Protokoll utskottssammanträde 2019/20:13

Kulturutskottets protokoll 2019/20:13

KULTURUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:13

DATUM

Torsdagen den 5 december 2019

TID

Kl. 09.30–10.10

NÄRVARANDE

Se bilaga

§ 1

Justering av protokoll

Justerades protokoll 2019/20:12 av den 28 november 2019.

§ 2

Information från Statskontoret

Generaldirektör Annelie Roswall Ljunggren och projektledare/utredare Martin Johansson, Statskontoret, informerade om Statskontorets analys av Nationalmuseum (Rapport 2019:16) och besvarade frågor från utskottets ledamöter.

§ 3

Reseberättelse

Reseberättelsen från utskottets studieresa till Köpenhamn presenterades och lades till handlingarna (dnr 2610-2018/19).

§ 4

Inkomna skrivelser

Kanslichefen anmälde två inkomna skrivelser (dnr 715-2019/20 och dnr 734-2019/20).

§ 5

Tack

Ordförande Christer Nylander (L) framförde sitt tack till utskottets ledamöter och suppleanter samt till kanslipersonalen och önskade alla en god jul och ett gott nytt år.

Andre vice ordförande Lotta Finstorp (M) framförde ett tack till ordföranden, utskottets ledamöter och suppleanter samt till kanslipersonalen för gott samarbete och önskade alla en god jul och ett gott nytt år.

§ 6

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 14 januari 2020 kl. 11.00.

Vid protokollet

Charlotte Rundelius

Justeras

Christer Nylander

Bilaga

Närvaroförteckning


KULTURUTSKOTTET

Bilaga
till protokoll
2019/20:13

– – – §§

1–6

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Christer Nylander (L), ordf.

D

Vasiliki Tsouplaki (V), förste vice ordf.

Lotta Finstorp (M), andre vice ordf.

D

Lawen Redar (S), tredje vice ordf.

D

Hans Hoff (S)

D

Annicka Engblom (M)

D

Aron Emilsson (SD)

D

Lars Mejern Larsson (S)

Per Lodenius (C)

D

Ann-Britt Åsebol (M)

D

Angelika Bengtsson (SD)

D

Anna Wallentheim (S)

Roland Utbult (KD)

D

Åsa Karlsson (S)

D

Jonas Andersson i Linköping (SD)

D

Anna Sibinska (MP)

Viktor Wärnick (M)

D

SUPPLEANTER

Azadeh Rojhan Gustafsson (S)

D

John Weinerhall (M)

N

Caroline Helmersson Olsson (S)

Marta Obminska (M)

Cassandra Sundin (SD)

N

Pyry Niemi (S)

Peter Helander (C)

Jon Thorbjörnson (V)

Ulrika Jörgensen (M)

Mattias Karlsson i Norrhult (SD)

Petter Löberg (S)

Vakant

Linus Sköld (S)

Maria Arnholm (L)

Michael Rubbestad (SD)

Emma Hult (MP)

Marie-Louise Hänel Sandström (M)

Per Söderlund (SD)

Sara Gille (SD)

Bengt Eliasson (L)

Lina Nordquist (L)

Jonny Cato (C)

Momodou Malcolm Jallow (V)

Vakant

Michael Anefur (KD)

Mats Berglund (MP)

Sara Heikkinen Breitholtz (S)

Anmärkning: I kolumn N anges vilka ledamöter som har deltagit i handläggningen. I kolumn V anges i förekommande fall hur resp. ledamot har voterat. D=Närvarande och deltagit i beslutet. N=Närvarande