gräns- och kustbevakning.

Utskottet beslutade att inte begära överläggning i frågan.

§ 3

Fråga om överläggning med regeringen

V-ledamoten yrkade att utskottet skulle begära överläggning med regeringen i frågan om lagring av uppgifter i brottsbekämpande syfte.

Utskottet beslutade att inte begära överläggning i frågan.

§ 4

Fråga om överläggning med regeringen

Utskottet beslutade med stöd av 7 kap. 12 § riksdagsordningen att begära överläggning med regeringen i frågan om inrättande av Europeiska åklagarmyndigheten (EPPO).

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 5

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2019/20:9.

§ 6

Mottagande av motionsyrkande

Utskottet beslutade att ta emot motion 2019/20:3347 av Thomas Morell m.fl. (SD) yrkande 49 från trafikutskottet.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 7

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet (JuU1)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2019/20:1 och motioner.

Utskottet justerade betänkande 2019/20:JuU1.

M-, SD-, V- och KD-ledamöterna anmälde reservationer.

M-, SD-, V- och KD-ledamöterna anmälde särskilda yttranden.

§ 8

Riksrevisionens rapport om myndighetsgemensamt arbete mot organiserad brottslighet (JuU12)

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2019/20:3 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 9

EU-frågor

Inkomna EU-dokument anmäldes, se bilaga 2.

§ 10

Kanslimeddelanden

Inkomna skrivelser anmäldes, bilaga 3.

§ 11

Nästa sammanträde

Torsdagen den 5 december 2019 kl. 10.00.

Vid protokollet

Virpi Torkkola

Justeras den 5 december 2019

Fredrik Lundh Sammeli


JUSTITIEUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2019/20:10

§ 1-10

§ 11

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Fredrik Lundh Sammeli (S), ordf.

X

X

Andreas Carlson (KD) vice ordf.

X

X

Johan Forssell (M)

X

-

Petter Löberg (S)

X

X

Magdalena Schröder (M)

-

-

Adam Marttinen (SD)

X

X

Maria Strömkvist (S)

X

X

Johan Hedin (C)

X

X

Linda Westerlund Snecker (V)

X

X

Ellen Juntti (M)

-

-

Katja Nyberg (SD)

X

X

Joakim Sandell (S)

X

X

Carina Ödebrink (S)

X

X

Johan Pehrson (L)

X

X

Bo Broman (SD)

X

X

Rasmus Ling (MP)

-

-

Ingemar Kihlström (KD)

X

X

SUPPLEANTER

Gustaf Lantz (S)

O

O

Mikael Damsgaard (M)

X

X

Hans Hoff (S)

Sten Bergheden (M)

X

X

Serkan Köse (S)

Jonny Cato (C)

Jessica Thunander (V)

David Josefsson (M)

Per Söderlund (SD)

Sanne Lennström (S)

Robert Halef (KD)

Heléne Björklund (S)

Juno Blom (L)

Jörgen Grubb (SD)

Karolina Skog (MP)

Cecilie Tenfjord Toftby (M)

Lars Andersson (SD)

Richard Jomshoff (SD)

Robert Hannah (L)

Lina Nordquist (L)

Pernilla Stålhammar (MP)

Helena Vilhelmsson (C)

Hanna Gunnarsson (V)

Magnus Oscarsson (KD)

Tuve Skånberg (KD)

Lars Thomsson (C)

Mattias Ottosson (S)

Inga-Lill Sjöblom (S)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som har varit närvarande Förteckningen uppdat. 2019-10-25

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.