Protokoll utskottssammanträde 2019/20:13

Justitieutskottets protokoll 2019/20:13

RIKSDAGEN

JUSTITIEUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:13

DATUM

2020-01-16

TID

10.00-10.20

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Val av ny vice ordförande

Utskottet beslutade att under Andreas Carlsons (KD) föräldraledighet den 16 januari 2020 – 18 mars 2020 välja Ingemar Kihlström (KD) som ny vice ordförande.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2019/20:12.

§ 3

Ett särskilt straffansvar för samröre med terroristorganisation (JuU13)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2019/20:36 och motioner.

Utskottet justerade betänkande 2019/20:JuU13.

S-, M-, SD-, C-, V-, KD- och MP-ledamöterna anmälde reservationer.

§ 4

Omständigheter som särskilt ska beaktas som skäl för livstids fängelse för mord (JuU31)

Utskottet fortsatte behandlingen av motion 2019/20:50 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 1.

Utskottet beslutade att skicka promemorian Omständigheter som särskilt ska beaktas som skäl för livstids fängelse för mord till de remissinstanser som anges i bilagan till promemorian. Remisstiden bestämdes till den 20 mars 2020.

Mot beslutet reserverade sig S-, C-, V- och MP-ledamöterna.

Utskottet beslutade i övrigt att bordlägga ärendet.

§ 5

EU-frågor

Inkomna EU-dokument anmäldes, se bilaga 2.

§ 6

Förslag till utskottsinitiativ om tilläggsdirektiv till utredningen om utlänningsärenden med säkerhetsaspekter

Johan Forssell (M) föreslog ett utskottsinitiativ enligt bilaga 2.

Utskottet beslutade att inte ta något initiativ.

Mot beslutet reserverade sig ledamöterna från M-, SD- och KD- och ansåg att utskottet borde tagit initiativ enligt det framlagda förslaget.

§ 7

Förslag om utskottsinitiativ om tilläggsdirektiv till utredning om utlänningsärenden enligt lagen om särskild utlänningskontroll

Adam Marttinen (SD) föreslog ett utskottsinitiativ enligt bilaga 3.

Utskottet beslutade att inte ta något initiativ.

Mot beslutet reserverade sig ledamöterna från SD och ansåg att utskottet borde tagit initiativ enligt det framlagda förslaget.

§ 8

Nästa sammanträde

Torsdagen den 23 januari 2020 kl. 10.00.

Vid protokollet

Virpi Torkkola

Justeras den 23 januari 2020

Fredrik Lundh SammeliJUSTITIEUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2019/20:13

§ 1-3

§ 4-8

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Fredrik Lundh Sammeli (S), ordf.

X

X

Andreas Carlson (KD) vice ordf. tjl. t.o.m. 2020-03-18

-

-

Johan Forssell (M)

X

X

Petter Löberg (S)

X

X

Magdalena Schröder (M)

O

X

Adam Marttinen (SD)

X

X

Maria Strömkvist (S)

X

X

Johan Hedin (C)

X

X

Linda Westerlund Snecker (V)

X

X

Ellen Juntti (M)

X

X

Katja Nyberg (SD)

X

X

Joakim Sandell (S)

X

X

Carina Ödebrink (S)

X

X

Johan Pehrson (L)

X

X

Bo Broman (SD)

X

X

Rasmus Ling (MP)

X

X

Ingemar Kihlström (KD) vice ordf. t.o.m. 2020-03-18

X

X

SUPPLEANTER

Gustaf Lantz (S)

O

O

Mikael Damsgaard (M)

X

O

Hans Hoff (S)

Sten Bergheden (M)

Serkan Köse (S)

Jonny Cato (C)

Jessica Thunander (V)

David Josefsson (M)

Per Söderlund (SD)

Sanne Lennström (S)

Robert Halef (KD)

Heléne Björklund (S)

Juno Blom (L)

Jörgen Grubb (SD)

Karolina Skog (MP)

Cecilie Tenfjord Toftby (M)

Lars Andersson (SD)

Richard Jomshof (SD)

Robert Hannah (L)

Lina Nordquist (L)

Pernilla Stålhammar (MP)

Helena Vilhelmsson (C)

Hanna Gunnarsson (V)

Magnus Oscarsson (KD)

Tuve Skånberg (KD)

Lars Thomsson (C)

Mattias Ottosson (S)

Inga-Lill Sjöblom (S)

Mattias Ingeson (KD)

X

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som har varit närvarande Förteckningen uppdat. 2020-01-16