Protokoll utskottssammanträde 2019/20:12

Näringsutskottets protokoll 2019/20:12

RIKSDAGEN

NÄRINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:12

DATUM

2019-11-26

TID

11.00–11.05

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2019/20:11.

§ 2

Utgiftsområde 19 Regional tillväxt (NU2)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2019/20:1 (budgetpropositionen) såvitt gäller utgiftsområde 19 Regional tillväxt och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 3

Utgiftsområde 21 Energi (NU3)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2019/20:1 (budgetpropositionen) såvitt gäller utgiftsområde 21 Energi och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 4

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 28 november kl. 10.00.

Vid protokollet

Bibi Junttila

Justeras den 28 november 2019

Lars Hjälmered


NÄRINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2019/20:12

§ 1-4

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Lars Hjälmered (M), ordf.

X

Helene Hellmark Knutsson (S),

v. ordf.

Mattias Jonsson (S)

X

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

X

Mattias Bäckström Johansson (SD)

X

Monica Haider (S)

X

Helena Lindahl (C)

X

Birger Lahti (V)

X

Lotta Olsson (M)

X

Tobias Andersson (SD)

X

Mathias Tegnér (S)

X

Camilla Brodin (KD)

X

Åsa Eriksson (S)

X

Arman Teimouri (L)

X

Eric Palmqvist (SD)

X

Lorentz Tovatt (MP)

X

Peter Helander (C)

X

SUPPLEANTER

Patrik Engström (S)

X

Ann-Sofie Lifvenhage (M)

Gunilla Svantorp (S)

Vakant (M)

Josef Fransson (SD)

Johanna Haraldsson (S)

Per Schöldberg (C)

O

Lorena Delgado Varas (V)

O

Åsa Coenraads (M)

Anne Oskarsson (SD)

Joakim Sandell (S)

Vakant (KD)

Isak From (S)

Helena Gellerman (L)

Yasmine Eriksson (SD)

Elisabeth Falkhaven (MP)

Marléne Lund Kopparklint (M)

Gulan Avci (L)

Johan Pehrson (L)

Maria Gardfjell (MP)

Staffan Eklöf (SD)

Ann-Christine From Utterstedt (SD)

Rickard Nordin (C)

Ilona Szatmari Waldau (V)

Hampus Hagman (KD)

Kjell-Arne Ottosson (KD)

Daniel Andersson (S)

Ida Karkiainen (S)

Niels Paarup-Petersen (C)

Amanda Palmstiena (MP)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande