Protokoll utskottssammanträde 2019/20:12

Utrikesutskottets protokoll 2019/20:12

RIKSDAGEN

UTRIKESUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:12

DATUM

2019–11–07

TID

09:30–11:40

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Utrikesförvaltningen (UU1y)

Utskottet fortsatte behandlingen av budgetpropositionen 2019/20:1, utgiftsområde 1 och motioner.

Utskottet justerade yttrande 2019/20:UU1y.

M-, SD-, och V-ledamöterna anmälde avvikande meningar.

§ 2

Inför utrikesrådet (FAC)

Kabinettssekreterare Annika Söder med medarbetare från Utrikesdepartementet lämnade information inför utrikesrådet.

Ledamöternas frågor besvarades.

§ 3

Medgivande att närvara

Utskottet medgav att Pia Törsleff Hertzberg från EU-nämndens kansli fick närvara under sammanträdet vid punkten 3 på föredragningslistan.

§ 4

Iran

Kabinettssekreterare Annika Söder med medarbetare från Utrikesdepartementet lämnade information om utvecklingen i Iran.

Ledamöternas frågor besvarades.

§ 5

Avtal om politisk dialog och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kuba, å andra sidan (UU3)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2018/19:156 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 6

Arbetet i frågor som rör Kina (UU4)

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2019/20:18 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 7

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd (UU2)

Utskottet behandlade budgetproposition 2019/20:1, utgiftsområde 7 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 8

Sammansatt utrikes- och försvarsutskott (UFöU)

Regeringen har till riksdagen överlämnat proposition 2019/20:27 om fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats Resolute Support Mission i Afghanistan. Propositionen har hänvisats till utrikesutskottet. Ev. följdmotioner förväntas bli hänvisade till utrikesutskottet.

Utrikesutskottet beslutade att föreslå försvarsutskottet att hänskjuta detta ärende till gemensam beredning i ett sammansatt utskott.

Sara Gille (SD) avsade sig uppdraget som suppleant i sammansatta utrikes- och försvarsutskottet. Utrikesutskottet biföll avsägelsen.

Utskottet beslutade om att hänvisa följande motioner 2018/19:1370 yrkandena 1, 2 och 5 och 2019/20:764 yrkandena 1, 2 och 4 till det sammansatta utrikes- och försvarsutskottet för beredning inom 2019/20:UFöU2.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 9

Val av ledamot till det riksdagsinterna OECD-nätverket

Utskottet utsåg Sara Heikkinen Breitholtz (S) att, jämte tidigare vald ledamot Hans Rothenberg (M), ingå i det riksdagsinterna OECD-nätverket för utrikesutskottet och för mandatperioden 2018-2022.

§ 10

Justering av protokoll

Justering av protokoll 2019/20:11.

§ 11

Kanslimeddelanden

Utskottet informerades om att:

– den palestinska premiärministern Muhammed Shtayyeh besöker Stockholm nästa vecka. Talman Andreas Norlén tar emot besöket torsdagen den 14 november kl. 10:30-11:15. Ledamöter från utrikesutskottet bereds möjlighet att delta. Anmälningsblankett delades på bordet.

– programmet för besöket i Lund och Malmö delas på sammanträdesbordet.

– utrikesminister Ann Linde till utskottet överlämnat information om de ungdomsrekommendationer som antogs av utrikesministrarna på Arktiska rådet i Umeå den 3 oktober samt information om Barents Rescue.

§ 12

Aktuella EU-frågor

Dokument:

Vidare åtgärd (motsv.):

JOIN(2019) 13

Läggs till handlingarna.

COM(2019) 394

2019/20:FPM5

Statsrådet Hans Dahlgren lämnade information i utskottet om Brexit tisdagen den 17 september 2019.

§ 13

Inkomna handlingar

Inkomna handlingar anmäldes enligt bilaga.

§ 14

Övriga frågor


Ordföranden Kenneth G Forslund påminde utskottet om formerna för utskottets möjligheter att begära information om EU-frågor från regeringen och myndigheter.

§ 15

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den

14 november 2019 kl. 09:30.

Vid protokollet

Anne-Charlotte Gramén

Justeras den 14 november 2019

Kenneth G ForslundUTRIKESUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2019/20:12

§ 1

§ 2-3

§ 4-5

§ 6-10

§ 11-15

§

§

LEDAMÖTER

Kenneth G Forslund (S) (Ordförande)

X

X

X

X

X

Hans Wallmark (M) (Vice ordförande)

X

X

X

Olle Thorell (S)

X

X

X

X

X

Hans Rothenberg (M)

X

X

X

X

X

Markus Wiechel (SD)

Pyry Niemi (S)

X

X

X

X

X

Kerstin Lundgren (C)

X

X

X

X

X

Håkan Svenneling (V)

X

X

X

X

X

Margareta Cederfelt (M)

X

X

X

X

X

Björn Söder (SD)

Sara Heikkinen Breitholtz (S)

X

X

X

X

X

Lars Adaktusson (KD)

X

X

X

X

X

Aylin Fazelian (S)

X

X

X

X

X

Fredrik Malm (L)

X

X

X

X

X

Ludvig Aspling (SD)

Janine Alm Ericson (MP)

X

X

X

X

X

Magnus Ek (C)

X

SUPPLEANTER

Anders Österberg (S)

Magdalena Schröder (M)

Jamal El-Haj (S)

O

Boriana Åberg (M)

Lars Andersson (SD)

X

X

X

X

X

Adnan Dibrani (S)

Linda Ylivainio (C)

Yasmine Posio (V)

O

O

O

Tobias Billström (M)

Tobias Andersson (SD)

X

X

X

X

X

Emilia Töyrä (S)

Robert Halef (KD)

O

O

O

O

O

Lena Rådström Baastad (S)

Joar Forssell (L)

Sara Gille (SD)

X

X

X

X

X

Maria Gardfjell (MP)

Cecilia Widegren (M)

Mats Nordberg (SD)

Julia Kronlid (SD)

Tina Acketoft (L)

Robert Hannah (L)

Elisabeth Falkhaven (MP)

Lotta Johnsson Fornarve (V)

Mikael Oscarsson (KD)

Sofia Damm (KD)

Jasenko Omanovic (S)

Alexandra Anstrell (M)

Carina Ohlsson (S)

Pål Jonson (M)

Hannah Bergstedt (S) extra suppleant

N = Närvarande

x = ledamöter som har deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande