Protokoll utskottssammanträde 2019/20:11

Justitieutskottets protokoll 2019/20:11

RIKSDAGEN

JUSTITIEUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:11

DATUM

2019-12-05

TID

10.00-10.10

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2019/20:10.

§ 2

Riksrevisionens rapport om myndighetsgemensamt arbete mot organiserad brottslighet (JuU12)

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2019/20:3 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 3

Ett särskilt straffansvar för samröre med terroristorganisation (JuU13)

Utskottet behandlade proposition 2019/20:36 och motioner.

Ärendet bordlades.

Utskottet beslutade att ge konstitutionsutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 2019/20:36 och motioner i de delar som berör konstitutionsutskottets beredningsområde.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 4

Överlämnande av motionsyrkanden

Utskottet beslutade att överlämna motion 2019/20:3432 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkandena 5 och 6 till konstitutionsutskottet under förutsättning att det mottagande utskottet tar emot yrkandena.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 5

EU-frågor

Inkomna EU-dokument anmäldes, se bilaga 2.

§ 6

Nästa sammanträde

Tisdagen den 17 december 2019 kl. 11.00.

Vid protokollet

Virpi Torkkola

Justeras den 17 december 2019

Fredrik Lundh SammeliJUSTITIEUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2019/20:11

§ 1-2

§ 3-4

§ 5-6

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Fredrik Lundh Sammeli (S), ordf.

X

X

X

Andreas Carlson (KD) vice ordf.

X

X

X

Johan Forssell (M)

X

X

X

Petter Löberg (S)

X

X

X

Magdalena Schröder (M)

X

O

X

Adam Marttinen (SD)

X

X

X

Maria Strömkvist (S)

X

X

X

Johan Hedin (C)

X

X

X

Linda Westerlund Snecker (V)

X

X

X

Ellen Juntti (M)

X

X

X

Katja Nyberg (SD)

X

X

X

Joakim Sandell (S)

X

X

X

Carina Ödebrink (S)

X

X

X

Johan Pehrson (L)

X

X

X

Bo Broman (SD)

X

X

X

Rasmus Ling (MP)

X

X

X

Ingemar Kihlström (KD)

X

X

X

SUPPLEANTER

Gustaf Lantz (S)

O

O

O

Mikael Damsgaard (M)

O

X

O

Hans Hoff (S)

Sten Bergheden (M)

Serkan Köse (S)

Jonny Cato (C)

Jessica Thunander (V)

David Josefsson (M)

Per Söderlund (SD)

Sanne Lennström (S)

Robert Halef (KD)

Heléne Björklund (S)

Juno Blom (L)

Jörgen Grubb (SD)

Karolina Skog (MP)

Cecilie Tenfjord Toftby (M)

Lars Andersson (SD)

Richard Jomshof (SD)

Robert Hannah (L)

Lina Nordquist (L)

Pernilla Stålhammar (MP)

Helena Vilhelmsson (C)

Hanna Gunnarsson (V)

Magnus Oscarsson (KD)

Tuve Skånberg (KD)

Lars Thomsson (C)

Mattias Ottosson (S)

Inga-Lill Sjöblom (S)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som har varit närvarande Förteckningen uppdat. 2019-10-25