Protokoll utskottssammanträde 2019/20:10

Socialutskottets protokoll 2019/20:10

RIKSDAGEN

SOCIALUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:10

DATUM

2019-11-26

TID

11.00–12.00

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Information från Socialdepartementet

Statssekreterare Maja Fjaestad, Socialdepartementet, med medarbetare återrapporterade från EPSCO-rådsmötet den 24 oktober 2019 och gav information om aktuella frågor inför EPSCO-rådsmötet den 9–10 december 2019, samt informerade om arbetet med antibiotikaresistens

i EU.

§ 2

Information om Stramas arbete mot antibiotikaresistens

Stephan Stenmark, smittskyddsläkare, infektionsläkare och ordförande i Nationella Strama informerade om Stramas arbete.

§ 3

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2019/20:9.

§ 4

Äldrefrågor (SoU4)

Utskottet behandlade motioner om äldrefrågor.

Ärendet bordlades.

§ 5

Inkomna EU-dokument

Inkomna EU-dokument för 5 november–20 november 2019 anmäldes.

§ 6

Kanslimeddelanden

Kanslichefen informerade kort om arbetsplanen.

§ 7

Övriga frågor

L-ledamoten föreslog ett utskottsinitiativ enligt bilaga 2.

Ärendet bordlades.

§ 8

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdag den 3 december 2019 kl. 11.00.

Vid protokollet

Justeras den 3 december 2019


SOCIALUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

protokoll. 2019/20:10

§ 1-6

§ 7

§ 8

§

§

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Acko Ankarberg Johansson (KD), ordf.

X

X

X

Kristina Nilsson (S), vice ordf.

Camilla Waltersson Grönvall (M)

X

X

X

Ann-Christin Ahlberg (S)

X

X

X

Johan Hultberg (M)

Per Ramhorn (SD)

Mikael Dahlqvist (S)

X

X

X

Anders W Jonsson (C)

Karin Rågsjö (V)

X

X

X

Ulrika Heindorff (M)

X

X

X

Carina Ståhl Herrstedt (SD)

X

X

X

Yasmine Bladelius (S)

X

X

X

Dag Larsson (S)

X

X

X

Lina Nordquist (L)

O

X

O

Christina Östberg (SD)

O

O

O

Pernilla Stålhammar (MP)

X

X

X

Michael Anefur (KD)

X

X

X

SUPPLEANTER

Mats Wiking (S)

X

X

X

Ulrika Jörgensen (M)

O

O

O

Magnus Manhammar (S)

John Weinerhall (M)

Clara Aranda (SD)

X

X

X

Marianne Pettersson (S)

Sofia Nilsson (C)

X

X

X

Maj Karlsson (V)

Noria Manouchi (M)

Ann-Christine From Utterstedt (SD)

X

X

X

Eva Lindh (S)

Pia Steensland (KD)

O

O

O

Heléne Björklund (S)

Barbro Westerholm (L)

X

O

X

Linda Lindberg (SD)

Marie-Louise Hänel Sandström (M)

Cassandra Sundin (SD)

Jennie Åfeldt (SD)

Bengt Eliasson (L)

Per Lodenius (C)

Lorena Delgado Varas (V)

Roland Utbult (KD)

Jakob Forssmed (KD)

Anna Sibinska (MP)

Marlene Burwick (S)

Thomas Hammarberg (S)

EXTRA SUPPLEANT

Lars-Arne Staxäng (M)

X

X

X

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande