Protokoll utskottssammanträde 2019/20:11

Trafikutskottets protokoll 2019/20:11

RIKSDAGEN

TRAFIKUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:11

DATUM

2019-11-28

TID

10:00-10:30

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2019/20:10.

§ 2

TTE-rådet (transport) den 2 december 2019

Överläggning om förslaget till förordning om främjande av genomförandet av transeuropeiska transportnätverk (Smart TEN-T)

Utskottet överlade med statsrådet Tomas Eneroth, Infrastrukturdepartementet, om rådets dagordningspunkt 4. Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om främjande av genomförandet av transeuropeiska transportnätverk (Smart TEN-T).

Underlaget utgjordes av Regeringskansliets kommenterade dagordning, daterad den 26 november 2019, inför rådets möte (transport) den 2 december 2019.

Statsrådet redogjorde för regeringens ståndpunkt i enlighet med den kommenterade dagordningen (bilaga 2).

Utskottet delade regeringens ståndpunkt.

Överläggning om digitala transporttjänster för människor

Utskottet överlade med statsrådet Tomas Eneroth, Infrastrukturdepartementet, om rådets dagordningspunkt 5. Digitala transporttjänster för människor: Nästa steg för hållbara europeiska lösningar.

Underlaget utgjordes av Regeringskansliets kommenterade dagordning, daterad den 26 november 2019, inför rådets möte (transport) den 2 december 2019.

Statsrådet redogjorde för regeringens ståndpunkt i enlighet med den kommenterade dagordningen (bilaga 3).

Utskottet delade regeringens ståndpunkt.

Överläggning om framtidens europeiska gemensamma luftrum

Utskottet överlade med statsrådet Tomas Eneroth, Infrastrukturdepartementet, om rådets dagordningspunkt 7. Framtidens europeiska gemensamma luftrum.

Underlaget utgjordes av Regeringskansliets kommenterade dagordning, daterad den 26 november 2019, inför rådets möte (transport) den 2 december 2019.

Statsrådet redogjorde för regeringens ståndpunkt i enlighet med den kommenterade dagordningen (bilaga 4).

Utskottet delade regeringens ståndpunkt.

Övriga punkter på rådsdagordningen

Statsrådet Tomas Eneroth lämnade även information om övriga punkter på dagordningen inför TTE-rådet (transport) den 2 december 2019.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 3

§ 4

Övriga frågor

Anmäldes till protokollet att utskottet genomförde en resa till Göteborg måndagen den 25 november för att besöka Volvo Group och företrädare för Västra Götalandsregionen.


Nästa sammanträde

Tisdagen den 3 december kl 11.00.

Vid protokollet

Justeras den 3 december

Jens Holm

TRAFIKUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 till protokoll

2019/20:11

§ 1 -3

§ 4

LEDAMÖTER

Jens Holm (V), ordf.

X

X

Anders Åkesson (C), förste vice ordf

X

X

Magnus Jacobsson (KD) andre vice ordf.

X

X

Anna-Caren Sätherberg (S) tredje vice ordf

X

X

Jessika Roswall (M)

X

X

Jasenko Omanovic (S)

X

X

Sten Bergheden (M)

Jimmy Ståhl (SD)

X

X

Teres Lindberg (S)

X

X

Anders Hansson (M)

X

X

Thomas Morell (SD)

X

X

Johan Büser (S)

X

X

Elin Gustafsson (S)

X

X

Helena Gellerman (L)

X

X

Patrik Jönsson (SD)

Emma Berginger (MP)

X

X

Åsa Coenraads (M)

X

SUPPLEANTER

Denis Begic (S)

O

O

Helena Antoni (M)

X

X

Gunilla Carlsson (S)

Ann-Sofie Lifvenhage (M)

Anne Oskarsson (SD)

X

X

Per-Arne Håkansson (S)

Mikael Larsson (C)

O

O

Jessica Thunander (V)

O

O

Betty Malmberg (M)

Ann-Christine From Utterstedt (SD)

Mikael Dahlqvist (S)

Kjell-Arne Ottosson (KD)

Carina Ödebrink (S)

Arman Teimouri (L)

Jörgen Grubb (SD)

Lorentz Tovatt (MP)

Lotta Olsson (M)

Robert Hannah (L)

Mats Persson (L)

Yasmine Eriksson (SD)

Staffan Eklöf (SD)

Daniel Bäckström (C)

Vasiliki Tsouplaki (V)

Hampus Hagman (KD)

Magnus Oscarsson (KD)

Maria Gardfjell (MP)

Marlene Burwick (S)

TRAFIKUTSKOTTET 2019-11-28 Bilaga 2 till protokoll

2019/20:11

Regeringskansliets kommenterade dagordning, daterad den 26 november 2019, inför rådets möte (transport) den 2 december 2019.

Rådets dagordningspunkt 4. Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om främjande av genomförandet av transeuropeiska transportnätverk (Smart TEN-T).

Förslag till svensk ståndpunkt: Regeringen föreslår att Sverige stödjer förslaget till allmän inriktning. Detta förslag innebär enligt regeringen en välbalanserad kompromiss i förhållande till det ursprungliga förslaget från kommissionen.

TRAFIKUTSKOTTET 2019-11-28 Bilaga 3 till protokoll

2019/20:11

Regeringskansliets kommenterade dagordning, daterad den 26 november 2019, inför rådets möte (transport) den 2 december 2019.

Rådets dagordningspunkt 5. Digitala transporttjänster för människor: Nästa steg för hållbara europeiska lösningar.

Svenska ståndpunkter: Digitalisering av transportsystemet och omställningen till gröna lösningar utgör grundläggande förutsättningar för EU-medborgarnas välstånd i bred bemärkelse. Den snabba teknikutvecklingen kommer att medföra en omfattande omställning inom många politikområden. För EU:s del står valet mellan att driva förändringen eller att tvingas till anpassning i ett senare skede.

TRAFIKUTSKOTTET 2019-11-28 Bilaga 4 till protokoll

2019/20:11

Regeringskansliets kommenterade dagordning, daterad den 26 november 2019, inför rådets möte (transport) den 2 december 2019.

Rådets dagordningspunkt 7. Framtidens europeiska gemensamma luftrum.

Svenska ståndpunkter: I debatten kan Sverige framföra att en reformering av SES (Single European Sky) kan accepteras även om behoven för det till merparten ligger i Centraleuropa där det uppmärksammade kapacitetsproblemen i huvudsak finns. Rekommendationerna från WPG kan ligga till grund för en eventuell reformering av SES, det är dock angeläget att säkerställa att ansvarsfördelningen mellan regionala EU-nivån, nationerna och branschen blir ändamålsenlig. Eventuella lagförslag från EU-kommissionen som t.ex. centraliserade funktioner behöver konsekvensbedömas bland annat utifrån möjlig påverkan på t.ex. lokala förhållanden som till exempel civil-militärt luftrum.

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.