Protokoll utskottssammanträde 2019/20:14

Utbildningsutskottets protokoll 2019/20:14

UTBILDNINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:14

DATUM

2019-12-05

TID

10:00–11:20

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

Information från Skolverket om resultaten av Pisaundersökningen

Generaldirektören Peter Fredriksson, enhetschefen Carola Borg och undervisningsråden Anders Auer, Ellen Almgren och Maria Axelsson, samtliga från Skolverket, informerade om resultaten av Pisaundersökningen.

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2019/20:13.

Anmälningar

Inkomna skrivelser anmäldes enligt bilaga 2.

Inkomna EU-dokument

Inkomna EU-dokument anmäldes enligt bilaga 3.

Mottagande av motion

Utskottet beslutade att ta emot motion 2019/20:2073 av Marianne Pettersson (S) från socialutskottet.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum tisdagen den 10 december 2019 kl. 11.00.

Vid protokollet

Lotta Lann

Justeras tisdagen den 10 december 2019

Gunilla Svantorp


UTBILDNINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2019/20:14

§ 1

§ 2-6

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Gunilla Svantorp (S), ordförande

X

X

Roger Haddad (L), förste vice ordförande

X

X

Kristina Axén Olin (M), andre vice ordförande

X

X

Pia Nilsson (S)

X

X

Maria Stockhaus (M)

X

X

Patrick Reslow (SD)

X

X

Caroline Helmersson Olsson (S)

X

X

Fredrik Christensson (C)

O

X

Daniel Riazat (V)

X

X

Marie-Louise Hänel Sandström (M)

X

X

Robert Stenkvist (SD)

X

X

Linus Sköld (S)

X

X

Gudrun Brunegård (KD)

X

X

Tomas Kronståhl (S)

X

X

Michael Rubbestad (SD)

X

X

Annika Hirvonen Falk (MP)

X

X

Maria Nilsson (L)

X

X

SUPPLEANTER

Roza Güclü Hedin (S)

O

O

Noria Manouchi (M)

O

O

Malin Larsson (S)

Johan Hultberg (M)

Jörgen Grubb (SD)

O

O

Ulrika Heie (C)

Ilona Szatmari Waldau (V)

O

O

Ulrika Heindorff (M)

Ebba Hermansson (SD)

Anna Wallentheim (S)

Alexandra Völker (S)

Lina Nordquist (L)

Clara Aranda (SD)

Leila Ali-Elmi (MP)

Ann-Britt Åsebol (M)

Linda Lindberg (SD)

Richard Jomshof (SD)

Robert Hannah (L)

Joar Forssell (L)

Mats Berglund (MP)

Niels Paarup-Petersen (C)

X

O

Linda Westerlund Snecker (V)

Pia Steensland (KD)

Ingemar Kihlström (KD)

Anna Sibinska (MP)

Åsa Lindestam (S)

Sanne Lennström (S)

Per Lodenius (C)

Lars-Arne Staxäng (M)

Inga-Lill Sjöblom (S)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande