Protokoll utskottssammanträde 2019/20:11

Socialutskottets protokoll 2019/20:11

RIKSDAGEN

SOCIALUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:11

DATUM

2019-12-03

TID

11.00–11.25

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2019/20:10.

§ 2

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg (SoU1)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2019/20:1 Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 3

Förslag till utskottsinitiativ om materielbrist inom hälso- och sjukvården

Utskottet fortsatte behandlingen av ett förslaget till utskottsinitiativ om materielbrist inom hälso- och sjukvården.

Utskottet beslutade att inte ta något initiativ.

Mot beslutet reserverade sig V-ledamoten och ansåg att en statlig granskning skyndsamt borde göras enligt punkten 1, samt att förutsättningarna för ett statligt ägt bolag med inriktning på medicinska produkter enligt punkten 3 i det framlagda förslaget borde ses över.

§ 4

Förslag till utskottsinitiativ om komplettering av LVU

Utskottet fortsatte behandlingen av ett förslaget till utskottsinitiativ om komplettering av LVU.

Utskottet beslutade att inte ta något initiativ.

Mot beslutet reserverade sig L-ledamoten och ansåg att utskottet borde ha tagit initiativ enligt det framlagda förslaget.

§ 5

Överlämnande av motion

Utskottet överlämnande motion 2019/20:2073 av Marianne Pettersson (S) till utbildningsutskottet under förutsättning att det mottagande utskottet tar emot motionen.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 6

Kanslimeddelanden

Kanslichefen informerade kort om arbetsplanen.

§ 7

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdag den 5 december 2019 kl. 10.00.

Vid protokollet

Justeras den 5 december 2019


SOCIALUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

protokoll. 2019/20:11

§ 1-7

§

§

§

§

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Acko Ankarberg Johansson (KD), ordf.

X

Kristina Nilsson (S), vice ordf.

X

Camilla Waltersson Grönvall (M)

X

Ann-Christin Ahlberg (S)

X

Johan Hultberg (M)

Per Ramhorn (SD)

X

Mikael Dahlqvist (S)

X

Anders W Jonsson (C)

Karin Rågsjö (V)

X

Ulrika Heindorff (M)

X

Carina Ståhl Herrstedt (SD)

X

Yasmine Bladelius (S)

Dag Larsson (S)

X

Lina Nordquist (L)

X

Christina Östberg (SD)

O

Pernilla Stålhammar (MP)

X

Michael Anefur (KD)

X

SUPPLEANTER

Mats Wiking (S)

X

Ulrika Jörgensen (M)

O

Magnus Manhammar (S)

John Weinerhall (M)

O

Clara Aranda (SD)

X

Marianne Pettersson (S)

Sofia Nilsson (C)

X

Maj Karlsson (V)

O

Noria Manouchi (M)

Ann-Christine From Utterstedt (SD)

Eva Lindh (S)

Pia Steensland (KD)

Heléne Björklund (S)

Barbro Westerholm (L)

O

Linda Lindberg (SD)

Marie-Louise Hänel Sandström (M)

Cassandra Sundin (SD)

Jennie Åfeldt (SD)

Bengt Eliasson (L)

Per Lodenius (C)

Lorena Delgado Varas (V)

Roland Utbult (KD)

Jakob Forssmed (KD)

Anna Sibinska (MP)

Marlene Burwick (S)

Thomas Hammarberg (S)

EXTRA SUPPLEANT

Lars-Arne Staxäng (M)

X

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande