Protokoll utskottssammanträde 2019/20:10

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2019/20:10

RIKSDAGEN

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:10

DATUM

2019-11-21

TID

10.00 – 11.35

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll


Utskottet justerade protokoll 2019/20:8 och 2019/20:9.

§ 2

Uppföljningsrapport resultatredovisning för utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Utskottet behandlade uppföljnings- och utvärderingsgruppens rapport av regeringens resultatredovisning för utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Utskottet beslutade att en sammanfattning av rapporten ska ingå i betänkande 2019/20:MJU1.

§ 3

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård (MJU1)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2019/20:1 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 4

Inbjudan att närvara vid utrikesutskottets sammanträde den 28 november 2019

Kanslichefen anmälde att utskottet har möjlighet att närvara vid utrikesutskottets sammanträde den 28 november 2019 då regeringen informerar riksdagen om planerna för en högnivåkonferens år 2022 med anledning av att det gått 50 år sedan miljökonferensen i Stockholm 1972 och inrättandet av UNEP.

§ 5

Beslut om inhämtande av information från regeringen

På Staffan Eklöfs (SD) förslag beslutade utskottet att bjuda in finansdepartementet för att lämna information i frågan om EU:s förslag till förordning om hållbar finansiering - taxonomi.

§ 6

Återrapport efter interparlamentarisk jordbrukskonferens inom ramen för det finländska ordförandeskapet den 27–28 oktober 2019

Kristina Yngwe (C) lämnade en redogörelse för sitt deltagande vid jordbrukskonferensen i Helsingfors den 27–28 oktober 2019.

§ 7

Medgivande att närvara

Utskottet medgav att Gustav Krantz, SD-kansliet, fick närvara under punkten 8.

§ 8

Information från Energimyndigheten

Energimyndighetens generaldirektör Robert Andrén med medarbetare lämnade information om aktuella frågor för myndigheten.

§ 9

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum tisdagen den 26 november 2019 kl. 11.00.

Vid protokollet

Justeras den 5 december 2019

Kristina YngweMILJÖ- OCH JORDBRUKS- UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 till

prot. 2019/20:10

§ 1–4

§ 5

§ 6

7

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Kristina Yngwe (C), ordf.

X

X

X

X

Maria Gardfjell (MP), förste vice ordf.

X

X

X

X

Jessica Rosencrantz (M), andre vice ordf.

tjl. t.o.m. 2020-05-03

-

-

-

-

Hanna Westerén (S)

-

-

-

-

Isak From (S)

X

X

X

X

John Widegren (M)

-

-

-

-

Runar Filper (SD)

-

-

-

-

Magnus Manhammar (S)

X

X

X

X

Elin Segerlind (V)

X

X

X

X

Betty Malmberg (M)

X

X

X

X

Martin Kinnunen (SD)

X

X

X

X

Malin Larsson (S)

-

-

-

-

Magnus Oscarsson (KD)

O

O

O

X

Marlene Burwick (S)

X

X

X

X

Nina Lundström (L)

X

X

X

X

Mats Nordberg (SD)

X

X

X

X

Ulrika Heie (C)

X

X

X

X

SUPPLEANTER

Markus Selin (S)

X

X

X

X

Marléne Lund Kopparklint (M)

X

X

X

X

Monica Haider (S)

Louise Meijer (M), vik. andre vice ordf. t.o.m 2020-05-03

X

X

X

X

Yasmine Eriksson (SD)

O

O

O

X

Elin Lundgren (S)

X

-

-

-

Rickard Nordin (C)

Birger Lahti (V)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Staffan Eklöf (SD)

X

X

-

-

Mats Wiking (S)

Kjell-Arne Ottosson (KD)

X

X

X

O

Tomas Kronståhl (S)

Joar Forssell (L)

Anne Oskarsson (SD)

Elisabeth Falkhaven (MP)

Anders Hansson (M)

Helena Gellerman (L)

Arman Teimouri (L)

Rebecka Le Moine (MP)

Lorentz Tovatt (MP)

Cassandra Sundin (SD)

Richard Jomshof (SD)

Magnus Ek (C)

Jens Holm (V)

Magnus Jacobsson (KD)

Roland Utbult (KD)

Jon Thorbjörnson (V)

O

O

O

O

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande