Protokoll utskottssammanträde 2019/20:12

Konstitutionsutskottets protokoll 2019/20:12

RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:12

DATUM

2019-11-21

TID

9.00–9.17

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2019/20:10 och 11.

§ 2

Hänvisning av ärenden

Kanslichefen anmälde att till konstitutionsutskottet har hänvisats:

  • framställning 2019/20:RS5 Riksrevisionens ledningsstruktur
  • framställning 2019/20:RS6 Ändrad kompensationsrätt för riksdagens myndigheter för ingående mervärdesskatt vid representation
  • redogörelse 2019/20:JO1 Justitieombudsmännens ämbetsberättelse.

§ 3

Anmälan om kompletteringsval

Kanslichefen anmälde följande:

  • att Fredrik Stenberg (S) utsetts till suppleant i konstitutionsutskottet fr.o.m. den 20 december 2019 t.o.m. den 17 augusti 2020 under Björn Wiechels (S) ledighet
  • att Bengt Eliasson (L) utsetts till suppleant i konstitutionsutskottet
  • att Nina Lundström (L) utsetts till suppleant i konstitutionsutskottet.

§ 4

Seminarium

Kanslichefen anmälde en inbjudan från riksdagens OECD-nätverk till ett seminarium onsdagen den 11 december 2019.

§ 5

Mottagande av motioner

Utskottet beslutade att ta emot följande motioner

  • från kulturutskottet: motion 2019/20:3046 av Lotta Finstorp (M) yrkande 11
  • från trafikutskottet: motion 2019/20:1313 av Betty Malmberg och Lars-Arne Staxäng (M) yrkandena 1 och 2.

§ 6

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse (KU1)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2019/20:1, motioner och redogörelse 2018/19:RS1.

Ärendet bordlades.


§ 7

Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen (KU5)

Utskottet fortsatte behandlingen av uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen.

Ärendet bordlades.

§ 8

Granskning av regeringen

Se särskilt protokoll 2019/20:12.

Vid protokollet

Justerat 2019-11-28

Karin Enström


KONSTITUTIONSUTSKOTTET

(Kompletteringsval 2019-11-15)

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2019/20:12

§ 1-2

§ 3

§ 4-6

§ 7-8

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Karin Enström (M) ordf.

X

X

X

X

Hans Ekström (S) v. ordf.

X

X

X

X

Ida Karkiainen (S)

X

X

X

X

Marta Obminska (M)

X

X

X

X

Matheus Enholm (SD)

Per-Arne Håkansson (S)

X

X

X

X

Linda Ylivainio (C)

X

X

X

X

Mia Sydow Mölleby (V)

O

O

O

X

Ida Drougge (M)

X

X

X

X

Fredrik Lindahl (SD)

X

X

X

X

Laila Naraghi (S)

Tuve Skånberg (KD)

X

X

X

X

Daniel Andersson (S)

X

X

X

X

Tina Acketoft (L)

Mikael Strandman (SD)

X

X

X

X

Camilla Hansén (MP)

X

X

X

X

Erik Ottoson (M)

X

X

X

X

SUPPLEANTER

Thomas Hammarberg (S)

O

O

O

O

Lars Beckman (M)

Erik Ezelius (S)

O

O

O

O

Annicka Engblom (M)

O

O

O

O

Per Söderlund (SD)

X

X

X

O

Ingela Nylund Watz (S)

Johan Hedin (C)

Jessica Wetterling (V)

X

X

X

O

Lars Jilmstad (M)

O

O

O

O

Patrick Reslow (SD)

O

O

O

X

Patrik Björck (S)

Lars Adaktusson (KD)

Maria Strömkvist (S)

Bengt Eliasson (L)

X

X

X

X

Lars Andersson (SD)

Rasmus Ling (MP)

Ann-Sofie Alm (M)

Anne Oskarsson (SD)

Jörgen Grubb (SD)

Allan Widman (L)

Nina Lundström (L)

Anna Sibinska (MP)

Per Schöldberg (C)

Ali Esbati (V)

Andreas Carlson (KD)

Mikael Oscarsson (KD)

Björn Wiechel (S)

Kalle Olsson (S)

Nermina Mizimovic (S)

X

X

X

X

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande