Protokoll utskottssammanträde 2019/20:13

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2019/20:13

RIKSDAGEN

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:13

DATUM

2019-12-10

TID

11.00 – 12.10

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Jakt och viltvård (MJU6)

Utskottet behandlade motioner om jakt och viltvård.

Ärendet bordlades.

§ 2

Inkomna skrivelser

Inkomna skrivelser enligt bilaga 2 anmäldes och lades till handlingarna.

§ 3

Offentlig utfrågning inför den forskningspolitiska propositionen torsdagen den 30 januari 2020

Kanslichefen informerade om att utbildningsutskottet bjuder in till en offentlig utfrågning inför den forskningspolitiska propositionen torsdagen den 30 januari 2020.

§ 4

Förslag till taxonomi

Statssekreterare Ulf Holm, Finansdepartementet, informerade om EU:s förslag till taxonomiförordning och hållbara finansieringar.

§ 5

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 12 december 2019.

Vid protokollet

Justeras den 23 januari 2020

Kristina YngweMILJÖ- OCH JORDBRUKS- UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 till

prot. 2019/20:13

§ 1-3

§ 4-5

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Kristina Yngwe (C), ordf.

X

X

Maria Gardfjell (MP), förste vice ordf.

X

X

Jessica Rosencrantz (M), andre vice ordf.

tjl. t.o.m. 2020-05-03

-

-

Hanna Westerén (S)

X

X

Isak From (S)

X

X

John Widegren (M)

X

X

Runar Filper (SD)

X

-

Magnus Manhammar (S)

X

X

Elin Segerlind (V)

X

X

Betty Malmberg (M)

X

X

Martin Kinnunen (SD)

X

X

Malin Larsson (S)

X

X

Magnus Oscarsson (KD)

-

-

Marlene Burwick (S)

-

-

Nina Lundström (L)

X

X

Mats Nordberg (SD)

X

X

Ulrika Heie (C)

X

X

SUPPLEANTER

Markus Selin (S)

X

X

Marléne Lund Kopparklint (M)

X

X

Monica Haider (S)

Louise Meijer (M), vik. andre vice ordf. t.o.m 2020-05-03 (M)

-

-

Yasmine Eriksson (SD)

O

O

Elin Lundgren (S)

Rickard Nordin (C)

O

O

Birger Lahti (V)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Staffan Eklöf (SD)

O

X

Mats Wiking (S)

Kjell-Arne Ottosson (KD)

X

X

Tomas Kronståhl (S)

Joar Forssell (L)

Anne Oskarsson (SD)

Elisabeth Falkhaven (MP)

Anders Hansson (M)

Helena Gellerman (L)

Arman Teimouri (L)

Rebecka Le Moine (MP)

Lorentz Tovatt (MP)

Cassandra Sundin (SD)

Richard Jomshof (SD)

Magnus Ek (C)

Jens Holm (V)

Magnus Jacobsson (KD)

Roland Utbult (KD)

Jon Thorbjörnson (V)

O

O

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande