Protokoll utskottssammanträde 2019/20:12

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2019/20:12

RIKSDAGEN

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:12

DATUM

2019-12-03

TID

11.00–11.52

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2019/20:11.

§ 2

Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering (AU1)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2019/20:1 utgiftsområde 13 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 3

Arbetsmarknadspolitik och arbetslöshetsförsäkringen (AU4)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner.

Ärendet bordlades.

§ 4

Utskottets arbete med uppföljning och utvärdering

Utskottet behandlade fråga om att inrätta en uppföljnings- och utvärderingsgrupp.

Utskottet beslutade att inrätta en uppföljnings- och utvärderingsgrupp.

§ 5

Riksdagens OECD-nätverk

Utskottet beslutade att Josefin Malmqvist (M) ersätter Maria Nilsson (L) i riksdagens OECD-nätverk.

§ 6

Information från AFA Försäkring

Chefen för analysavdelningen Anna Weigelt informerade om rapporten Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro, Juni 2019.

§ 7

Kommissionens aviserade initiativ om minimilön

Utskottet överlade med arbetsmarknadsminister Eva Nordmark, åtföljd av medarbetare från Arbetsmarknadsdepartementet.

Underlaget utgjordes av Regeringskansliets överläggningspromemoria (dnr 756-2019/20).

Arbetsmarknadsministern redogjorde för regeringens ståndpunkt i enlighet med överläggningspromemorian:

Mot bakgrund av de sociala målsättningarna i fördraget, anser regeringen att EU har en viktig roll i att bidra till att öka sysselsättningen och förbättra den sociala utvecklingen. Att möta de sociala utmaningarna är viktigt för hela EU:s sammanhållning och för den inre marknaden.

Den svenska arbetsmarknadsmodellen ska värnas.

Regeringen anser att ett aktivt agerande krävs för att det av kommissionen aviserade initiativet om minimilön inte ska vara rättsligt bindande, direktiv inbegripet.

Regeringen anser att EU inte har befogenheter att fastställa lönenivåer i medlemsstaterna.

Det aviserade initiativet måste respektera nationella system och arbetsmarknadens parters autonomi. Detta innebär bland annat att initiativet inte får leda till krav på att medlemsstaterna inför allmängiltigförklarade kollektivavtal eller lagstadgad minimilön.

Möjliga arbetstagarbegrepp bör ta sin utgångspunkt i nationell rätt.

Samtliga ledamöter delade regeringens ståndpunkt.

§ 8

Besöket från Albaniens parlament i riksdagen den 19 november 2019

Patrik Björck (S) återrapporterade från besöket.

§ 9

Kanslimeddelanden

  • Kanslichefen anmälde nya ärenden på sammanträdesplanen.
  • Kanslichefen anmälde en preliminär dagordning inför Epsco-mötet den 10 december 2019.
  • Kanslichefen anmälde ett preliminärt program inför den utskottsgemensamma offentliga utfrågningen den 23 januari 2020 på temat Psykisk hälsa i ett Agenda 2030-perspektiv.
  • Kanslichefen anmälde ärendeplanen för januari–mars 2020.
  • Kanslichefen anmälde sammanträdesplanen för januari–mars 2020.

§ 10

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den
5 december 2019 kl. 10.00.

Vid protokollet

Justeras den 5 december 2019

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2019/20:12

§1-5

§6-7

§8-10

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Anna Johansson (S), ordf.

X

X

X

Gulan Avci (L), förste vice ordf.

X

X

X

Mats Green (M), andre vice ordf.

X

X

X

Patrik Björck (S)

X

X

X

Saila Quicklund (M)

X

X

Magnus Persson (SD)

X

X

X

Helén Pettersson (S)

Martin Ådahl (C)

X

X

X

Ali Esbati (V)

X

X

X

Josefin Malmqvist (M)

X

X

X

Ebba Hermansson (SD)

X

X

X

Johan Andersson (S)

X

X

X

Sofia Damm (KD)

X

O

X

Serkan Köse (S)

X

X

X

Alexander Christiansson (SD)

Leila Ali-Elmi (MP)

X

X

X

Maria Arnholm (L)

X

X

X

SUPPLEANTER

Johanna Haraldsson (S)

X

X

X

Katarina Brännström (M)

Marianne Pettersson (S)

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Henrik Vinge (SD)

Ann-Christin Ahlberg (S)

Alireza Akhondi (C)

O

O

Ciczie Weidby (V)

O

O

O

Helena Bouveng (M)

Sara Gille (SD)

Patrik Engström (S)

Désirée Pethrus (KD)

O

X

O

Kadir Kasirga (S)

Juno Blom (L)

Sven-Olof Sällström (SD)

Rebecka Le Moine (MP)

Vakant (M)

Cassandra Sundin (SD)

X

X

X

Linda Lindberg (SD)

Maria Nilsson (L)

Robert Hannah (L)

Annika Hirvonen Falk (MP)

Annika Qarlsson (C)

Christina Höj Larsen (V)

Hans Eklind (KD)

Camilla Brodin (KD)

Roza Güclu Hedin (S)

N = Närvarande

V = Votering

X = ledamöter som deltagit i handläggningen
O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.