Protokoll utskottssammanträde 2019/20:12

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2019/20:12

RIKSDAGEN

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:12

DATUM

2019-12-05

TID

10.00 – 11.00

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2019/20:10 och 2019/20:11

§ 2

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård (MJU1)

Utskottet fortsatte behandling av proposition 2019/20:1 och motioner.

Utskottet justerade betänkande 2019/20:MJU1.

SD-ledamöterna anmälde en reservation. M-, V- och KD-ledamöterna anmälde särskilda yttranden.

§ 3

Utgiftsområde 20 Areella näringar, landsbygd och livsmedel (MJU2)

Utskottet fortsatte behandling av proposition 2019/20:1 och motioner.

Utskottet justerade betänkande 2019/20:MJU2.

M- och SD-ledamöterna anmälde reservationer. M-, SD-, V- och KD-ledamöterna anmälde särskilda yttranden.

§ 4

Kommissionens förslag om ändring av förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller finansiell disciplin från och med budgetåret 2021 och förordning (EU) nr 1307/2013 vad gäller flexibilitet mellan pelare avseende kalenderåret 2020

Utskottet fortsatte subsidiaritetsprövningen av KOM(2019) 580.

Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

§ 5

Kommissionens förslag om fastställande av vissa övergångsbestämmelser för stöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) och Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ)

Utskottet fortsatte subsidiaritetsprövningen av KOM(2019) 581.

Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

–

§ 6

Överlämnande av motionsyrkande

Utskottet överlämnande motion 2019/20:3267 yrkande 1 och motion 2019/20:2760 yrkande 34 till civilutskottet under förutsättning att det mottagande utskottet tar emot yrkandena.

§ 7

LULUCF

John Widegren (M) framhöll betydelsen av att regeringen redovisar en tydlig ståndpunkt vid överläggningen om LULUCF-förordningen den 12 december 2019.

§ 8

Inhämtande av information

På Magnus Oscarssons (KD) förslag beslutade utskottet att bjuda in Jordbruksverkets generaldirektör och representant från Länsstyrelserna för att informera om arbetet med utbetalning av EU:s jordbruksstöd.

§ 9

Besök från Indonesiens parlament den 16 december 2019

Kanslichefen anmälde att representanter för Indonesiens parlament önskar träffa utskottet måndagen den 16 december 2019 för att diskutera hållbar utveckling och riksdagens roll i arbetet med miljöfrågor.


Kristina Yngwe (C), Betty Malmberg (M), Maria Gardfjell (MP) anmälde sitt deltagande.

§ 10

Återrapport efter interparlamentarisk klimatkonferens inom ramen för det finländska ordförandeskapet den 6–7 oktober 2019

Maria Gardfjell (MP) lämnade en redogörelse för sitt deltagande vid klimatkonferensen i Helsingfors den 6–7 oktober 2019.

§ 11

Information från Statens veterinärmedicinska anstalt

Generaldirektör Ann Lindberg och stf. generaldirektör Staffan Ros informerade om aktuella frågor för myndigheten.

Vid protokollet

Justeras den 12 december 2019

Kristina YngweMILJÖ- OCH JORDBRUKS- UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 till

prot. 2019/20:12

§ 1–11

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Kristina Yngwe (C), ordf.

X

Maria Gardfjell (MP), förste vice ordf.

X

Jessica Rosencrantz (M), andre vice ordf.

tjl. t.o.m. 2020-05-03

-

Hanna Westerén (S)

X

Isak From (S)

X

John Widegren (M)

X

Runar Filper (SD)

X

Magnus Manhammar (S)

X

Elin Segerlind (V)

-

Betty Malmberg (M)

X

Martin Kinnunen (SD)

X

Malin Larsson (S)

X

Magnus Oscarsson (KD)

X

Marlene Burwick (S)

X

Nina Lundström (L)

X

Mats Nordberg (SD)

O

Ulrika Heie (C)

X

SUPPLEANTER

Markus Selin (S)

O

Marléne Lund Kopparklint (M)

O

Monica Haider (S)

Louise Meijer (M), vik. andre vice ordf. t.o.m 2020-05-03 (M)

X

Yasmine Eriksson (SD)

O

Elin Lundgren (S)

Rickard Nordin (C)

Birger Lahti (V)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Staffan Eklöf (SD)

X

Mats Wiking (S)

Kjell-Arne Ottosson (KD)

Tomas Kronståhl (S)

Joar Forssell (L)

Anne Oskarsson (SD)

Elisabeth Falkhaven (MP)

Anders Hansson (M)

Helena Gellerman (L)

Arman Teimouri (L)

Rebecka Le Moine (MP)

Lorentz Tovatt (MP)

Cassandra Sundin (SD)

Richard Jomshof (SD)

Magnus Ek (C)

Jens Holm (V)

Magnus Jacobsson (KD)

Roland Utbult (KD)

Jon Thorbjörnson (V)

X

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.