Protokoll utskottssammanträde 2019/20:11

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2019/20:11

RIKSDAGEN

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:11

DATUM

2019-11-26

TID

11.00 – 11.25

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Inkomna EU-dokument

Inkomna EU-dokument m.m. enligt bilaga 2 anmäldes.

Utskottet beslutade enligt 7 kap. 12 § Riksdagsordningen att begära överläggning med regeringen, Näringsdepartementet, om

COM(2019) 564 Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EU) 2016/1139 vad gäller införandet av kapacitetsbegränsningar för östlig torsk i Östersjön, datainsamling och kontrollåtgärder i Östersjön, och av förordning (EU) nr 508/2014 vad gäller definitivt upphörande för fiskeflottor som fiskar efter östlig torsk i Östersjön.

Övriga EU-dokument lades till handlingarna.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 2

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel (MJU2)

Utskottet fortsatte beredningen av prop. 2019/20:1 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 3

Uppföljningsrapport resultatredovisning utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Utskottet behandlade uppföljnings- och utvärderingsgruppens rapport-uppföljning av regeringens resultatredovisning för utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Utskottet beslutade att en sammanfattning av rapporten ska ingå i betänkande 2019/20:MJU2.

Ärendet bordlades.

§ 4

Kommissionens förslag om ändring av förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller finansiell disciplin från och med budgetåret 2021 och förordning (EU) nr 1307/2013 vad gäller flexibilitet mellan pelare avseende kalenderåret 2020

Utskottet inledde subsidiaritetsprövningen av COM (2019) 580.

Ärendet bordlades.

§ 5

Kommissionens förslag om fastställande av vissa övergångsbestämmelser för stöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) och Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ)

Utskottet inledde subsidiaritetsprövningen av COM (2019) 581.

Ärendet bordlades.

§ 6

Inkomna skrivelser

–

En inkommen skrivelse enligt bilaga 3 anmäldes och lades till handlingarna.

§ 7

Beslut om överläggning

Utskottet beslutade enligt 7 kap. 12 § Riksdagsordningen att begära överläggning med regeringen, Miljödepartementet, om Sveriges kommande svar till EU-kommissionen avseende kommissionens rekommendationer till Sverige med anledning av tidigare inlämnad bokföringsrapport enligt LULUCF-förordningen (EU 2018/841).

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 8

Information från Finansdepartementet

Kanslichefen anmälde att statssekreterare Ulf Holm, Finansdepartementet,

informerar utskottet om regeringens arbete med regelverket avseende taxonomi och hållbara finansieringar tisdagen den 10 december 2019 kl. 11.30.

§ 9

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 5 december 2019 kl. 10.00.

Vid protokollet

Justeras den 5 december 2019

Kristina YngweMILJÖ- OCH JORDBRUKS- UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 till

prot. 2019/20:11

§ 1–9

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Kristina Yngwe (C), ordf.

-

Maria Gardfjell (MP), förste vice ordf.

X

Jessica Rosencrantz (M), andre vice ordf.

tjl. t.o.m. 2020-05-03

-

Hanna Westerén (S)

X

Isak From (S)

X

John Widegren (M)

X

Runar Filper (SD)

X

Magnus Manhammar (S)

X

Elin Segerlind (V)

-

Betty Malmberg (M)

X

Martin Kinnunen (SD)

X

Malin Larsson (S)

X

Magnus Oscarsson (KD)

-

Marlene Burwick (S)

X

Nina Lundström (L)

X

Mats Nordberg (SD)

X

Ulrika Heie (C)

X

SUPPLEANTER

Markus Selin (S)

O

Marléne Lund Kopparklint (M)

O

Monica Haider (S)

Louise Meijer (M), vik. andre vice ordf. t.o.m 2020-05-03 (M)

X

Yasmine Eriksson (SD)

O

Elin Lundgren (S)

Rickard Nordin (C)

Birger Lahti (V)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Staffan Eklöf (SD)

O

Mats Wiking (S)

Kjell-Arne Ottosson (KD)

X

Tomas Kronståhl (S)

Joar Forssell (L)

Anne Oskarsson (SD)

Elisabeth Falkhaven (MP)

Anders Hansson (M)

Helena Gellerman (L)

Arman Teimouri (L)

Rebecka Le Moine (MP)

Lorentz Tovatt (MP)

Cassandra Sundin (SD)

Richard Jomshof (SD)

Magnus Ek (C)

X

Jens Holm (V)

Magnus Jacobsson (KD)

Roland Utbult (KD)

Jon Thorbjörnson (V)

X

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande


MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET

Bilaga 2

till protokoll

2019/20:11

Till MJU inkomna EU-dokument m.m. 1–20 november 2019

COM-dokument. (Kommissionens utkast till lagförslag och andra meddelanden från kommissionen inklusive det förberedande arbetet till lagförslag såsom grön- och vitböcker, rapporter m.m.)

Beteckning

Rubrik

COM(2019) 557

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Rapport om den europeiska koldioxidmarknadens funktion

COM(2019) 559

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Förberedande insatser för att höja den långsiktiga ambitionsnivån Lägesrapport om EU:s klimatåtgärder

COM(2019) 564

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EU) 2016/1139 vad gäller införandet av kapacitetsbegränsningar för östlig torsk i Östersjön, datainsamling och kontrollåtgärder i Östersjön, och av förordning (EU) nr 508/2014 vad gäller definitivt upphörande för fiskeflottor som fiskar efter östlig torsk i Östersjön

COM(2019) 580

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller finansiell disciplin från och med budgetåret 2021 och förordning (EU) nr 1307/2013 vad gäller flexibilitet mellan pelare avseende kalenderåret 2020

COM(2019) 581

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om fastställande av vissa övergångsbestämmelser för stöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) och Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) under år 2021, om ändring av förordningarna (EU) nr 228/2013, (EU) nr 229/2013 och (EU) nr 1308/2013 vad gäller resurser och resursfördelning under år 2021 och om ändring av förordningarna (EU) nr 1305/2013, (EU) nr 1306/2013 och (EU) nr 1307/2013 vad gäller deras resurser och tillämpning under år 2021

Klicka på länken för fullständig information om dokumentet:

COM(2019) 595

Rekommendation till RÅDETS BESLUT om bemyndigande att inleda förhandlingar om en ändring av Internationella sockeravtalet 1992

C-dokument för kännedom. (Handlingar som rör rättsakter från kommissionens eget ansvarsområde, bl.a. genomförandeakter och delegerade akter som lämnats till rådet och parlamentet för kännedom).

Beteckning

Rubrik

C(2019) 7873

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 7.11.2019 om ändring av kommissionens beslut 2010/346/EU vad gäller regionalisering i Rumänien för tillämpningen av skyddsåtgärder när det gäller equin infektiös anemi

C(2019) 7874

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 6.11.2019 om fastställande av regler för beräkning, kontroll och rapportering av uppgifter om deponering av kommunalt avfall i enlighet med rådets direktiv 1999/31/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2000/738/EG

C(2019) 7899

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 7.11.2019 om ändring av genomförandebeslut 2014/709/EU vad gäller tillgången till förteckningen över godkända anläggningar och dess aktualitet

C(2019) 7905

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 7.11.2019 om erkännande av flera öar i Portugal som varroafria och om ändring av bilagan till genomförandebeslut 2013/503/EU

C(2019) 7987

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 12.11.2019 om fastställande av BAT-slutsatser för avfallsförbränning, i enlighet med

Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU

C(2019) 7989

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 12.11.2019 om fastställande av BAT-slutsatser för livsmedels-, dryckes- och mjölkindustrin, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU

C(2019) 8161

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 12.11.2019 om ändring av bilagan till genomförandebeslut 2014/709/EU om djurhälsoåtgärder för att bekämpa afrikansk svinpest i vissa medlemsstater

C(2019) 8424

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 19.11.2019 om ändring av bilagan till genomförandebeslut 2014/709/EU om djurhälsoåtgärder för att bekämpa afrikansk svinpest i vissa medlemsstater

Övriga överlämnade dokument som rör EU-arbetet för kännedom

Färdplaner

Uppdatering av EU:s handlingsplan för Atlanten

Meddelande om färdplan uppdatering av EU:s handlingsplan för Atlanten

Samråd

Samråd gods-transporter och kvalitetsmärkning av jordbruks-produkter

Meddelande om samråd om utvärdering av kvalitetsmärkningen av livsmedelsprodukter och om utvärdering av nätverk för godstransporter på järnväg inom EU

Antagna dokument

Dokument antagna av Europa-parlamentet

9–10 oktober 2019