Protokoll utskottssammanträde 2019/20:12

Försvarsutskottets protokoll 2019/20:12

FÖRSVARSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:12

DATUM

2019-12-05

TID

10.00–10.55

NÄRVARANDE

Se bilaga

§ 1

Presentation av utredningen om Näringslivets roll inom totalförsvaret samt försörjningstrygghet i fråga om försvarsmateriel

Särskilde utredaren Elisabeth Nilsson med medarbetare presenterade betänkandet Näringslivets roll inom totalförsvaret (SOU 2019:51).

Ledamöternas frågor besvarades.

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2019/20:11.

§ 3

Kanslimeddelanden

Kansliet informerade om att:

 Försvarsmaktens ledning bjudit in utskottet till en informationsträff under våren 2020.

– Svenskt Näringsliv m.fl. kommer att bjuda in utskottet till ett kvällsmöte under våren 2020 om näringslivets roll i totalförsvaret
(dnr 762-2019/20).

§ 4

Övriga frågor

Ordförande Beatrice Ask (M) framförde sitt tack till utskottets ledamöter och kanslipersonalen för höstens arbete och önskade alla en god jul och ett gott nytt år, och vice ordförande Niklas Karlsson (S) framförde utskottets tack till ordföranden.

§ 5

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 23 januari 2020 kl. 10.00.

Vid protokollet

Annika Tuvelid

Justeras tisdagen den 17 december 2019

Beatrice Ask


FÖRSVARSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga

till protokoll

2019/20:12

§ 1

§ 2-5

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Beatrice Ask (M), ordförande

X

X

Niklas Karlsson (S), vice ordförande

X

X

Paula Holmqvist (S)

X

X

Jan R Andersson (M)

X

X

Roger Richthoff (SD)

X

X

Mattias Ottosson (S)

X

X

Daniel Bäckström (C)

X

X

Hanna Gunnarsson (V)

X

-

Jörgen Berglund (M)

X

X

Sven-Olof Sällström (SD)

X

X

Kalle Olsson (S)

Mikael Oscarsson (KD)

Alexandra Völker (S)

X

X

Allan Widman (L)

X

X

Caroline Nordengrip (SD)

X

X

Elisabeth Falkhaven (MP)

X

X

Alexandra Anstrell (M)

X

X

SUPPLEANTER

ClasGöran Carlsson (S)

X

X

Lars Püss (M)

O

O

Heléne Björklund (S)

Magdalena Schröder (M)

Staffan Eklöf (SD)

Mattias Jonsson (S)

Lars Thomsson (C)

O

O

Yasmine Posio (V)

Hans Rothenberg (M)

Björn Söder (SD)

Marlene Burwick (S)

Robert Halef (KD)

Björn Petersson (S)

Maria Nilsson (L)

Anne Oskarsson (SD)

Janine Alm Ericson (MP)

Pål Jonson (M)

Lars Andersson (SD)

Yasmine Eriksson (SD)

Joar Forssell (L)

Fredrik Malm (L)

Mikael Larsson (C)

Lotta Johnsson Fornarve (V)

Lars Adaktusson (KD)

Ingemar Kihlström (KD)

Rasmus Ling (MP)

Anders Österberg (S)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande