Protokoll utskottssammanträde 2019/20:11

Försvarsutskottets protokoll 2019/20:11

FÖRSVARSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:11

DATUM

2019-11-28

TID

10.00–10.10

NÄRVARANDE

Se bilaga

§ 1

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap (FöU1)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2019/20:1 utgiftsområde 6 och motioner.

Utskottet justerade betänkande 2019/20:FöU1.

M-, V- och KD-ledamöterna avstod från ställningstagande under förslagspunkt 6.

S-, M-, SD-, C-, V-, KD-, L- och MP-ledamöterna anmälde reservationer. M-, V- och KD-ledamöterna anmälde särskilda yttranden.

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2019/20:10.

§ 3

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 5 december 2019
kl. 10.00.

Vid protokollet

Annika Tuvelid

Justeras torsdagen den 5 december 2019

Beatrice Ask


FÖRSVARSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga

till protokoll

2019/20:11

§ 1-3

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Beatrice Ask (M), ordförande

X

Niklas Karlsson (S), vice ordförande

X

Paula Holmqvist (S)

X

Jan R Andersson (M)

X

Roger Richthoff (SD)

X

Mattias Ottosson (S)

X

Daniel Bäckström (C)

X

Hanna Gunnarsson (V)

X

Jörgen Berglund (M)

X

Sven-Olof Sällström (SD)

X

Kalle Olsson (S)

X

Mikael Oscarsson (KD)

X

Alexandra Völker (S)

X

Allan Widman (L)

X

Caroline Nordengrip (SD)

X

Elisabeth Falkhaven (MP)

X

Alexandra Anstrell (M)

X

SUPPLEANTER

ClasGöran Carlsson (S)

O

Lars Püss (M)

O

Heléne Björklund (S)

O

Magdalena Schröder (M)

Staffan Eklöf (SD)

Mattias Jonsson (S)

Lars Thomsson (C)

Yasmine Posio (V)

Hans Rothenberg (M)

Björn Söder (SD)

Marlene Burwick (S)

Robert Halef (KD)

Björn Petersson (S)

Maria Nilsson (L)

Anne Oskarsson (SD)

Janine Alm Ericson (MP)

Pål Jonson (M)

Lars Andersson (SD)

Yasmine Eriksson (SD)

Joar Forssell (L)

Fredrik Malm (L)

Mikael Larsson (C)

Lotta Johnsson Fornarve (V)

Lars Adaktusson (KD)

Ingemar Kihlström (KD)

Rasmus Ling (MP)

Anders Österberg (S)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande