Protokoll utskottssammanträde 2019/20:14

Justitieutskottets protokoll 2019/20:14

RIKSDAGEN

JUSTITIEUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:14

DATUM

2020-01-23

TID

10.00-11.45

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Besök av professor Stefan Holgerson m.fl., Linköpings universitet, angående rapporten ”Går det att lita på Brå?”

Professor Stefan Holgerson, forskningsassistent Ossian Grahn och universitetslektor Malin Wieslander informerade.

§ 2

Besök av generaldirektör Kristina Svartz, Brå

Generaldirektör Kristina Svartz, forsknings- och utredningsråd Erik Grevholm och förvaltningschef och ställföreträdande generaldirektör Björn Borschos informerade.

§ 3

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2019/20:13.

§ 4

Riksrevisionens rapport om styrningen av rättskedjan (JuU14)

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2019/20:44 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 5

Samarbete mellan svenska och norska särskilda insatsgrupper i krissituationer (JuU18)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2019/20:38 och motion.

Ärendet bordlades.

§ 6

Hemlig dataavläsning (JuU19)

Utskottet behandlade proposition 2019/20:64 och motioner.

Utskottet beslutade att ge konstitutionsutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 2019/20:64 och motioner i de delar som berör konstitutionsutskottets beredningsområde.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

Ärendet bordlades.

§ 7

Unga lagöverträdare (JuU30)

Utskottet behandlade motioner från allmänna motionstiden 2019/20.

Ärendet bordlades.

§ 8

Terrorism (JuU32)

Utskottet behandlade motioner från allmänna motionstiden 2019/20.

Ärendet bordlades.

§ 9

Mottagande av motion

Utskottet beslutade att ta emot motion 2019/20:2218 av Lotta Finstorp (M) från socialutskottet.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 10

Utskottsresor

Utskottet beslutade att ge uppdrag till kansliet att gå vidare med planeringen av dels en delegationsresa till Uruguay (och ev. Argentina) i vecka 36, dels en delegationsresa till New York och New Jersey i vecka 44.

§ 11

EU-frågor

Inkomna EU-dokument anmäldes, se bilaga 2.

§ 12

Övriga frågor

Utskottet beslutade att bjuda in rikspolischefen Anders Thornberg och inrikesminister Mikael Damberg med anledning av den senaste tidens sprängdåd.

§ 13

Nästa sammanträde

Torsdagen den 6 februari 2020 kl. 10.00.

Vid protokollet

Virpi Torkkola

Justeras den 6 februari 2020

Fredrik Lundh SammeliJUSTITIEUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2019/20:14

§ 1-3

§ 4-7

§ 8-13

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Fredrik Lundh Sammeli (S), ordf.

X

X

X

Andreas Carlson (KD) vice ordf. tjl. t.o.m. 2020-03-18

-

-

-

Johan Forssell (M)

X

X

X

Petter Löberg (S)

X

X

X

Magdalena Schröder (M)

X

X

O

Adam Marttinen (SD)

X

X

X

Maria Strömkvist (S)

X

O

O

Johan Hedin (C)

X

X

X

Linda Westerlund Snecker (V)

X

X

X

Ellen Juntti (M)

X

X

X

Katja Nyberg (SD)

X

X

X

Joakim Sandell (S)

X

X

X

Carina Ödebrink (S)

X

X

X

Johan Pehrson (L)

X

X

X

Bo Broman (SD)

X

X

X

Rasmus Ling (MP)

X

X

X

Ingemar Kihlström (KD) ) vice ordf. t.o.m. 2020-03-18

X

X

X

SUPPLEANTER

Gustaf Lantz (S)

O

X

X

Mikael Damsgaard (M)

O

O

X

Hans Hoff (S)

Sten Bergheden (M)

Serkan Köse (S)

Jonny Cato (C)

Jessica Thunander (V)

David Josefsson (M)

Per Söderlund (SD)

Sanne Lennström (S)

Robert Halef (KD)

Heléne Björklund (S)

Juno Blom (L)

Jörgen Grubb (SD)

Karolina Skog (MP)

Cecilie Tenfjord Toftby (M)

Lars Andersson (SD)

Richard Jomshof (SD)

Robert Hannah (L)

Lina Nordquist (L)

Pernilla Stålhammar (MP)

Helena Vilhelmsson (C)

O

O

O

Hanna Gunnarsson (V)

Magnus Oscarsson (KD)

Tuve Skånberg (KD)

Lars Thomsson (C)

Mattias Ottosson (S)

Inga-Lill Sjöblom (S)

Mattias Ingeson (KD)

X

X

X

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som har varit närvarande Förteckningen uppdat. 2020-01-16