Protokoll utskottssammanträde 2019/20:13

Socialutskottets protokoll 2019/20:13

RIKSDAGEN

SOCIALUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:13

DATUM

2019-12-10

TID

11.00–11.45

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Information från Riksrevisionen

Riksrevisor Helena Lindberg med medarbetare presenterade två granskningsrapporter:

  • Ej verkställda beslut - rapporteringsskyldighet och särskild avgift i SoL och LSS (RiR 2019:23)
  • Inspektionen för vård och omsorg - en tillsynsverksamhet med förhinder (RiR 2019:33).

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2019/20:12.

§ 3

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg (SoU1)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2019/20:1 Utgifts-område 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, och motioner.

Utskottet justerade betänkande 2019/20:SoU1.

Ledamöterna från M, SD, V och KD deltog inte i anslagsbeslutet inom utgiftsområde 9.

M-, SD-, V- och KD-ledamöterna anmälde särskilda yttranden.

§ 4

Alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksfrågor (SoU7)

Utskottet behandlade motioner om alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksfrågor.

Ärendet bordlades.

§ 5

Inkomna EU-dokument

Inkomna EU-dokument för 21 november–4 december 2019 anmäldes.

§ 6

Kanslimeddelanden

Kanslichefen informerade kort om arbetsplanen.

§ 7

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdag den 16 januari 2020 kl. 10.00.

Vid protokollet

Justeras den 10 december 2019


SOCIALUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

protokoll. 2019/20:13

§ 1-7

§

§

§

§

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Acko Ankarberg Johansson (KD), ordf.

X

Kristina Nilsson (S), vice ordf.

X

Camilla Waltersson Grönvall (M)

X

Ann-Christin Ahlberg (S)

X

Johan Hultberg (M)

Per Ramhorn (SD)

X

Mikael Dahlqvist (S)

X

Anders W Jonsson (C)

X

Karin Rågsjö (V)

X

Ulrika Heindorff (M)

X

Carina Ståhl Herrstedt (SD)

Yasmine Bladelius (S)

X

Dag Larsson (S)

X

Lina Nordquist (L)

Christina Östberg (SD)

X

Pernilla Stålhammar (MP)

X

Michael Anefur (KD)

X

SUPPLEANTER

Mats Wiking (S)

O

Ulrika Jörgensen (M)

O

Magnus Manhammar (S)

John Weinerhall (M)

Clara Aranda (SD)

X

Marianne Pettersson (S)

Sofia Nilsson (C)

Maj Karlsson (V)

Noria Manouchi (M)

Ann-Christine From Utterstedt (SD)

O

Eva Lindh (S)

Pia Steensland (KD)

O

Heléne Björklund (S)

Barbro Westerholm (L)

X

Linda Lindberg (SD)

Marie-Louise Hänel Sandström (M)

Cassandra Sundin (SD)

Jennie Åfeldt (SD)

Bengt Eliasson (L)

Per Lodenius (C)

Lorena Delgado Varas (V)

Roland Utbult (KD)

Jakob Forssmed (KD)

Anna Sibinska (MP)

Marlene Burwick (S)

Thomas Hammarberg (S)

EXTRA SUPPLEANT

Lars-Arne Staxäng (M)

X

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.