Protokoll utskottssammanträde 2019/20:10

Trafikutskottets protokoll 2019/20:10

RIKSDAGEN

TRAFIKUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:10

DATUM

2019-11-26

TID

11:00-11.30

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2019/20:9.

§ 2

TTE-rådet (telekom) den 3 december 2019

Överläggning om EU som center för etisk dataanvändning

Utskottet överlade med statsrådet Anders Ygeman, Infrastrukturdepartementet, om rådets dagordningspunkt 10. Riktlinjedebatt om EU som center för etisk dataanvändning.

Underlaget utgjordes av Regeringskansliets kommenterade dagordning, daterad den 25 november 2019, inför rådets möte (telekom) den 3 december 2019.

Statsrådet redogjorde för regeringens ståndpunkt i enlighet med den kommenterade dagordningen (bilaga 2).

Utskottet delade regeringens ståndpunkt.

Överläggning om betydelsen av 5G för europeisk ekonomi och behovet av att hantera säkerhetsrisker som hör till 5G

Utskottet överlade med statsrådet Anders Ygeman, Infrastrukturdepartementet, om rådets dagordningspunkt 11. Förslag till rådets slutsatser om betydelsen av 5G för europeisk ekonomi och behovet av att hantera säkerhetsrisker som hör till 5G.

Underlaget utgjordes av Regeringskansliets kommenterade dagordning, daterad den 25 november 2019, inför rådets möte (telekom) den 3 december 2019.

Statsrådet redogjorde för regeringens ståndpunkt i enlighet med den kommenterade dagordningen (bilaga 3).

Utskottet delade regeringens ståndpunkt.

Information inför TTE-rådet (telekom) den 3 december 2019

Statsrådet Anders Ygeman lämnade även information om övriga punkter på dagordningen inför TTE-rådet (telekom) den 3 december 2019.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 3

§ 4

§ 5

Utgiftsområde 22 kommunikationer (TU1)


Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2019/20:1 och motioner.

Ärendet bordlades.

It- och postfrågor (TU5)


Utskottet behandlade motioner.


Ärendet bordlades.

Nästa sammanträde

Torsdagen den 28 november kl 10.00.

Vid protokollet

Justeras den 28 november

Jens Holm

TRAFIKUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 till protokoll

2019/20:10

§ 1-5

§

§

LEDAMÖTER

Jens Holm (V), ordf.

X

Anders Åkesson (C), förste vice ordf

X

Magnus Jacobsson (KD) andre vice ordf.

X

Anna-Caren Sätherberg (S) tredje vice ordf

X

Jessika Roswall (M)

Jasenko Omanovic (S)

X

Sten Bergheden (M)

X

Jimmy Ståhl (SD)

X

Teres Lindberg (S)

X

Anders Hansson (M)

X

Thomas Morell (SD)

X

Johan Büser (S)

Elin Gustafsson (S)

X

Helena Gellerman (L)

X

Patrik Jönsson (SD)

Emma Berginger (MP)

X

Åsa Coenraads (M)

X

SUPPLEANTER

Denis Begic (S)

X

Helena Antoni (M)

X

Gunilla Carlsson (S)

Ann-Sofie Lifvenhage (M)

Anne Oskarsson (SD)

X

Per-Arne Håkansson (S)

Mikael Larsson (C)

Jessica Thunander (V)

O

Betty Malmberg (M)

Ann-Christine From Utterstedt (SD)

Mikael Dahlqvist (S)

Kjell-Arne Ottosson (KD)

Carina Ödebrink (S)

Arman Teimouri (L)

Jörgen Grubb (SD)

Lorentz Tovatt (MP)

Lotta Olsson (M)

Robert Hannah (L)

Mats Persson (L)

Yasmine Eriksson (SD)

Staffan Eklöf (SD)

Daniel Bäckström (C)

Vasiliki Tsouplaki (V)

Hampus Hagman (KD)

Magnus Oscarsson (KD)

Maria Gardfjell (MP)

Marlene Burwick (S)

TRAFIKUTSKOTTET 2019-11-26 – Bilaga 2 till protokoll

2019/20:10

Regeringskansliets kommenterade dagordning, daterad den 25 november 2019, inför rådets möte (telekom) den 3 december 2019.

Rådets dagordningspunkt 10. Riktlinjedebatt om EU som center för etisk dataanvändning

Förslag till svensk ståndpunkt: Regeringen avser att framhålla vikten av europeiskt samarbete och att en människocentrerad europeisk strategi för dataekonomin bör tas fram. Regeringen avser också framhålla att åtgärder behövs för att förenkla delning av data mellan privata aktörer och den offentliga sektorn, och vikten av att stärka individens förmåga att hantera egna personuppgifter på ett säkert sätt.

EU bör främja interoperabilitet och standardisering för att möjliggöra effektiv delning av data. Frivilliga datadelningsplattformar bör utgöra grunden för att skapa värde med dataanvändning, t.ex. genom AI. En balans behövs mellan företagens möjligheter att dra fördel av data de själva genererat och främjande av delning med andra företag och offentliga organ, samt ändamålsenlig säkerhetsnivå för datan och den enskilda individen. Innovativa företag bör belönas samtidigt som överdriven koncentration av data som är skadlig för konkurrensen bör undvikas.

Informations- och cybersäkerhetsaspekter bör vara en integrerad del i alla digitaliseringsinitiativ, inte minst för att vissa typer av aggregerad data kan innebära hot och risker för den nationella säkerheten.

En europeisk datastrategi måste baseras på gemensamma principer för cybersäkerhet och säkerställa att EU:s dataskyddsförordning (GDPR) efterlevs i medlemsstaterna för att skapa öppenhet, säkerhet och ansvarstagande. Viktiga samhällsintressen, som möjligheterna till en effektiv brottsbekämpning, måste samtidigt kunna tillgodoses.

TRAFIKUTSKOTTET 2019-11-26 – Bilaga 3 till protokoll

2019/20:10

Regeringskansliets kommenterade dagordning, daterad den 25 november 2019, inför rådets möte (telekom) den 3 december 2019.

Rådets dagordningspunkt 11. Förslag till rådets slutsatser om betydelsen av 5G för europeisk ekonomi och behovet av att hantera säkerhetsrisker som hör till 5G

Förslag till svensk ståndpunkt: Regeringen anser att slutsatserna är väl avvägda och balanserar både möjligheterna och säkerhetsutmaningarna med 5G på ett bra sätt. Regeringen föreslår att Sverige stödjer antagandet av rådsslutsatserna.

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.