Protokoll utskottssammanträde 2019/20:12

Justitieutskottets protokoll 2019/20:12

RIKSDAGEN

JUSTITIEUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:12

DATUM

2019-12-17

TID

11.00-12.00

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Förslag till förordning om inrättande av Europeiska åklagarmyndigheten, Eppo.

Utskottet överlade med statssekreterare Elisabeth Backteman med medarbetare från Justitiedepartementet om förslag till förordning om inrättande av Europeiska åklagarmyndigheten, Eppo.

Underlaget utgjordes av Regeringskansliets överläggningspromemoria Överläggning i justitieutskottet den 17 december 2019 (dnr 911-2019/20). Statssekreteraren redogjorde för regeringens ståndpunkt i enlighet med överläggningspromemorian:

Regeringen anser att Sverige bör medverka till att beivra brott mot EU:s finansiella intressen, inklusive bedrägerier, penningtvätt, korruption och mutbrott som träffar EU:s budget. Regeringen vill därför inleda samtal med kommissionen, med ambitionen om ett framtida svenskt deltagande i Eppo.

Företrädarna för SD, C och V anmälde avvikande ståndpunkter och förklarade att de inte ställer sig bakom regeringens ståndpunkt med hänvisning till att frågan bör regleras nationellt.

Företrädarna för S, M, KD, MP och L delade regeringens ståndpunkt.

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2019/20:11.

§ 3

Riksrevisionens rapport om myndighetsgemensamt arbete mot organiserad brottslighet (JuU12)

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2019/20:3 och motioner.

Utskottet justerade betänkande 2019/20:JuU12.

S-, M-, V- och MP-ledamöterna anmälde reservationer.

C-ledamoten anmälde särskilt yttrande.

§ 4

Ett särskilt straffansvar för samröre med terroristorganisation (JuU13)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2019/20:36 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 5

Riksrevisionens rapport om styrningen av rättskedjan (JuU14)

Utskottet behandlade skrivelse 2019/20:44 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 6

Samarbete mellan svenska och norska särskilda insatsgrupper i krissituationer (JuU18)

Utskottet behandlade proposition 2019/20:38 och motion.

Ärendet bordlades.

§ 7

Omständigheter som särskilt ska beaktas som skäl för livstids fängelse för mord (JuU31)

Utskottet behandlade motion 2019/20:50 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 1.

Ärendet bordlades.

§ 8

Förslag till utskottsinitiativ om tilläggsdirektiv till utredningen om utlänningsärenden med säkerhetsaspekter

Johan Forssell (M) föreslog ett utskottsinitiativ enligt bilaga 2.

Ärendet bordlades.

§ 9

Förslag om utskottsinitiativ om tilläggsdirektiv till utredning om utlänningsärenden enligt lagen om särskild utlänningskontroll

Adam Marttinen (SD) föreslog ett utskottsinitiativ enligt bilaga 3.

Ärendet bordlades.

§ 10

Reseberättelse från resa till Bukarest

Utskottet beslutade att lägga reseberättelsen till handlingarna, se bilaga 4.

§ 11

Beslut om resa

§ 12

EU-frågor

Inkomna EU-dokument anmäldes, se bilaga 5.

§ 13

Kanslimeddelanden

Inkomna skrivelser anmäldes, bilaga 6.

§ 14

Övriga frågor

Utskottet beslutade att bjuda in generaldirektören för Brottsförebyggande rådet (Brå) samt författarna till rapporten ”Går det att lita på Brå? En studie i bias i myndighetsforskning” från Linköpings universitet.

§ 15

Nästa sammanträde

Torsdagen den 16 januari 2020 kl. 10.00.

Vid protokollet

Sara Holmberg

Justeras den 16 januari 2020

Fredrik Lundh SammeliJUSTITIEUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2019/20:12

§ 1-3

§ 4

§ 5

§ 6-9

§ 10-15

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Fredrik Lundh Sammeli (S), ordf.

X

X

X

X

X

Andreas Carlson (KD) vice ordf.

X

X

X

X

X

Johan Forssell (M)

X

X

X

X

X

Petter Löberg (S)

X

X

X

X

X

Magdalena Schröder (M)

X

O

X

X

O

Adam Marttinen (SD)

X

X

X

X

X

Maria Strömkvist (S)

X

X

X

O

O

Johan Hedin (C)

X

X

O

O

O

Linda Westerlund Snecker (V)

X

X

X

X

X

Ellen Juntti (M)

X

X

X

X

X

Katja Nyberg (SD)

X

X

X

X

X

Joakim Sandell (S)

X

X

X

X

X

Carina Ödebrink (S)

X

X

X

X

X

Johan Pehrson (L)

X

X

X

X

X

Bo Broman (SD)

X

X

X

X

X

Rasmus Ling (MP)

X

X

X

X

X

Ingemar Kihlström (KD)

X

X

X

X

X

SUPPLEANTER

Gustaf Lantz (S)

O

O

O

X

X

Mikael Damsgaard (M)

O

X

O

O

X

Hans Hoff (S)

Sten Bergheden (M)

Serkan Köse (S)

Jonny Cato (C)

Jessica Thunander (V)

David Josefsson (M)

Per Söderlund (SD)

Sanne Lennström (S)

Robert Halef (KD)

Heléne Björklund (S)

Juno Blom (L)

Jörgen Grubb (SD)

Karolina Skog (MP)

Cecilie Tenfjord Toftby (M)

Lars Andersson (SD)

Richard Jomshof (SD)

Robert Hannah (L)

Lina Nordquist (L)

Pernilla Stålhammar (MP)

Helena Vilhelmsson (C)

O

O

X

X

X

Hanna Gunnarsson (V)

Magnus Oscarsson (KD)

Tuve Skånberg (KD)

Lars Thomsson (C)

Mattias Ottosson (S)

Inga-Lill Sjöblom (S)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som har varit närvarande Förteckningen uppdat. 2019-10-25