Protokoll utskottssammanträde 2019/20:16

Konstitutionsutskottets protokoll 2019/20:16

RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:16

DATUM

2019-12-05

TID

09.00–10.10

10.17–10.54

11.54–11.55

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2019/20:13 och 14.

§ 2

Sammanträdestider våren 2020

Utskottet godkände förslag till sammanträdestider för våren 2020 enligt bilaga 2.

§ 3

Ärendeplan och sammanträdesplan för våren 2020

Biträdande kanslichefen anmälde utdelade utkast till ärendeplan och sammanträdesplan för våren 2020.

§ 4

Översyn av Riksdagens ombudsmän (JO) (KU4)

Utskottet överlade inför ett utskottsinitiativ om en översyn av Riksdagens ombudsmän (JO).

Utskottet justerade betänkande 2019/20:KU4.

§ 5

Justitieombudsmännens ämbetsberättelse (KU11)

Utskottet behandlade redogörelse 2019/20:JO1.

Ärendet bordlades.

§ 6

Information

Helena Lindberg med medarbetare från Riksrevisionen informerade om Granskningsrapporten Valförfarandet – valhemlighet, träffsäkerhet och godtagbar tid (RiR 2019:35).

§ 7

Ajournering

Utskottet beslutade att ajournera sammanträdet.

§ 8

Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen (KU5)

Utskottet fortsatte behandlingen av uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen.

Ärendet bordlades.

§ 9

Ett särskilt straffansvar för samröre med en terroristorganisation

Utskottet behandlade frågan om yttrande till justitieutskottet över proposition 2019/20:36 och motion.

Ärendet bordlades.

§ 10

Riksrevisionens ledningsstruktur (KU6)

Utskottet behandlade framställning 2019/20:RS5 och motion.

Utskottets ordförande informerade utskottet om ett möte som presidiet haft med riksrevisor Stefan Lundgren.

Utskottet gav beredningsdelegationen i uppdrag att inleda förberedande arbete inför ev. val av en riksrevisionsdirektör.

Utskottet beslutade bjuda in riksrevisorerna Stefan Lundgren och Helena Lindberg till ett utskottssammanträde med anledning av riksdagsstyrelsens framställning 2019/20:RS5.

Ärendet bordlades.

§ 11

Granskning av regeringen

Se särskilt protokoll 2019/20:15.

§ 12

Sammanträdestid

Utskottet beslutade att sammanträdet tisdagen den 17 december 2019 börjar kl. 10.30.

Vid protokollet

Justerat 2019-12-17

Karin Enström


KONSTITUTIONSUTSKOTTET

(Kompletteringsval 2019-11-15)

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2019/20:16

§ 1-4

§ 5-11

§ 12

§

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Karin Enström (M) ordf.

X

X

X

Hans Ekström (S) v. ordf.

X

X

X

Ida Karkiainen (S)

X

X

X

Marta Obminska (M)

Matheus Enholm (SD)

X

X

X

Per-Arne Håkansson (S)

X

X

X

Linda Ylivainio (C)

X

X

X

Mia Sydow Mölleby (V)

X

X

X

Ida Drougge (M)

X

X

X

Fredrik Lindahl (SD)

X

X

X

Laila Naraghi (S)

Tuve Skånberg (KD)

X

X

X

Daniel Andersson (S)

X

X

X

Tina Acketoft (L)

X

X

Mikael Strandman (SD)

X

X

X

Camilla Hansén (MP)

X

X

X

Erik Ottoson (M)

X

X

X

SUPPLEANTER

Thomas Hammarberg (S)

Lars Beckman (M)

Erik Ezelius (S)

Annicka Engblom (M)

Per Söderlund (SD)

O

O

O

Ingela Nylund Watz (S)

Johan Hedin (C)

Jessica Wetterling (V)

Lars Jilmstad (M)

X

X

X

Patrick Reslow (SD)

O

Patrik Björck (S)

Lars Adaktusson (KD)

Maria Strömkvist (S)

Bengt Eliasson (L)

Lars Andersson (SD)

Rasmus Ling (MP)

Ann-Sofie Alm (M)

Anne Oskarsson (SD)

Jörgen Grubb (SD)

Allan Widman (L)

Nina Lundström (L)

Anna Sibinska (MP)

Per Schöldberg (C)

O

O

O

Ali Esbati (V)

Andreas Carlson (KD)

Mikael Oscarsson (KD)

Björn Wiechel (S)

Kalle Olsson (S)

Nermina Mizimovic (S)

X

X

X

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande