Protokoll utskottssammanträde 2019/20:16

Finansutskottets protokoll 2019/20:16Finansutskottet


Protokoll

Utskottssammanträde 2019/20:16

Datum

2019-12-03

Tid

kl. 11.00-11.23

Närvarande

Se bilaga 1

§ 1

EU:s fleråriga budgetram 2021-2027
Överläggning hölls med statssekreterarna Max Elger och Paula Carvalho Olovsson om kommissionens förslag (COM(2018) 321), (COM(2018) 324) och (COM(2018) 325).

Underlag för överläggningen var en överläggningspromemoria och en presentation, samt en muntlig föredragning av statssekreterarna.

Statssekreterarna redogjorde för regeringens ståndpunkt i enlighet med överläggningspromemorian (Dnr 783-2019/20)

Regeringens ståndpunkt under mötet utvecklades på förslag av Elisabeth Svantesson (M) med en ny lydelse som regeringen lade under punkt 2 som sin ståndpunkt:

Den svenska avgiften ska även hållas nere. Regeringen ska söka säkerställa att Sveriges totala avgift, räknat som andel av BNI, motsvarar dagens. Det vill regeringen främst göra genom att minska storleken på budgeten.

 

Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens redovisade ståndpunkt inkluderat den nya lydelsen under punkt 2.

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll nr. 2019/20:15.

§ 3

Nästa sammanträde

Torsdag 5 december kl. 10.30.

Justeras

Fredrik Olovsson

Närvaro och voteringsförteckning – – Bilaga 1 till protokoll 2019/20:16

§1-3

Ledamöter

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Fredrik Olovsson (S) Ordförande

X

Elisabeth Svantesson (M) vice ordförande

X

Gunilla Carlsson (S)

X

Edward Riedl (M)

-

Oscar Sjöstedt (SD)

X

Adnan Dibrani (S)

X

Emil Källström (C)

X

Ulla Andersson (V)

X

Jan Ericson (M)

X

Dennis Dioukarev (SD)

X

Ingela Nylund Watz (S)

X

Jakob Forssmed (KD)

X

Ingemar Nilsson (S)

X

Mats Persson (L)

X

Charlotte Quensel (SD)

X

Karolina Skog (MP)

X

Mattias Karlsson i Luleå (M)

X

Suppleanter

Björn Wiechel (S)

Sofia Westergren (M)

X

Eva Lindh (S)

Josefin Malmqvist (M)

Sven-Olof Sällström (SD)

Johan Andersson (S)

Lars Thomsson (C)

O

Ida Gabrielsson (V)

Saila Quicklund (M)

Ann-Christine From (SD)

Monica Haider (S)

Hampus Hagman (KD)

Teres Lindberg (S)

Joar Forssell (L)

Staffan Eklöf (SD)

O

Rasmus Ling (MP)

Kjell Jansson (M)

Jörgen Grubb (SD)

Clara Aranda (SD)

Johan Pehrson (L)

Gulan Avci (L)

Sofia Nilsson (C)

Tony Haddou (V)

Larry Söder (KD)

Andreas Carlson (KD)

Janine Alm Ericson (MP)

Jörgen Hellman (S)

Sultan Kayhan (S)

Andreas Lennkvist Manriquez (V)

N= Närvarande X= ledamöter som deltagit i handläggningen

V= Votering O= ledamöter som härutöver varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.