Protokoll utskottssammanträde 2019/20:11

Konstitutionsutskottets protokoll 2019/20:11

RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:11

DATUM

2019-11-14

TID

9.00–9.37

9.40–9.41

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Information

Rådets ordförande Ingemar Nilsson rapporterade för utskottet från senaste mötet i riksdagens råd för Riksrevisionen.

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2019/20:9.

§ 3

Möte

Kanslichefen anmälde en förfrågan om ett möte med OSSE:s högkommissarie för nationella minoriteter Lamberto Zannier fredagen den 15 november 2019.

Utskottet beslutade att ta emot högkommissarien. Ordförande Karin Enström (M) och ledamöterna Mikael Strandman (SD), Camilla Hansén (MP), Thomas Hammarberg (S) och Nermina Mizimovic (S) avser att delta vid mötet.

§ 4

Inkomna skrivelser

Inkomna skrivelser enligt bilaga 2 anmäldes.

§ 5

Översyn av Riksdagens ombudsmän (KU4)

Utskottet överlade inför ett utskottsinitiativ om en översyn av Riksdagens ombudsmän (JO).

Frågan bordlades.

§ 6

Överlämnande av lagförslag

Utskottet överlämnade regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2019:504) om ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning till utbildningsutskottet.

Överlämnandet gäller under förutsättning att det mottagande utskottet tar emot förslaget.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.§ 7

En ny beteckning för kommuner på regional nivå och vissa frågor om regionindelning (KU3)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2018/19:127 delvis, proposition 2018/19:162 och motion.

Utskottet justerade betänkande 2019/20:KU3.

S-, V- och MP-ledamöterna anmälde en reservation.

§ 8

Granskning av regeringen

Se särskilt protokoll 2019/20:11.

§ 9

Beredningsdelegationen

Utskottet beslutade att beredningsdelegationen kallas till sammanträde torsdagen den 21 november 2019.

Vid protokollet

Justerat 2019-11-21

Karin Enström


KONSTITUTIONSUTSKOTTET

(Kompletteringsval 2019-11-11)

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2019/20:11

§ 1-9

§

§

§

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Karin Enström (M) ordf.

X

Hans Ekström (S) v. ordf.

Ida Karkiainen (S)

X

Marta Obminska (M)

X

Matheus Enholm (SD)

X

Per-Arne Håkansson (S)

X

Linda Ylivainio (C)

X

Mia Sydow Mölleby (V)

X

Ida Drougge (M)

X

Fredrik Lindahl (SD)

X

Laila Naraghi (S)

Tuve Skånberg (KD)

X

Daniel Andersson (S)

X

Tina Acketoft (L)

X

Mikael Strandman (SD)

X

Camilla Hansén (MP)

X

Erik Ottoson (M)

X

SUPPLEANTER

Thomas Hammarberg (S)

O

Lars Beckman (M)

Erik Ezelius (S)

X

Annicka Engblom (M)

Per Söderlund (SD)

O

Ingela Nylund Watz (S)

Johan Hedin (C)

Jessica Wetterling (V)

O

Lars Jilmstad (M)

O

Patrick Reslow (SD)

Patrik Björck (S)

Lars Adaktusson (KD)

Maria Strömkvist (S)

Vakant (L)

Lars Andersson (SD)

Rasmus Ling (MP)

Ann-Sofie Alm (M)

Anne Oskarsson (SD)

Jörgen Grubb (SD)

Allan Widman (L)

Vakant (L)

Anna Sibinska (MP)

Per Schöldberg (C)

O

Ali Esbati (V)

Andreas Carlson (KD)

Mikael Oscarsson (KD)

Björn Wiechel (S)

Kalle Olsson (S)

Nermina Mizimovic (S)

X

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande