Protokoll utskottssammanträde 2019/20:10

Näringsutskottets protokoll 2019/20:10

RIKSDAGEN

NÄRINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:10

DATUM

2019-11-19

TID

11.00–11.40

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2019/20:9.

§ 2

Elmarknadshubben

Statsrådet Anders Ygeman, åtföljd av medarbetare från Infrastrukturdepartementet, lämnade information om den s.k. elmarknadshubben.

§ 3

El- och effektsituationen i olika delar av landet

Statsrådet Anders Ygeman, åtföljd av medarbetare från Infrastrukturdepartementet, lämnade information om el- och effektsituationen i olika delar av landet.

§ 4

Anmälan av inkomna skrivelser

Anmäldes inkomna skrivelser (enligt bilaga 2).

Skrivelserna lades till handlingarna.

§ 5

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 21 november kl. 10.00.

Vid protokollet

Bibi Junttila

Justeras den 21 november 2019

Lars Hjälmered

NÄRINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2019/20:10

§ 1-5

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Lars Hjälmered (M), ordf.

X

Helene Hellmark Knutsson (S),

v. ordf.

X

Mattias Jonsson (S)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Mattias Bäckström Johansson (SD)

X

Monica Haider (S)

Helena Lindahl (C)

X

Birger Lahti (V)

X

Lotta Olsson (M)

X

Tobias Andersson (SD)

X

Mathias Tegnér (S)

X

Camilla Brodin (KD)

X

Åsa Eriksson (S)

X

Arman Teimouri (L)

X

Eric Palmqvist (SD)

Lorentz Tovatt (MP)

X

Peter Helander (C)

O

SUPPLEANTER

Patrik Engström (S)

Ann-Sofie Lifvenhage (M)

X

Gunilla Svantorp (S)

Vakant (M)

Josef Fransson (SD)

Johanna Haraldsson (S)

X

Per Schöldberg (C)

O

Lorena Delgado Varas (V)

O

Åsa Coenraads (M)

Anne Oskarsson (SD)

Joakim Sandell (S)

Vakant (KD)

Isak From (S)

X

Helena Gellerman (L)

Yasmine Eriksson (SD)

Elisabeth Falkhaven (MP)

Marléne Lund Kopparklint (M)

Gulan Avci (L)

Johan Pehrson (L)

Maria Gardfjell (MP)

Staffan Eklöf (SD)

Ann-Christine From Utterstedt (SD)

Rickard Nordin (C)

X

Ilona Szatmari Waldau (V)

Hampus Hagman (KD)

Kjell-Arne Ottosson (KD)

Daniel Andersson (S)

Ida Karkiainen (S)

Niels Paarup-Petersen (C)

Amanda Palmstiena (MP)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande