Protokoll utskottssammanträde 2019/20:13

Näringsutskottets protokoll 2019/20:13

RIKSDAGEN

NÄRINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:13

DATUM

2019-11-28

TID

10.00–11.05

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2019/20:12.

§ 2

Rådet för transport, telekommunikation och energi (TTE) den 4 december 2019

Statssekreterare Sebastian de Toro, åtföljd av medarbetare från Infrastrukturdepartementet, lämnade information inför rådet för transport, telekommunikation och energi (TTE) den 4 december 2019.

Vid sammanträdet närvarade även nämndhandläggare Cecilia Kennergren, EU-nämndens kansli.

§ 3

Utgiftsområde 24 Näringsliv (NU1)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2019/20:1 (budgetpropositionen) såvitt gäller utgiftsområde 24 Näringsliv och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 4

EU-kommissionens godkännande av Telias förvärv av Bonnier Broadcasting

Statsrådet Ibrahim Baylan, åtföljd av medarbetare från Näringsdepartementet, lämnade information om regeringens syn på EU-kommissionens godkännande av Telias förvärv av Bonnier Broadcasting.

§ 5

Inställt sammanträde

Utskottet beslutade att ställa in det planerade sammanträdet tisdagen den 3 december kl. 11.00.

§ 6

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 5 december kl. 10.00.

Vid protokollet

Bibi Junttila

Justeras den 5 december 2019

Lars Hjälmered


NÄRINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2019/20:13

§ 1-2

§ 3-4

§ 5-6

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Lars Hjälmered (M), ordf.

X

X

X

Helene Hellmark Knutsson (S),

v. ordf.

X

X

X

Mattias Jonsson (S)

X

X

X

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

X

X

X

Mattias Bäckström Johansson (SD)

X

X

X

Monica Haider (S)

O

O

Helena Lindahl (C)

X

X

X

Birger Lahti (V)

X

O

O

Lotta Olsson (M)

X

X

X

Tobias Andersson (SD)

X

X

X

Mathias Tegnér (S)

X

X

X

Camilla Brodin (KD)

X

X

X

Åsa Eriksson (S)

X

X

X

Arman Teimouri (L)

X

X

X

Eric Palmqvist (SD)

X

X

X

Lorentz Tovatt (MP)

Peter Helander (C)

X

X

X

SUPPLEANTER

Patrik Engström (S)

X

X

X

Ann-Sofie Lifvenhage (M)

O

O

O

Gunilla Svantorp (S)

Vakant (M)

Josef Fransson (SD)

Johanna Haraldsson (S)

Per Schöldberg (C)

Lorena Delgado Varas (V)

O

X

X

Åsa Coenraads (M)

Anne Oskarsson (SD)

Joakim Sandell (S)

Vakant (KD)

Isak From (S)

Helena Gellerman (L)

Yasmine Eriksson (SD)

Elisabeth Falkhaven (MP)

Marléne Lund Kopparklint (M)

Gulan Avci (L)

Johan Pehrson (L)

Maria Gardfjell (MP)

Staffan Eklöf (SD)

Ann-Christine From Utterstedt (SD)

Rickard Nordin (C)

Ilona Szatmari Waldau (V)

Hampus Hagman (KD)

Kjell-Arne Ottosson (KD)

Daniel Andersson (S)

Ida Karkiainen (S)

Niels Paarup-Petersen (C)

Amanda Palmstiena (MP)

X

X

X

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.