Protokoll utskottssammanträde 2019/20:13

Konstitutionsutskottets protokoll 2019/20:13

RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:13

DATUM

2019-11-26

TID

11.00–11.24

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Medgivande att närvara

Utskottet medgav att praoeleverna R.C. och O.G., som medföljde ledamoten Erik Ottoson (M), fick närvara under sammanträdet utom vid punkterna på den särskilda föredragningslistan.

§ 2

EU-bevakning

Förteckning över inkomna EU-handlingar anmäldes.

§ 3

Riksrevisionens rapport om regeringens styrning av länsstyrelserna (KU2)

Utskottet behandlade skrivelse 2018/19:117.

Ärendet bordlades.

§ 4

Forskarhearing

Utskottet beslutade att hålla en hearing med forskare den 12 december 2019 om den representativa demokratins utmaningar i polariseringens tid.

§ 5

Granskning av regeringen

Se särskilt protokoll 2019/20:13.

Vid protokollet

Justerat 2019-12-05

Karin Enström


KONSTITUTIONSUTSKOTTET

(Kompletteringsval 2019-11-15)

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2019/20:13

§ 1-5

§

§

§

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Karin Enström (M) ordf.

X

Hans Ekström (S) v. ordf.

X

Ida Karkiainen (S)

Marta Obminska (M)

X

Matheus Enholm (SD)

X

Per-Arne Håkansson (S)

X

Linda Ylivainio (C)

X

Mia Sydow Mölleby (V)

X

Ida Drougge (M)

X

Fredrik Lindahl (SD)

X

Laila Naraghi (S)

Tuve Skånberg (KD)

X

Daniel Andersson (S)

X

Tina Acketoft (L)

X

Mikael Strandman (SD)

X

Camilla Hansén (MP)

Erik Ottoson (M)

X

SUPPLEANTER

Thomas Hammarberg (S)

Lars Beckman (M)

Erik Ezelius (S)

X

Annicka Engblom (M)

Per Söderlund (SD)

O

Ingela Nylund Watz (S)

Johan Hedin (C)

Jessica Wetterling (V)

O

Lars Jilmstad (M)

O

Patrick Reslow (SD)

Patrik Björck (S)

Lars Adaktusson (KD)

Maria Strömkvist (S)

Bengt Eliasson (L)

Lars Andersson (SD)

Rasmus Ling (MP)

Ann-Sofie Alm (M)

Anne Oskarsson (SD)

Jörgen Grubb (SD)

Allan Widman (L)

Nina Lundström (L)

Anna Sibinska (MP)

Per Schöldberg (C)

Ali Esbati (V)

Andreas Carlson (KD)

Mikael Oscarsson (KD)

Björn Wiechel (S)

Kalle Olsson (S)

Nermina Mizimovic (S)

X

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande